LVI-korjaus­ra­ken­ta­mi­nen

Ajan­kohta: 9.1.–26.5.2024

Opin­to­jak­son laajuus: 3 op

Koulu­tuk­sen sisältö

LVI-korjaus­ra­ken­ta­mi­sen ratkai­sut, korjaus­ra­ken­ta­mi­sen lait ja asetuk­set sekä LVI-korjaus­ra­ken­ta­mi­sen ominaispiirteet.

Tavoit­teet

Opis­ke­lija:

– osaa kuvailla korjaus­ra­ken­ta­mis­hank­keen vaiheet ja eri doku­ment­tien laadin­nan perus­teet, selvit­tää vanho­jen raken­tei­den vaiku­tuk­sia talo­tek­ni­siin järjes­tel­miin sekä talo­tek­nis­ten järjes­tel­mien vaiku­tuk­sia vanhoi­hin raken­tei­siin
– tuntee korjaus­ra­ken­ta­mista koske­van lain­sää­dän­nön, LVI-järjes­tel­mien tyypil­li­set ongel­ma­koh­dat sekä niiden ennal­taeh­käi­syn
– osaa selvit­tää lähtö­tie­to­jen avulla sopi­vim­man korjaus­rat­kai­sun, valita ener­gia­te­hok­kaita ratkai­suja korjaus­ra­ken­ta­mi­sen kohteissa ja ymmär­tää korjaus­ra­ken­nus­koh­teen työn­joh­don erityispiirteet

Lisä­tie­toja

Ilmoit­tau­tu­mi­seen ja opin­to­jen aloit­ta­mi­seen liit­ty­vissä mahdol­li­sissa kysy­myk­sissä ota yhteyttä [email protected].