LVI-kunto­tut­ki­muk­set

Ajan­kohta: 25.1.–15.5.2024

Opin­to­jak­son laajuus: 4 op

Koulu­tuk­sen sisältö

LVI-lait­tei­den kunto­tu­ki­mus. LVI-lait­tei­den vaiku­tuk­set sisäilmastoon.

Tavoit­teet

Opis­ke­lija
– osaa etsiä ja sovel­taa alaansa liit­ty­viä vanhoja määräyk­sien ja stan­dar­dien vaiku­tuk­sia olemassa olevissa raken­nuk­sissa sekä tunnis­taa jo käytöstä pois­tu­neita tyypil­li­siä vanhoja asen­nus­ta­poja ja mate­ri­aa­leja
– osaa selvit­tää vanho­jen raken­tei­den vaiku­tuk­sia talo­tek­ni­siin järjes­tel­miin sekä talo­tek­nis­ten järjes­tel­mien vaiku­tuk­sia vanhoi­hin raken­tei­siin
– tunnis­taa sisäil­man epäpuh­tau­det ja niiden terveys­vai­ku­tuk­set
– tuntee LVI-lait­tei­den kuntoarvion/kuntotutkimuksen peri­aat­teet ja mene­tel­mät
– osaa määrit­tää vanho­jen asen­nus­ten ja talo­tek­nis­ten lait­tei­den tekni­sen­käyt­töiän ja hyödynnettävyyden

Lisä­tie­toja

Ilmoit­tau­tu­mi­seen ja opin­to­jen aloit­ta­mi­seen liit­ty­vissä mahdol­li­sissa kysy­myk­sissä ota yhteyttä [email protected].