Minä kirjoitan

Ajankohta: 2.10.2023–31.1.2024

Opinto­jakson laajuus: 5 op

Koulu­tuksen sisältö

Verkossa suori­tettava opinto­jakso sisältää opiske­lijan erilaiset luovat kirjoi­tukset ja mieli­pi­de­kir­joi­tukset. Opiskelija kokoaa kirjoit­ta­mansa tekstit portfolioksi. 

Tavoitteet

Opit kirjoit­tamaan luovalla/prosessikirjoittamisen menetel­mällä erilaisia tekstejä: mm. artik­ke­leita, henki­lö­ku­vauksia, kolumneja, novelleja, satuja, tarinoita.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä [email protected].