Minustako geronomi? (nonstop)

Ajankohta: 18.9.–8.12.2023

Opinto­jakson laajuus: 2 op

Koulu­tuksen sisältö

Oletko pohtinut gerono­miksi eli vanhustyön monia­lai­seksi asian­tun­ti­jaksi opiskelua? Tällä opinto­jak­solla tutustut havain­nol­lis­ta­vasti geronomin opintoihin ja työmah­dol­li­suuksiin. Pohdit mm. geronomin osaamista, työsken­telyä ikäih­misten kanssa sekä geronomin työnkuvia ja reflektoit näitä aiheita omiin mielen­kiin­non­koh­tei­siisi, ajatuk­siisi ja pohdin­toihin.

Sisällöt:
Geronomin ominai­suudet
Mitä geronomin koulutus sisältää ja millaista on monimuoto-opiskelu?
Missä ja millai­sissa työnku­vissa voit työsken­nellä geronomina?

Tavoitteet

Hahmotat geronomin työmah­dol­li­suuksia eri sekto­reilla ja eri tehtä­vissä sekä luot mieli­kuvaa geronomin työsken­te­lystä. Ymmärrät gerono­mi­tut­kinnon sisältöjä ja opintojen toteu­tus­tapoja, ja sovellat omaa osaamistasi niihin.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä [email protected].