Raken­nuk­sen LCA-lasken­nan perus­teet (nonstop)

Ajan­kohta: 01.09.2023 – 15.05.2024

Opin­to­jak­son laajuus: 3 op

Koulu­tuk­sen sisältö

Opis­ke­lija

  • tuntee perus­teet uudis­tu­vasta lain­sää­dän­nöstä raken­ta­mi­sen pääs­tö­jen ohjauk­sen osalta,
  • osaa käyttää raken­nus­tuot­tei­den EPD-tietokantoja,
  • hallit­see kansal­li­sen SYKE-pääs­tö­tie­to­kan­nan käytön,
  • tietää perus­teet raken­ta­mi­sen hiili­ja­lan­jäl­jestä ja siihen vaikuttamisesta,.
  • osaa laskea yksin­ker­tais­ten raken­ne­tyyp­pien päästöjä.

Tavoit­teet

Opis­ke­lija saa kurs­silla perus­teet raken­nus­ten hiili­ta­se­las­ken­nasta, voimaan tulossa olevista määräyk­sistä sekä niiden vaiku­tuk­sista. Opis­ke­lija osaa vähä­hii­li­sen lasken­nan käsit­teis­tön sekä ymmär­tää taustat, miksi hiili­ta­se­las­ken­taa tehdään. Kurssin suori­tet­tu­aan opis­ke­lija osaa myös perus­teet yksit­täi­sen tuot­teen hiili­ja­lan­jäl­jen lasken­nasta (EPD) ja osaa tehdä yksin­ker­tai­sesta raken­nuk­sesta tauluk­ko­las­ken­taoh­jel­malla hiilitaselaskelman.

Lisä­tie­toja

Ilmoit­tau­tu­mi­seen ja opin­to­jen aloit­ta­mi­seen liit­ty­vissä mahdol­li­sissa kysy­myk­sissä ota yhteyttä [email protected].