Sisäym­pä­ris­tö­olo­suh­teet

Ajan­kohta: 16.1.–28.3.2024

Opin­to­jak­son laajuus: 4 op

Tavoit­teet

Opis­ke­lija
– tuntee sisäym­pä­ris­tön fysio­lo­gi­set olosuh­teet­hal­lit­see sisäym­pä­ris­tö­te­ki­jöi­den ohjear­vot ja toimen­pi­de­ra­jat
– tuntee sisäym­pä­ris­tön kemial­li­set ja biolo­gi­set sisäym­pä­ris­tö­te­ki­jät.
– tuntee sisäym­pä­ris­töä koske­vat lait ja asetuk­set
– tuntee sisäym­pä­ris­tö­te­ki­jöi­den mittaus- ja näyt­teen­ot­to­me­ne­tel­mät sekä epäpuh­tauk­sien viitear­vot­tie­tää sisäym­pä­ris­tön lämpö­olo­jen, akus­tii­kan ja valais­tuk­sen merki­tyk­sen sisäym­pä­ristö olosuh­tei­siin
– tuntee kemial­li­set ja biolo­gi­set epäpuh­tauk­sien lähteet, ominai­suu­det ja terveys­vai­ku­tuk­set.
– tuntee hengi­tys­tei­den fysio­lo­gian ja altis­tei­den vaiku­tus­me­ka­nis­mit­tie­tää työn­te­ki­jän altis­tu­mi­seen vaikut­ta­vat tekijät sisäil­maon­gel­ma­koh­teessa.
– tietää purku­töitä koske­vat säädök­set sekä ohjeet, pölyn­le­viä­mi­sen estoon ja suojaustöihin

Lisä­tie­toja

Ilmoit­tau­tu­mi­seen ja opin­to­jen aloit­ta­mi­seen liit­ty­vissä mahdol­li­sissa kysy­myk­sissä ota yhteyttä [email protected].