Tekstin­kä­sit­telyä venäjäksi

Ajankohta: 23.10.–31.12.2023

Opinto­jakson laajuus: 3 op

Koulu­tuksen sisältö

Opettajan kanssa sovit­tavan alkukes­kus­telun jälkeen jatkat työsken­te­le­mällä itsenäi­sesti verkko­ma­te­ri­aalin parissa. Opinto­jaksoon sisältyy näppäi­ly­har­joi­tuksia, kielen harjoit­telua Inter­netin avulla (sanakirjat, raken­ne­har­joi­tukset) sekä lyhyiden perus­viestien laati­mista (onnit­te­lu­viesti, kutsu, vierai­luoh­jelma, saate- ja kiitos­kirje, ilmoitus, CV, esitte­ly­kirje, matkaohjelma).Aiemmat opinnot: Vähintään 15 opinto­pis­tettä amk:ssa suori­tettuja venäjän kielen opintoja tai vastaavat tiedot.

Tavoitteet

Opit käyttämään kyril­listä näppäi­mistöä ja osaat laatia lyhyitä perus­viestejä tekstin­kä­sit­te­ly­oh­jelmaa ja apuvä­li­neitä käyttäen. Tutustut venäjän­kie­lisiin www-palve­luihin ja opit hakemaan tietoa venäjän­kie­li­siltä Internet-sivuilta.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä [email protected].