Toimiva lantion­pohja (nonstop)

Ajankohta: 18.9.–8.12.2023

Opinto­jakson laajuus: 1 op

Koulu­tuksen sisältö

Oletko kiinnos­tunut lantion­pohjan toimin­nasta ja toimivan lantion­pohjan merki­tyk­sestä hyvin­voin­nille, tervey­delle ja toimin­ta­ky­vylle?

Opinto­jak­solla tutustut lantion­pohjan anato­miaan ja toimintaan sekä toimivan lantion­pohjan kritee­reihin. Saat opinto­jak­solta myös vinkkejä oman lantion­pohjasi hyvin­voin­nista huoleh­ti­miseen. Opiskelu koostuu itsenäi­sestä materi­aaliin tutus­tu­mi­sesta sekä oppimis­teh­tä­vistä. Pääset etenemään opinto­jak­solla omaan tahtiisi.

Opinto­jakson jälkeen tervey­salan opiske­li­joilla ja ammat­ti­lai­silla on mahdol­lisuus jatkaa osaamisen syven­tä­mistä opinto­jak­solla Lantion­pohjan toimin­ta­häiriöt tutuksi 5 op.

Opinto­jakson tarkempi sisältö:
Lantion luisen rakenteen ja lantion­pohjan lihasten anatomian perusteet.
Toimiva lantion­pohja ja sen merkitys hyvin­voin­nille, tervey­delle ja toimintakyvylle.

Tavoitteet

Osaat lantion­pohjan lihasten anatomian ja toiminnan perusteet. Osaat kuvailla lantion­pohjan merki­tyksen osana hyvin­vointia, terveyttä ja toimin­ta­kykyä. Tiedät keinoja, joiden avulla voit tukea lantion­pohjasi hyvinvointia.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä [email protected].