Tunnus­lu­vut ja johtaminen

Ajan­kohta: 15.1.–26.5.2024

Opin­to­jak­son laajuus: 5 op

Koulu­tuk­sen sisältö

Osaston tuotot ja kustan­nuk­set, osaston johta­mi­nen, kaupan tulok­sen muodos­tu­mi­nen sekä kauppa tulevaisuudessa.

Tavoit­teet

Tunnus­lu­vut ja johta­mi­nen -opin­to­jak­son tavoit­teena on, että osaat analy­soida ja kehit­tää vähit­täis­kau­pan osaston toimin­taa lukujen perus­teella ja ymmärät tulok­sen muodos­tu­mi­nen koko kaupan tasolla. Lisäksi tunnet kaup­pi­aan rooliin kaup­pansa johta­jana. Opin­to­jak­son tavoit­teena on: – Osata suun­ni­tella kaupan eri tavara-alojen myynti ja tuotto – Hallita budje­tointi ja henki­lös­tön tehokas mitoi­tus – Kyetä arvioi­maan kaupan tehok­kuutta ja toimin­nan tulok­sel­li­suutta – Kyetä suun­nit­te­le­maan vakuut­tava esitys­ti­lanne – Ymmär­tää kaup­pi­aan rooli työnan­ta­jana, yrit­tä­jänä ja kaup­pansa johtajana

Lisä­tie­toja

Ilmoit­tau­tu­mi­seen ja opin­to­jen aloit­ta­mi­seen liit­ty­vissä mahdol­li­sissa kysy­myk­sissä ota yhteyttä [email protected].