Työhy­vin­voin­nin johtaminen

Ajan­kohta: 5.2.–15.5.2024

Opin­to­jak­son laajuus: 4 op

Koulu­tuk­sen sisältö

Opin­to­jak­son keskei­nen sisältö: työhy­vin­vointi, työhy­vin­voin­nin johta­mi­nen, arvot ja eetti­set kysy­myk­set työyh­tei­sössä, työter­veys ja työter­veys­huolto, työsuo­jelu ja työtur­val­li­suus, työhy­vin­voin­tiin liit­ty­vät keskei­set lait. Lisäksi kult­tuu­rin ja taiteen merki­tys työyhteisöissä.

Tavoite

Opis­ke­lija ymmär­tää työhy­vin­voin­tiin liit­ty­vät keskei­set tekijät ja osa-alueet sekä ymmär­tää mitä työhy­vin­voin­nin johta­mi­nen on. Opis­ke­lija ymmär­tää mikä työhy­vin­voin­nin johta­mi­sen merki­tys on orga­ni­saa­tion tulok­sel­li­sessa toiminnassa.

Lisä­tie­toja

Ilmoit­tau­tu­mi­seen ja opin­to­jen aloit­ta­mi­seen liit­ty­vissä mahdol­li­sissa kysy­myk­sissä ota yhteyttä [email protected].