Työtur­val­li­suus­kort­ti­kou­lu­tus

Ajan­kohta: 5.2.–15.5.2024

Opin­to­jak­son laajuus: 1 op

Koulu­tuk­sen sisältö

Yhtei­sen työpai­kan työtur­val­li­suus­kou­lu­tuk­sen sisältö on valta­kun­nal­li­sesti määri­telty. Kort­ti­kou­lu­tus­ten sisältö on uudis­tettu v. 2016. Oppi­mis­ta­voit­teiksi on määri­telty:
– tuntee nolla tapa­tur­maa -peri­aat­teen
– tuntee työtur­val­li­suus­vas­tuut
– tuntee yhtei­sen työpai­kan määri­tel­män ja toimi­joi­den roolit
– osaa tunnis­taa yhtei­sen työpai­kan kuor­mi­tus­te­ki­jöitä
– osaa tunnis­taa yhtei­sen työpai­kan vaaroja

Tavoite

Työtur­val­li­suus­kortti® on valta­kun­nal­li­nen yhden­mu­kai­nen koulu­tus yhtei­sen työpai­kan työtur­val­li­suus­asioi­den pereh­dyt­tä­mi­seksi. Koulu­tuk­sen tavoit­teena on yhtei­sen työpai­kan työtur­val­li­suu­den kehit­tä­mi­nen turval­li­suus­osaa­mista lisää­mällä ja pääl­lek­käi­sen työtur­val­li­suus­kou­lu­tuk­sen pois­ta­mi­nen. Työpai­koilla sääs­te­tään aikaa, kun yhtei­sen työpai­kan perus­asioita ei tarvitse pereh­dyt­tää joka työpai­kalla erik­seen vaan voidaan siirtyä suoraan kohde­pe­reh­dy­tyk­seen. Koulu­tus antaa valmiuk­sia kohde­ris­kien ja oman työpai­kan yleisen työtur­val­li­suu­den arvioin­tiin sekä turval­li­suus­ha­vain­to­jen tekemiseen.

Lisä­tie­toja

Ilmoit­tau­tu­mi­seen ja opin­to­jen aloit­ta­mi­seen liit­ty­vissä mahdol­li­sissa kysy­myk­sissä ota yhteyttä [email protected].