Typografia

Ajankohta: 21.9.–15.12.2023

Opinto­jakson laajuus: 2 op

Koulu­tuksen sisältö

Opinto­jak­solla pereh­dytään typografian histo­riaan, typografian käyttöön eri medioissa, typografian tekniikkaan, taitto­ty­po­gra­fiaan sekä erityi­sesti paino­tutaan typografian visuaa­liseen hyödyn­tä­miseen graafisen tuotteen ulkoa­sussa. Opiske­li­jalta tulee löytyä jokin graafisen alan suunnit­te­luoh­jelma, jota hän voi käyttää tehtävien suorit­ta­mi­sessa ja lisäksi perus­taidot kyseisen ohjelman käyttämiseen.

Tavoitteet

Opinto­jak­solla perehdyt typografian histo­riaan, typografian käyttöön eri medioissa, typografian tekniikkaan, taitto­ty­po­gra­fiaan sekä erityi­sesti paino­tutaan typografian visuaa­liseen hyödyn­tä­miseen graafisen tuotteen ulkoasussa.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä [email protected].