Urasuun­nit­te­lulla uutta suuntaa elämään (nonstop)

Ajankohta: 18.09.2023 – 08.12.2023

Opinto­jakson laajuus: 1 op

Koulu­tuksen sisältö

Opinto­jak­solla tutus­tutaan omiin vahvuuksiin ja kiinnos­tuksen kohteisiin. Pereh­dytään erilaisiin koulu­tus­mah­dol­li­suuksiin, jotka vievät kohti omaa uraa. Selvi­tetään työelämän vaati­muksia itseä kiinnos­ta­villa aloilla. Pereh­dytään valin­to­jemme taustalla oleviin tekijöihin. Miten esimer­kiksi arvot ja elämän­ti­lanne näkyvät urasuun­nit­te­lus­samme? Opinto­jak­solla saadaan työkaluja eri vaihtoeh­tojen punta­rointiin ja valin­tojen tekemiseen.

Tavoitteet

Tavoit­teena tunnistaa omia vahvuuksia ja kiinnos­tuksen kohteita. Löytää uusia vaihtoehtoja henki­lö­koh­taiseen urasuun­nit­teluun. Kirkastaa omat uratavoitteet.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä [email protected].