Aihearkisto: Ohjaus

Työkalu digiohjauksen laadun itsearviointiin – Tulossa

Vaikka eAMK-hankkeen päätösseminaari onkin jo takana, kehittämistyö hankkeessa jatkuu vielä kevään ajan. Viimeisteltävänä ovat vielä muun muassa digiohjauksen laatukriteerit ja niihin liittyvä työkalu, jonka avulla voidaan arvioida digiohjauksen laatuaSaimme eAMK–hankkeen päätösseminaarissa tammikuussa jo testailla, miten työkalu toimii ja samalla antaa palautetta kysymyksistä. 

Itsearviointityökalun avulla voi ohjaustoimintaa tekevä itse arvioida omaa toimintaansa. Samalla työkalua voidaan hyödyntää myös organisaatiotasolla tapahtuvassa itsearvioinnissa. Työkalua voivat hyödyntää niin ohjaus- kuin neuvontatyötä tekevät henkilöt. Näin työkalu palvelee meillä Kareliassa aika suurta osaa henkilöstöä. 

Digiohjauksen laatukriteerit on jaettu neljään teemaan:  

  • digiohjauksen palvelukokonaisuus  
  • digiohjaus toimintoina – prosessi ja tapahtuma  
  • digiohjaajan osaaminen ja ohjauksen menetelmät sekä ympäristöt   
  • tietosuoja, tietoturva ja eettisyys.

Vastaan tuli muun muassa seuraavia arvioitavia väitteitä: 

  • Ohjauspalveluissa huomioidaan koulutuksen kansainvälistymisen tuomat ohjaustarpeet (mm. aikaero, palvelukieli ja palvelukulttuuri). 
  • Ohjaaja on varmistanut sovitun ohjausympäristön toimivuuden ja varautunut miten toimia tarkoituksenmukaisesti teknisissä häiriötilanteissa. 
  • Digitaalisesti tuotettuja hyvinvointipalveluita (esim. terveys, liikunta, mielenterveys) on integroitu ohjausprosessiin. 
  • Video- ja äänimateriaaleissa on huomioitu tekstiraita tai erillinen tekstitiedosto. 

Kysymykset koskevat digiohjausta hyvinkin monesta näkökulmasta. Ainakin näin ensi kokeilulta työkalu vaikuttaa oikein hyvältä välineeltä digiohjauksen ja –neuvonnan kehittämiseen. Kunhan työkalu valmistuu, tiedotamme siitä lisää – stay tuned. Työkalu on viimeistelyssä ja valmis maaliskuussa, mutta voit halutessasi tutustua laatukriteereihin ja työkaluun jo nyt.

Lisätietoja eAMK:n digiohjaussivulta.

eAMK–terveisin,
kirjoittaja Marjo Nenonen, koulutuksen kehittämispäällikkö   

Verkko-opiskelu ABC

Kaikille avoimia ja ilmaisia opiskelutaitowebinaareja järjestetään yhdeksän korkeakoulun yhteistyönä ja niiden tarkoitus on tukea erityisesti avoimen korkeakoulun opiskelijoita heidän opinnoissaan. Webinaarien aiheita ovat mm. tenttiin valmistautuminen, tieteellisen tekstin kirjoittaminen, englanninkielisen tekstin lukeminen ja verkko-opiskelu, jonka järjestämisestä Karelia-amk vastaa.

Karelia-amk:n lokakuussa järjestämään Verkko-opiskelun ABC -webinaariin osallistui noin sata kuulijaa. Vastaavan aiheinen webinaari pidettiin alkuvuodesta 2018 ja nämä molemmat kerrat olivat samansisältöisiä. Tarkemman kuvauksen webinaarin sisällöstä löydät tammikuun DigIT-blogin postauksesta.

Webinaarin aikana kuulijat saivat kommentoida, keskustella ja kysyä aiheesta chatissa. Siellä käytiinkin runsasta keskustelua sekä webinaarin aiheesta että yleisemmin verkko-opiskelusta.

Tärkeänä koettiin rohkeus aloittaa kirjoittaminen! Heti ei tarvitse olla valmista, vaan kirjoittaminen on prosessi. Koko ajan löytyy uusia ajatuksia ja lähteitä, joita voi lisätä. Hyvä neuvo oli, että kirjoittaa aluksi tajunnanvirtaa ja vähitellen lähtee jäsentämään tekstiä. Yksi tärkeimmistä vertaisneuvoista oli se, että kirjoita lähteet heti ylös!

Yhtenä aiheena oli multitaskaaminen, eli eri tehtävien suorittaminen yhtä aikaa. Multitaskaaminen hajottaa usein ajatuksia, eikä lopulta saa mitään aikaiseksi. Monella vaatii tietoista valintaa, että keskittyy yhteen tehtävään kerrallaan. Kuulijat jakoivatkin hyviä vinkkejä esimerkiksi Pomodoro-tekniikasta, jolla voi opetella keskittymistä.

Chatissa kommentoitiin myös ryhmäytymisen merkityksestä verkko-opiskelussa. Verkossa ryhmäytyminen vaatii aktiivista otetta osallistujalta. Joskus tämä onnistuu hyvin, joskus ei ole lainkaan tietoa millaisia henkilöitä kurssille osallistuu. Myös opiskelijoiden erilaiset aikataulut ja työskentelytyylit voivat asettaa haasteita (osa tekee ajoissa, osa jättää viime tinkaan).

Webinaarin aikana keskustelun luonne oli selkeästi kannustava ja vertaistukea antava!

Kirjoittajat erikoissuunnittelijat Mervi Lätti ja Minna Rokkila

Opiskelutaitoilta – Verkko-opiskelun abc

Verkko-opiskelun abc – miten verkossa opiskellaan?

Opiskelu vaatii erilaisia taitoja ja on hyvä tiedostaa, mihin on hyvä kiinnittää huomiota, kun opiskelu tapahtuu verkossa? Tähän annettiin Kareliasta vinkkejä yliopistojen opiskelutaitoillassa 16.1.2018. Osallistujia oli läsnä parhaimmillaan 86. Maantieteellisesti heitä oli kaikista pääilmansuunnista. Etelä-Suomesta eniten ja pohjoisesta niukimmin. Valtaosa osallistujista opiskelee tällä hetkellä avoimessa yliopistossa ja toiseksi eniten avoimessa ammattikorkeakoulussa. Taitoiltaan osallistujista 10 ei tällä hetkellä opiskele missään oppilaitoksessa.

Johdannossa – Mitä on verkko-oppiminen? – nostettiin tärkeänä asiana esille aivot, joiden muovautuvuus on oppimisen perusta. Kykymme oppia uutta säilyy koko elämän ajan. Oppimisessa pyrkimys on syväoppimiseen. Tietoja ja taitoja prosessoidaan aktiivisesti. Niitä ymmärretään, muistetaan, syvennytään, tarkennetaan eli hahmotetaan asian kokonaisuus. Opittua asiaa kehitellään edelleen ja analysoidaan, kuin myös omaa oppimista reflektoidaan läpi tiedonrakennusprosessin. Tietoa ei siirretä, kaadeta, vaan sen prosessoi jokainen opiskelija itse. Oppiminen on siis aktiivista toimintaa ja se tapahtuu opiskelijan aivoissa. Uusi tieto vaatii aina vahaa tietoa, johon se tarrautuu.

Miten verkossa opiskellaan? Singletaskaamalla ei multitaskaamalla. Keskitytään siihen tehtävään, joka on työn alla, joka pitää saattaa päätökseen. On tosiasia, että emme pysty tekemään useita asioita yhtä aikaa. Esimerkiksi oppimistehtävän tekeminen ja sosiaalisen median käyttö yhtä aikaa saa meissä aikaan vain riittämättömyyden tuntua ja keskittymiskykymme kapenee, sterssaannumme. Tauotetaan ja rentoudutaan työskentelyn lomassa. Siirrytään pois näytön äärestä. Tehdään hetki ihan jotain muuta. Annetaan aivoillemme aikaa levähtää.

Oppiminen etenee syklisesti nykyisestä tietämyksestä havaitsemiseen ja ihmettelyyn. Sen jälkeen sitä tutkitaan, siitä keskustellaan ja pohditaan tuloksia. Tietoa prosessoidaan ja ymmärretään, testataan sekä sovelletaan. Näin on opittu jotain uutta. Samaa kaavaa, sykliä toistetaan aina uuden asian, tiedon tai taidon kohdalla. Oppiminen on yksinkertaista. Harjoittele ja kehity, uskalla oppia, kokeile, salli itsellesi epäonnistumiset, älä lannistu. Onnistut! Oppiminen palkitsee aina. Tunnista itsesi oppijana, minkälainen on oma oppimistyylisi? Ja hyödynnä verkon mahdollisuuksia eri oppimistyylien hyväksikäytössä. Älä opettele tietoja ulkoa, vaan ulkoista oppimisesi. Palauta opittava asia mieleen, tärkeimmät asiat ja kokonaisuudet. Esimerkiksi selitä ne jollekin toiselle, tee kaavioita, karttoja, kuvioita, tiivistelmiä ja niin edelleen. Harjoittele ulkoistamista, jotta löydät parhaan tapasi sen tekemiseen.

Valjasta teknologiasta itsellesi kelpo renki. Verkko-opiskelussa tarvitset tietokoneen peruskäyttötaitojen (esim. oppimisympäristö, tekstinkäsittely ja kuvankäsittely) lisäksi muun muassa medialukutaitoa (mm. tiedon kriittinen ja eettinen arviointi, tiedonhankintataidot), itse- ja vertaisarviontitaitoja, rohkeutta tuoda omat ideat esille, ryhmätyöskentelytaitoja sekä keskeneräisyyden ja muutosehdotusten sietämistä.

Miksi verkko-opiskelu?

Verkko-opiskelu on joustavaa ajasta ja paikasta. Parhaimmillaan se mahdollistaa myös yksilöllisen etenemisen, on sosiaalista ja pelillistä. Verkossa meillä on käytössä teknologia, kuten kuva, ääni, video ja verkko mahdollistaa nopean niin informaation jaon kuin sen vaihtamisen, ulkoistamisen. Asiantuntijoiden aineistojen käyttö on helppoa, toisin sanoen laajojen tietovarastojen käyttö mahdollistuu ajasta ja paikasta riippumatta.

Pelaaminen on suotavaa – vai onko – on se. Pelaaminen vaikuttaa moniin aistitoimintoihin ja kognitiivisiin taitoihin. Lue pelaamisesta haluessasi lisää. Verkko mahdollistaa niin pelaamisen kuin yhteistyön ja on tasa-arvoista. Yhdessä tekeminen ja oppiminen onnistuu erilaisten verkkovälineiden avulla. Keskustelu, niin kasvokkain kuin verkossa, on meille kaikille tuttua toimintaa. Keskustelujen avulla muun muassa sitoudutaan ryhmän toimintaan ja tavoitteisiin. Keskustelemalla testaavat omia ajatuksia ja niiden soveltamismahdollisuuksia käytännössä. Verkossa jokaisella osallistujalla on mahdollisuus ja tilaisuus osallistua tasavertaisesti ja omalla tavallaan (esim. ajassa ja paikassa).

Kirjoittamisen ja lukemisen taitoa tarvitaan kaikissa mediaympäristöissä. Siis myös verkko-opiskelussa. Uusi kirjoittaminen -käsitteenä on uinut keskuuteemme erityisesti sosiaalisen median yleistymisen myötä. Uuden kirjoittamisen taitoalueita ovat: tekniset, multimodaaliset, sosiaaliset ja julkisuustaidot sekä monisuorittamis- ja tietoisuustaidot kuin myös luovuustaidot. Uusi kirjoittaminen motivoi ja monipuolistaa. Verkossa kommunikointi tapahtuu joko tietoisesti tai tiedostamatta näiden ”uusi kirjoittaminen” taitojen avulla enenevässä määri. Tutustu uuteen kirjoittamiseen.

Rohkaistu opiskelemaan opittava asia, tieto ja/tai taito: lukemalla tekstiä, kuuntelemalla tekstiä, kirjoittamalla tekstiä, katsomalla kuvia, piirtämällä kuvia, kuvioita ja kaavioita, katsomalla videoita niin monesti kuin tarpeen, kysymällä ja keskustelemalla sekä jakamalla omia mielipiteitä ja kuuntelemalla muita.

Teksti on koostettu opiskeluillan esityksestä ja esitysaineistosta.

Lisätietoja:

Kirjoittajat Maarit Ignatius, monimuotopedagogiikan suunnittelija ja Pentti Ojajärvi, erikoissuunnittelija