Verkko-opinnot helpottavat opiskelun, työn ja perheen yhteensovittamista

Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen YAMK -koulutuksen on vuodesta 2018 alkaen voinut suorittaa kokonaan verkossa. 100 % verkkototeutus on mahdollistanut opiskelijoiden osallistumisen opintoihin jopa ulkomailta. Kaukaisin opiskelija asuu tällä hetkellä Itävallassa. On aika kysyä syksyllä 2019 opintonsa aloittaneilta opiskelijoilta, miten verkossa opiskelu sujuu ja miten onnistuu opiskelun yhdistäminen muuhun elämään.

Kokemukset verkko-opiskelusta positiivisia

Opiskelijoiden kokemukset verkossa opiskelusta ovat olleet pääasiassa positiivisia. Kiitosta saavat niin opintojen jaksotus, joustavuus opintojen suorittamisessa kuin opetuksen jäsentely ja ohjauskin.

 • Omaa etenemistä kurssilla on selkeä seurata. Kiva, kun materiaaleja on ollut paljon saatavissa myös verkosta, ettei aina tarvitse olla jokaista tietolähdettä varaamassa kirjastosta.
 • Opiskelu on ollut jäsenneltyä ja hyvin ohjattua. Oppitunnit ovat olleet tiiviitä ja sisällöltään ammattitaidolla kasattuja. Tietoa aiheesta on saanut paljon.

Opiskelu tapahtuu verkko-oppimisalustalla, jossa hyödynnetään erilaisia verkko-opiskelun tapoja. Opiskella ei myöskään tarvitse yksin. Opiskelijat on jaettu pienryhmiin, joissa tutkitaan ikäosaamisen eri teemoja yhdessä. Tämä mahdollistaa myös näkemysten vaihdon ja oman kokemuksen tuomisen mukaan yhteiseen työskentelyyn.

 • Pienryhmät ovat olleet voimavaralähteitä mielenkiintoisten keskustelujen ja tsemppaamisen paikkana.
 • Moniammatillinen ryhmä tuo todella paljon uusia tapoja esille. Lisäksi ympäri Suomea ja maailmaa olevat opiskelijat tuovat oman paikallisen tietämyksensä ja paikalliset systeemit toistenkin tiedoksi.

Opiskelua missä ja milloin vain

Yhä useampi suomalainen on työssään tekemisissä ikäosaamisen kysymysten kanssa. Ikäosaamisen kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinto on aikaisemmin ollut sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinnon suorittaneille suunnattu, mutta kevään 2020 haussa halutaan mukaan mahdollisimman moniammatillinen joukko sairaanhoitajista insinööreihin. Ikäosaamisen tarve on monessa organisaatiossa tunnistettu ja tunnustettu, ja tarve palvelujen kehittämiseen ikääntyvän väestön tarpeisiin on aito. Verkkototeutus mahdollistaa opiskelun mistä tahansa työssä käyville ja perheellisille, joille Joensuuhun muuttaminen opintojen perässä voi olla ylivoimainen haaste.

 • Minulle suurin hyöty opintojen verkkototeutuksessa on puhtaasti se, että ylipäätään voin näihin ikäosaamisen opintoihin osallistua. Mikäli opinnoissa olisi lähipäiviä, en todennäköisesti olisi hakenut mukaan, koska kulkeminen ja yöpyminen toisella paikkakunnalla työn ohessa on raskasta ja haasteellista.
 • Työn, opiskelun ja perhe-elämän yhteen sovittaminen on helpompaa, kun opiskelulle voi ottaa aikaa itselle sopivissa väleissä. Opiskeluun voi ottaa vaikka iltasella lyhyen hetken tai varata sille kokonaisen päivän.
 • Verkko-opiskelu on sopinut omaan elämäntilanteeseeni loistavasti. Minulla on kolmivuorotyö, kolme pientä lasta ja asun maalla syrjässä.
 • Ainoastaan verkko-opetukset ovat tiettynä ajankohtana viikosta, mutta näihin osallistuminen on ollut onneksi vielä helppo järjestää.

Suosittelen!

Ikäosaamisen kehittämisen ja johtamisen verkko-opiskelijat ovat tyytyväinen joukko. Opiskelijoiden mielestä ikäosaamisen opiskelu on joustavaa ja modernia, ja opinnot on hyvin toteutettu. Parasta kaikessa on ikääntymisen kysymysten laaja-alainen tarkastelu aina työelämän ikäosaamisesta vanhuspalvelujen kehittämiseen sekä moniammatillisuus ja monialaisuus. Koulutuksen painotukset – Ikäystävällinen yhteiskunta ja aktiivinen ikääntyminen – ovat valtakunnallisesti ainutlaatuisia.

 • Suosittelen ikäosaamisen opintoja. Opinnot ovat kattava paketti ikäosaamisen kehittämistä ja johtamista, opetus on joustavaa ja mielenkiintoista. Lisäksi uskon, että ikäosaamisen tarve tulevaisuudessa vain kasvaa, joten osaajia tarvitaan.
 • Uskon vahvasti, että voin hyödyntää koulutuksesta saamaani tietoa useallakin saralla työelämässä niin asiakas- kuin työntekijänäkökulmasta katsottuna. Ikääntyneiden asiakkaiden määrä kasvaa koko ajan, joten ikäosaamista tarvitaan niin palveluiden järjestämisessä kuin lähiesimiestyössäkin, koska myös työntekijät ovat entistä iäkkäämpiä. 

Henkilökohtainen hyöty on myös organisaation hyöty

Ikäosaamisen kehittämisen ja johtamisen tutkintoon kuuluu olennaisena osana opinnäytetyö, joka yleensä liittyy oman työn, organisaation, tai työyhteisön kehittämiseen ikäosaamisen näkökulmasta. Opiskelijan opinnäytetyö hyödyttää koko organisaatiota tuottamalla uutta tietoa ja kehittämisvälineitä sen toimintaan. Useimmat opiskelijat löytävät opinnäytetyön aiheen omasta organisaatiostaan.

 • Kokonaisuutena ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen -tutkinto sisältää sellaisia opintojaksoja, mitkä koen hyvin tarpeellisiksi työelämässä niin oman työn kuin työyhteisön kehittämisen näkökulmasta. Mielenkiintoiset vapaasti valittavat opinnot täydentävät kokonaisuutta.
 • Koen hyvin vahvasti, että tämä koulutus tulee olemaan hyödyllinen niin itselleni ja ammatilliselle kehittymiselleni kuin myös organisaatiolleni ja osastolleni.

Karelia toivottaa tuulta purjeisiin Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen innostuneille opiskelijoille! Seuraava haku Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen -koulutukseen on 18.3. – 1.4.2020.

* Kursivoidut sitaatit on poimittu opiskelijoille tehdyn kyselyn aineistosta.

Tarja Tuononen, opiskelijarekrytoinnin suunnittelija, Karelia-ammattikorkeakoulu
Kaisa Varis, tietoasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

MUISTISAIRAAN KOHTAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ

Lea Waljus

Joillakin hoitotyöntekijöillä ei koskaan ole ongelmia muistisairaiden ihmisten kohtaamisessa, kun taas toisilla tuntuu olevan jatkuvasti ongelmia varsinkin haasteellisesti käyttäytyvien muistisairaiden kanssa. Esimerkiksi jollakin hoitajalla jonkin haasteellisesti käyttäytyvän muistisairaan ihmisen hoitotoimenpiteet sujuvat aina ongelmitta, kun taas joillakin toisella hoitajalla on aina ongelmia saman asiakkaan kanssa. Kokemus muistisairaiden parissa työskennellessä on osoittanut, että hoitajilla tuntuu olevan paljon tietoa muistisairaan kohtaamisesta. He puhuvat usein kuinka muistisairaita ihmisiä pitäisi hoitaa ja kohdata eli kuulostaa siltä, että teoriaosaamista löytyi, mutta opittu tieto ei oikeasti siirry käytäntöön.

Hoidon laadun ja kehittämisen kannalta on tärkeää, että teoria ja käytäntö kohtaavat. Ikääntyvien ja samalla muistisairaiden määrä lisääntyy ja yhä useampi hoitotyöntekijä kohtaa muistisairaita ihmisiä työssään.  Näihin seikkoihin perustuen syntyi ajatus kehittää hoitotyöntekijöille muistisairaan kohtaamisesta sellainen koulutus- tai valmennusmenetelmä, jonka avulla opitut asiat siirtyisivät tai juurtuisivat myös käytäntöön. Oliko jo olemassa koulutus- /valmennusmenetelmää, jonka avulla tämä tavoite voitaisiin toteuttaa? Tätä menetelmää etsittäessä, löytyi kuin vahingossa syväjohtamisen valmennusmenetelmä, joka tuntui vastaavan tähän kysymykseen enemmän kuin hyvin.

Syväjohtamisen valmennusmenetelmää muuntelemalla alettiin kehittää menetelmää, jolla muistisairaan kohtaamisessa tarvittava osaaminen saataisiin juurtumaan käytäntöön. Samalla päädyttiin käyttämään koulutus -käsitteen sijaan käsitettä valmennus, sillä koulutus -käsitteen lähtökohtana on usein se, että kouluttaja sanelee koulutettaville, miten heidän täytyy toimia. Valmentamisen lähtökohtana taas on auttaa valmennettavaa hyödyntämään hänen potentiaaliaan laajemmin.

Syväjohtamisen valmennusmenetelmän tärkein tehtävä on teorian ja käytännön yhdistäminen. Valmennettavaa kannustetaan soveltamaan opittuja asioita käytäntöön jatkuvasti, sillä jos henkilöä ei kannusteta soveltamaan oppejaan käytäntöön, ajan kuluessa hyvät opit asiat unohtuvat ja jäävät pölyttymään hyllylle. Tämä kannustaminen on pitkälle esimiehen tehtävä.

Valmennusmenetelmästä kehittyikin työkalu esimiehelle. Valmennusmenetelmän alussa tehdään alkukartoituskysely, jolla saadaan selville ne asiat, joita ko. työyhteisön työntekijät pitävät tärkeänä muistisairaan kohtaamisessa. Kyselyn vastausten perusteella muodostetaan valmennuksen ”kulmakivet”.  Nämä kulmakivet muodostetaan niistä keskeisistä asioista, jotka ovat tärkeitä juuri tässä työyhteisössä muistisairaan kohtaamisessa. Näin työntekijät kokevat tulevansa kuulluksi ja heidät saadaan sitoutumaan valmennustoimintaan.  Nämä kulmakivet määrittävät sisällön myös sille, mistä asioista ko. yhteisö tarvitsee esim. lisäkoulutusta ja mitkä ovat muita kehittämiskohteita. Asioiden jatkuva esillä pitäminen ja kertaaminen esim. palavereissa, työntekijöiden kokemusten jakaminen ja kaikkien työntekijöiden rohkaiseminen kokeilemaan asioita käytännössä auttavat työntekijöiden asenteita muuttumaan ja näin opitut asiat voivat juurtua käytäntöön.

Kuten kaikessa kehittämistyössä asenteella on suuri merkitys. Esimiehen suhtautumisella, etenkin sitoutumisella ja koko työyhteisön asenteella, sitoutumisella ja osallistumisen mahdollistamisella näyttä olevan suuri merkitys sille, miten valmennus onnistuu. Tämän kehitetyn mallin avulla, esimies voi saada selville muistisairaan kohtaamisessa tarvittavan hoitotyöntekijöiden osaamisen tason, lisäkoulutustarpeet, kehittää heidän osaamistaan ja kannustaa hoitotyöntekijöitä viemään osaamisen käytäntöön.

Blogi perustuu Ikäosaamisen YAMK-koulutuksen opinnäytetyöhön

 

Uudet Ikäosaamisen YAMK-opiskelijat on valittu!

Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen YAMK-koulutus herätti kiinnosti laajaa hakijajoukkoa tämän kevään yhteishaussa. Täysin verkossa toteutettava koulutus kiinnostaa sote-alan ammattilaisia ympäri Suomen ja myös Suomen rajojen ulkopuolella!

Opiskelijat koulutukseen on nyt valittu, ja elokuun lopulla aloitamme yhdessä työskentelyn.

Onnea opiskelijaksi valituille ja tervetuloa mukaan!

Tuula Kukkonen, yliopettaja

Ikäosaamisen YAMK opiskellaan verkossa – mitä se tarkoittaa käytännössä?

Tuula Kukkonen, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen YAMK-koulutus on toteutettu syksystä 2018 alkaen täysin verkossa. Verkko-opiskelua on monenlaista, ja siitä on erilaisia mielikuvia esimerkiksi sen suhteen, opiskellaanko täysin yksin, ja minkälaista vuorovaikutusta koulutukseen sisältyy. YAMK-koulutuksessa olennaista on opetuksen lisäksi työelämässä kokeneiden ammattilaisten, YAMK-opiskelijoiden, keskinäinen vuorovaikutus ja vertaisoppiminen. Tämän vuoksi on tärkeätä mahdollistaa vuorovaikutus myös verkko-opetuksessa. Koulutuksessamme opiskelijat työskentelevät yhdessä eri kokoonpanoissa: koko vuosikurssin voimin, opiskelijatiimeissä ja opinnäytetyön ryhmäohjauksessa. Opiskelijalla on siis kotipesänä oma opiskelijatiimi ja toisaalta koko vuosikurssi. Näiden lisäksi opiskelija työskentelee opinnäytetyön ryhmäohjauksessa.

Opiskeluajan ensimmäinen vuosi painottuu opintojaksojen opiskeluun sekä opinnäytetyön käynnistämiseen. Toisena vuonna pääpaino on opinnäytetyöprosessilla sekä vapaasti valittavilla opinnoilla. Ensimmäisenä opiskeluvuonna verkkotunneilla, tiimitapaamisissa ja ryhmäohjauksissa tavataan miltei viikottain. Verkkotunnit tallennetaan, joten esimerkiksi työesteen sattuessa opiskelija voi paneutua tunteihin myöhemmin. Tallenteet mahdollistavat myös sisältöjen kertaamisen myöhemmin.

Yhdessä siis työskennellään verkon välityksellä. Opiskelu ei näin edellytä matkustamista, ja opiskelija voi rakentaa oma opiskeluaikataulunsa työ- ja muiden aikataulujensa mukaan. Eräs opiskelija kertoi kuuntelevansa opiskelutallenteita pitkillä työmatkoillaan, toisella taas kotityöt sujuvat tallenteita luureista kuunnellen – luovia ja tehokkaita ajankäyttöratkaisuja molemmat!

Opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta ja aktiivisuutta, jota alan ammattilaisille on jo toki kertynytkin roppakaupalla. Sisällöllisen annin lisäksi verkko-opiskelu kerryttää myös uusia työelämävalmiuksia: etäkokoukset, etäesimiestyö, etäpalvelut jne. ovat jo todellisuutta.

Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen YAMK -koulutuksen seuraava ryhmä aloittaa opinnot syksyllä 2019. Koulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa 20.3.-3.4.2019. Lisätietoja tuula.kukkonen@karelia.fi, puh. 050 467 5923

 

Omaisyhteistyö – hyödyntämätön voimavara?

Ritva Kauppinen, sairaanhoitaja (YAMK) ja Nanna Nyholm, fysioterapeutti (YAMK)

Sosiaali- ja terveysalalla käydään jatkuvaa taistelua hoidon laadun parantamiseksi pienemmillä resursseilla. Yhtälö on hankala ja uusille ratkaisuille on kysyntää. Erityisesti puolustuskyvyttömät ihmiset, esimerkiksi muistisairaat ovat heikoimmassa asemassa. Lähdimme kehittämään toimintatapoja yhdessä muistiyksikkö Aurinkokartanon asukkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa omaisyhteistyön avulla. Omaisyhteistyö tarkoittaa asukkaan, omaisten ja työntekijöiden välistä yhteistyötä.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa muistisairaiden elämänlaatua ja toimintakykyä. Lähtökohtanamme oli tutkimustieto siitä, että omaisen ote ikäihmiseen heikkenee hänen muuttaessa omasta kodista hoitokotiin. Kuitenkin omaisen ja ikäihmisen välinen yhteys ja sen merkitys kasvaa, kun ympäristö ja ihmiset ympäriltä vaihtuvat.

Kehittämistyössä loimme omaisyhteistyöhön perustuvan toimintamallin muistiyksikkö Aurinkokartanoon. Toteutus tapahtui työpajatyöskentelynä yhdessä toimijoiden; Aurinkokartanon asukkaiden, heidän omaistensa ja työntekijöiden kanssa. Malli muodostettiin toimijoiden tunnistamista kehittämistarpeista ja kokemuksista omaisyhteistyöstä.

Opinnäytetyön tuloksissa ilmeni, että omaisyhteistyö rakentuu toimivan tiedonkulun ja luontevien kohtaamisten varaan. Asukkaiden ja omaisten ensikohtaaminen työntekijöiden kanssa luo pohjan omaisyhteistyölle ja siihen tulisi panostaa. Haasteena on, että työntekijät eivät ole saaneet koulutusta omaisten kohtaamiseen. Yhteiset ja sovitut toimintatavat tukevat työntekijöitä työssään ja tuovat selkeyttä asukkaille ja omaisille. Yksinkertaisillakin ratkaisuilla, kuten työntekijöiden esillä olevilla nimineuloilla ja viriketoiminnan rungoilla edistetään omaisyhteistyötä. Omaisten vierailuiden huomioiminen, esimerkiksi tarjoamalla kahvit läheisensä kanssa tai oma vierailutila, tuo tunteen että he ovat tervetulleita. Asukkaille tärkeintä ovat kohtaamiset kaikissa muodoissa. Pelkästään keskusteleminen omaisista
työntekijän kanssa edistää yhteyden säilymistä omaisiin ja sitä kautta edistää omaisyhteistyötä.

Teknologia luo lisää mahdollisuuksia tiedonkulkuun ja kohtaamisiin perustuvalle omaisyhteistyölle. Sähköposti on luonteva yleisen tiedotuksen muoto ja videopuheluilla voidaan helposti lisätä omaisten ja läheisen kohtaamisia arjessa. Ajatukset sähköisistä infotauluista tai muista teknisistä apuvälineistä koetaan realistisina, vaikka sisällön tuottaminen ja päivittäminen vaatiikin vielä lisäkoulutusta. Toimintamalleja voidaan näissä hyödyntää. Esimerkiksi infotaulussa voi olla esillä viikoittainen ja vuosittainen viriketoiminnan runko, omaistenkin nähtävillä. Myös itse toimintamalli, miten omaisyhteistyö huomioidaan, voi olla esillä hoitokodissa.

Omaisyhteistyö ei ole uusi keksintö, mutta ratkaisuna melko hyödyntämätön voimavara sosiaali- ja terveysalalla. Laki ei velvoita, mutta laadukkaan hoidon periaatteena sen tulisi olla jokaisen hoitokodin käytäntö. Omaisyhteistyö vaatii ensisijaisesti työyhteisön sitoutumista ja työntekijöiden koulutusta. Arvokasta omaisyhteistyössä on se, että onnistuessaan, yhteistyö parantaa sekä hoitokodin asukkaiden elämänlaatua ja toimintakykyä, että vaikuttaa myönteisesti myös omaisiin ja työntekijöihin.

Blogi perustuu Ikäosaamisen YAMK-koulutuksen opinnäytetyöhön

Iäkkään asiakkaan toimintakyvyn tukemisella kohti aktiivisempaa arkea kotihoidossa

Päivi Kareinen ja Inka Pursiainen

Kotiin annettavien palveluiden sisältöä, määrää sekä erityisesti toimintakykyä tukevia kuntoutuspalveluja kehitetään ikääntyvän väestön määrän kasvaessa. Myös suunniteltu maakunta- ja sote- uudistus edellyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintatapojen tehostamista. Aktiivisuuden lisääminen arjessa edistää sekä ikääntyneen hyvinvointia että toimintakykyä.

Opinnäytetyömme toimeksiantajana oli Siun sote ja se oli osa AVOT-hankkeen toimiva kotihoito -kokonaisuutta. Työn tavoitteena oli kehittää kotihoidon työntekijöiden toimintatapoja, joilla tuetaan ikääntyneen asiakkaan toimintakykyä. Tehtävinä olivat prosessikuvauksen tuottaminen sekä tiedontuottaminen tekijöistä, jotka vaikuttavat ikääntyneen asiakkaan toimintakyvyn tukemiseen. Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistoimintana Kontiolahden alueen kotihoidossa. Kehittäminen toteutettiin työntekijöitä osallistavana työpajatoimintana sekä käytännön toiminnan pilotointina (ketterä-kokeilu).

Opinnäytetyön tuotoksena tehtiin Miun aktiivinen arki -toiminnan prosessikuvaus. Prosessikuvauksen tarkoituksena on ohjata kotihoidon työntekijöiden toteuttamaa asiakkaan toimintakyvyn tukemista tavoitteellisen arkitoiminnan kautta. Toimintaa ohjaava malli yhdenmukaistaa kotihoidon työntekijöiden työtä samalla lisäten palveluiden tasalaatuisuutta ja läpinäkyvyyttä. Miun aktiivinen arki –toiminnan kuvaukseen on työntekijöiden lisäksi otettu mukaan fysioterapeutti ja omaiset, joilla on tärkeä rooli asiakkaan toimintakyvyn kohentamisessa ja ylläpitämisessä.

Prosessikuvaus sisältää kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn tukemiseen liittyvät toiminnot arvioinnissa, tavoitteiden nimeämisessä ja keinojen valinnassa, suunnitelman seurannassa ja uudelleen arvioinnissa. Kehittämisessä mukana olleet työntekijät kokivat, että prosessikuvaus jäsentää toimintoja, selkeyttää vastuunjakoa sekä toimii hyvänä oman työn muistilistana toteutuksen eri vaiheissa.

Prosessikuvauksen ohella kehittämistoiminnassa nousi esille tekijöitä, joiden avulla voidaan edistää ja vahvistaa ikääntyneen toimintakyvyn tukemista. Tulosten mukaan asiakkaan toimintakyvyn tukemisen lähtökohtana on ikääntyneen asiakkaan yksilöllisyys. Asiakkaan tarpeita, toiveita ja voimavaroja hyödyntämällä pyritään parantamaan hänen elämänhallintaansa ja tukemaan arjessa selviytymistä. Myönteisellä ja rakentavalla vuorovaikutuksella voidaan vahvistaa asiakkaan osallistumista ja sitoutumista toimintakykynsä ylläpitämiseen. Kuunteleminen, kannustaminen, aito kohtaaminen ja arvostava vuorovaikutus korostuvat ikääntyneen hoitotyössä, mutta usein sen toteuttaminen arjen kiireessä on haastavaa.  Kuntouttavan arkitoiminnan onnistuminen kotihoidossa vaatii asiakkaan osallistamista ja työskentelytapojen muuttamista tehtäväkeskeisyyden sijaan asiakas- ja voimavaralähtöisiksi.

Työntekijöiden ammatillisella osaamisella sekä toimijoiden välisellä tiedonkululla ja yhteistyöllä voidaan vaikuttaa toimintakyvyn tukemiseen. Kotihoidon työntekijöillä tulee olla laaja osaaminen perustarpeiden ja sairauksien tunnistamisen lisäksi terveyden- ja toimintakyvyn edistämisestä sekä ohjaamis-, asiakaslähtöisyys-, moniammatillisuus- ja yhteistyötaitoja. Monialaista yhteistyötä kotihoidossa kehitettiin suunnittelemalla fysioterapeutin ja kotihoidon työntekijän toteuttama yhteinen ensikäynti asiakkaan luokse. Näin ammattiryhmien välillä voidaan sekä jakaa asiantuntijuutta että tukea työyhteisön sisäistä toimintaa. Yhteistyöverkostojen monipuolisella hyödyntämisellä voidaan tukea sekä asiakkaan toimintakykyä, että kotihoidon työntekijöiden tekemää työtä. Monialaisella yhteistyöllä, omaisyhteistyöllä ja järjestöyhteistyöllä tuetaan toiminnan muutosta ja mahdollistetaan asiakkaalle monipuolisia ja mielekkäitä keinoja toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Prosessikuvausta käytetään AVOT-hankkeen työvälineenä toimintamallin levittämisessä Siun soten kotihoidon alueella. Toiminnan levittäminen on aloitettu jo kevään 2018 aikana ja tarkoituksena on, että Miun aktiivinen arki –toiminta jää pysyväksi osaksi asiakkaille annettavia päivittäisiä kotihoidon palveluja.

Blogikirjoitus perustuu Ikäosaamisen YAMK-koulutuksessa tehtyyyn opinnäytetyöhön.

Kotiutusyhdyshenkilön tehtävänkuvan kehittäminen Siilaisen kuntoutumiskeskuksessa

Kotiutusyhdyshenkilön tehtävänkuvan kehittäminen Siilaisen kuntoutumiskeskuksessa

Kotiuttamisesta on tullut nykyisin tehokkaampi ja haasteellisempi vaikeiden kotiutusprosessien vuoksi. Tähän vaikuttaa osittain hoitoaikojen lyhentyminen ja teknologian kehittyminen. Onnistunut kotiuttaminen vie osastoilla paljon työaikaa ja resursseja muusta hoitotyöstä. Nykyisin kotiuttaminen vaatii myös moniammatillista yhteistyötä. Kotiutushoitajatoiminta on perustettu potilaan sairaalasta kotiuttamisen tehostamiseksi. Tutkimuksissa on todettu, että kotiutushoitajan toiminta parantaa potilaan hoidon jatkuvuutta sekä edistää eri hoidonantajien välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä. Kotiutushoitajan rooli on suuri varsinkin vaativissa kotiutuksissa.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kotiutusyhdyshenkilöiden tehtävänkuvaa Siilaisen kuntoutumiskeskuksessa. Tehtävänä oli luoda kotiutusyhdyshenkilön toimenkuvamalli käytäntöön. Työ toteutettiin osallistavana tutkimuksellisena kehittämistoimintana. Kehittämistehtävää toteutettiin ryhmätyömenetelmin kolmessa työpajassa kotiutusyhdyshenkilöiden kanssa. Tehtävänkuva selkiytyi ja se on nopeuttanut kotiutuksia. Kotiutusyhdyshenkilön tehtäviin kuuluu perehdyttää, opastaa ja neuvoa kotiutusasioissa muuta henkilökuntaa. Muita tehtävänkuvia ovat kotiutuksen suunnittelu, osallistuminen kotiutumispalavereihin, uusien asioiden tiedottaminen, erilaisten lomakkeiden täyttäminen ja paneutuminen haastaviin kotiutuksiin. Tuloksissa nousi esille palveluohjauksen kanssa tapahtuva yhteistyön tärkeys kuntoutujien kotiutuksissa. Palveluohjaaja neuvoo mm. hakemusten täyttämisessä. Kotiutusyhdyshenkilöiden osaamisalueeseen kuuluvat tietous palveluseteleiden myöntämisestä, tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon myöntämisen perusteet, jatkohoitopaikkojen tietämyksen, erilaisten tukipalveluluiden aloitus ja tietous Kelan etuuksista. Jatkohoitopaikkaa selvitettäessä on myös hyvä tietää maakunnan eri hoitopaikoista.

Täydennyskoulutustoiveita tuli mm. kotiutusasioiden tiedottamisesta, eri lomakkeiden täyttämisestä, koulutuksista palveluohjaajilta, Kelan etuuksista, alle 65-vuotiaiden jatkohoitopaikkojen tietämisestä, haastavien kotiutusten läpikäymisestä ja tietoutta eri yhteistyökumppaneiden työnkuvasta.
Kehittämisprosessi keskittyi vuoden 2018 jälkeen kuntoutumiskeskuksen akuuttikuntoutuksen, geriatrisen ja kirurgisen osastojen kotiutusyhdyshenkilötoimintaan. Akuuttikuntoutusosastolla potilasvaihtuvuus on suurempi ja siellä kotiutuksia tapahtuu päivittäin paljon enemmän, kuin muilla osastoilla. Akuuttikuntoutusosastolla kotiuttamisen suunnittelu aloitetaan viimeistään kolmantena päivänä osastolle tulosta. Geriatriselle ja kirurgisille osastoille kuntoutujat tulevat sovitusti ja osastojaksot ovat pidempiä. Kotiutusyhdyshenkilöt ovat saaneet työaikaa useampana päivänä viikossa toteuttaakseen vain kotiutusasioita. Tämä helpottaa muun henkilökunnan työpanosta potilaan hoitotyössä.

Kotiutusyhdyshenkilön toimenkuvamallin mukaan kotiutusyhdyshenkilö osallistuu seisontapalaveriin arkisin, jossa käydään läpi kuntoutujan toimintakyky, kotiavut ja kotiutussuunnitelma. Kuntoutuspalaveri järjestetään kerran viikossa, missä käydään läpi haasteellisempien kuntoutujien asioita läpi moniammatillisesti. Sen jälkeen hänen tehtäviin kuuluu selvittää kuntoutujien kotikuntoisuutta, olla yhteydessä kotihoitoon ja omaisiin. Kotiutusyhdyshenkilö selvittää ja arvioi palvelusetelin tarpeen ja kartoittaa kotihoidon palvelut. Hän sopii hoito- ja palvelusuunnitelmapalaverin omaisten ja kotihoidon kanssa. Kirjaaminen on yksi tärkeistä tehtävistä, jotta jokainen hoitaja löytää kotiutuksiin liittyvät sovitut asiat jatkohoidon suhteen. Muun henkilökunnan opastaminen ja neuvominen kotiutuksen suunnittelussa ja perehdyttämisessä kuuluu myös tehtävänkuvaan. Kuntoutumiskeskukseen muuton jälkeen lähihoitajien tehtäviin tuli lääkärinkierrolla mukana olo ja kuntoutujien kotiuttaminen. Kun aikaa jää muilta tehtäviltä, heidän tehtäviinsä kuuluu erilaisten mittareiden ja hakemusten täyttäminen. Kotiutusyhdyshenkilön tehtävänkuva edellyttää koko ajan uuden tiedon hankkimista ja sisäistämistä. Velvollisuuksiin kuuluu tiedottaa uusista asioista muuta henkilökuntaa. Tehtävänkuva on hyvin monipuolinen ja se tuo vaihtelua sairaanhoitajan kenttätyöskentelyyn.

Opinnäytetyö löytyy osoitteesta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018060813254

Sari Malinen

Ikäosaamisen YAMK-opinnäytetyö palkittiin vuoden opinnäytetyönä!

Ikäosaamiseen YAMK-tutkinnon suorittaneiden Jaana Hirvosen ja Sari Nykänen-Juvosen opinnäytetyö Muistihoitajat kehittämässä muistisairaan hoitoa Siun sotessa palkittiin 28.5.2018 Karelia-ammattikorkeakoulun vuoden YAMK-opinnäytetyönä!

Opinnäytetyön tuloksia on jo hyödynnetty sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Opinnäytetyöhön voi tutustua Theseuksessa.

Lämpimät onnittelut Jaanalle ja Sarille!

Ks. tiedote palkitsemisesta

 

 

 

GREEN CARE -VUOSIKELLO TUKEMAAN IKÄÄNTYNEEN TOIMINTAKYKYÄ OSASTOHOIDON AIKANA

Muuttuva kuntoutus, Green Care sekä ikääntyneen toimintakyvyn ylläpitämi-nen hoitotyön ohella ovat tärkeitä tekijöitä, joilla pyritään vähentämään sekä ehkäisemään kasvavan ikääntyneiden väestöluokan luomia lisähaasteita tule-vaisuudessa julkisessa terveydenhuollossa. Esimerkiksi Pohjois-Savossa ikääntyneiden määrä nousee 29,2% vuoteen 2030 mennessä. Sen vuoksi kuntoutuksen aloittaminen oikea-aikaisesti osastohoidossa on elintärkeää. Silloin vältetään ikääntyneen toimintakyvyn radikaali heikkeneminen. Kol-manneksella osastohoitoon joutuneista ikääntyneistä ei toimintakyky palaudu samalle tasolle, mitä se oli ennen hoitoon joutumista. Siksi työyhteisöissä tulisi kehittää toimintakykyä tukevia työkäytänteitä kuntoutuksen edistämiseksi. Tut-kimusten sekä opinnäytetyömme tulosten mukaan luontolähtöisten menetel-mien hyödyntäminen lääkinnällisen kuntoutuksen rinnalla edesauttaa ikään-tyneen toimintakykyä monilla eri osa-alueilla.

Opinnäytetyömme -”Ikääntyneen toimintakykyä tukevan hoitotyön kehittämi-nen luontolähtöiseen toimintaan perustuen”- toteutettiin osallistavana tutki-muksellisena kehittämistyönä, jossa oli toimintatutkimuksen piirteitä. Tarkoituk-sena oli kehittää ikääntyneen kuntouttavaa hoitotyötä luontolähtöisiä mene-telmiä käyttäen Karttulan terveyskeskuksen osastolla sekä lisätä tietoisuutta luontolähtöisien menetelmien yhdistämisestä työskentelyyn, jossa tuetaan uu-den oppimista hoitohenkilökunnalle. Työssämme selvitettiin hoitajien tietota-soa Green Care -menetelmistä tutustumiskäynnin yhteydessä toteutetun tieto-visan avulla.

Kehittämisprosessin tuotoksena henkilökunta loi työpajoissa osastolle luonto-lähtöiseen ajatteluun perustuvan vuosikellon. Tämän prosessin aikana henki-lökunta tuli tietoisemmaksi luontolähtöisistä menetelmistä sekä siitä, kuinka niiden avulla voidaan edistää ikääntyneen toimintakykyä osastohoidon aikana. He havahtuivat siihen, että toteutettavien toimintakykyä tukevien luontolähtöis-ten menetelmien ei tarvitse olla suuria, sillä ne ovat toteutettavissa myös pie-nemmillä resursseilla.

Tuotoksena syntyneen vuosikellon avulla työntekijät voivat suunnitella vuoden kulun mukaan ja toteuttaa luontolähtöisiä menetelmiä hyödyntäen ikäänty-neen toimintakykyä tukevaa hoitotyötä kokonaisuutena. Näiden eri menetel-mien avulla voidaan edesauttaa ikääntyneen fyysistä, psyykkistä sekä henkis-tä hyvinvointia. Opinnäytetyön tuotoksena syntynyt vuosikello ei ole suoraan hyödynnettävissä muissa työympäristöissä, mutta sen avulla voidaan suunni-tella omaan työyksikköön vuosikello. Tulokset osoittavat sen, että luontolähtöis-ten menetelmien monipuolinen hyödyntäminen sekä yksinkertaisten keinojen ja pienten muutosten avulla voidaan kokonaisvaltaisesti ylläpitää ikääntyneen toimintakykyä.

Yhteiskunnallisesti ajateltuna Green Care -toiminta on kustannustehokasta, koska se ei edellytä suuria rahallisia panostuksia. Uusia terveydenhuollon yk-sikköitä rakennettaessa tulisi suunnittelussa huomioida luontolähtöinen ajatte-lu. Tällöin kuntoutumisessa ja toimintakyvyn ylläpidossa on hyödynnettävissä laajempi menetelmien kirjo.

Sote -muutoksen tullessa julkinen terveydenhuolto tarvitsee brändäystä, jolla lisätään ikääntyneiden asiakkaiden kiinnostusta palveluihin. Yksi keino tähän on lähteä erikoistumaan ja tuottamaan luontolähtöisiä palveluita. Nykyisin urautuminen samoihin traditionaalisiin tapoihin ei työelämässä tuo jatkuvuutta omalle työlle. Vaaditaan muutosta julkisen terveydenhuollon toimintatapoihin. Myös hoitohenkilökunnalta edellytetään muuntautumiskykyä sekä oman per-soonan tuomista työhön. On ajateltava, että koko elämä on oppimiskaarta, jos-sa ihminen kehittyy sekä muuntuu kulloistakin tilannetta vastaavaksi. Oppimi-nen ei katso ikää, sillä kehittämisprosessin aikana oli havaittavissa, että koke-muksellisen oppimisen kautta kuka tahansa pystyy tuottamaan uutta tietoa.

Kirjoittajat: Sari Toroi & Anna Torvinen, Ikäosaamisen YAMK-opiskelijat
Opinnäytetyö löytyy osoitteesta: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805188981

Kaatumisten ehkäisytyön kehittäminen sairaalapalveluissa

Opinnäytetyö ja mistä sen tekisi? Miettiessäni sairaanhoitajan näkökulmasta asioita, joiden kehittämisellä voitaisiin parantaa ikäihmisten elämänlaatua, hoitajien osaamista, potilasturvallisuutta sekä vielä vähentää kustannuksia sairaalapalveluissa, löytyi haastava aihe työhöni. Ikääntyvien kohdalla kaatumistapaturmia sattuu osastoilla usein, ehkäisemisellä niitä, voidaan vaikuttaa edellisiin asioihin.
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda perehdytysmalli kaatumisten ehkäisyyn ja perehdyttää työntekijät toimintamalliin. Perehdyttämisen nähdään olevan osaamista ja työhön sitoutumista edistävä asia. Työntekijöiden hallitessa kaatumisriskin arviointi ja ehkäisevät toimenpiteet parantuvat potilasturvallisuus ja ikääntyvien elämänlaatu.
Sairaalapalveluiden osastojen lähtötilannetta selvittäessä nousi esille, että kaatumisriskin arvioinnissa on erilaisia käytäntöjä eri osastoilla. Riskitekijöitä ja kaatumisen ehkäisyn keinoja ei nosteta potilaan hoitosuunnitelmaan. Epätietoisuutta oli myös siitä, mihin asiat tulisi kirjata. Liikkumisen apuvälineitä potilailla oli hyvin saatavissa, tosin yöaikaan apuvälineet usein oli sijoiteltu niin, ettei potilas saanut sitä liikkeelle lähtiessään mukaansa. Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että hoitajat sitoutuvat huonosti tähän työhön ja usein koetaan kaatumistapaturmien vammojen hoito tärkeämmäksi kuin ennaltaehkäisy.
Perehdytysmalli luotiin tutkimuksellisena kehittämistyönä osastojen hoitajista kootun työryhmän kanssa. Mallia luotaessa haluttiin korostaa perehtyjien osallisuutta ja tuoda jotain uutta perehdytykseen. Simulaatioajatusta pyöriteltiin työryhmässä, mutta lopulta päädyttiin ratkaisuun tehdä video perehdytyksen alustukseksi ja ajatusten herättelemiseksi. Simulaatiotilanteen luominen joka osastolla olisi ollut vaikeaa ja työlästä. Video kuvattiin Harjulan sairaalan osastolla, näyttelijöinä oli osaston hoitajia. Videolla on kuvattuna tilanne, jossa on vasta osastolle saapunut sekava potilas, joka on lähtenyt liikkeelle yksin ilman apuvälinettä. Tavoitteena on haastaa perehtyjiä pohtimaan erilaisia keinoja, joilla voidaan ehkäistä kaatumisia sairaalassa. Tästä osuudesta perehdytysmallissa on saatu paljon positiivista palautetta. Perehtyjät ovat kokeneet, että näin myös heidän näkemykset tulee huomioituja ja saavat kokemuksen siitä, että voivat itse vaikuttaa kaatumisten ehkäisytyöhön työhön. Tämän ajateltiin myös parantavan hoitajien sitoutumista kaatumisten ehkäisytyöhön.
Perehdytyksen sisältöön on kerätty erityisesti sairaalaolosuhteissa kaatumisriskiä nostavia tekijöitä ja teemat liittyivät ympäristöön, lääkitykseen, toimintakykyyn, ohjakseen ja ravitsemukseen. Näiden osa-alueiden kohdalla käydään läpi toimeksiantajan toimintamallit ja näin pyritään yhtenäistämään toimintaa osastoilla. Myös tutkimustuloksia esitettiin pilotointitilaisuudessa ja ne olivat myös perehtyjistä erityisen kiinnostavia.
Perehdytyksen vaikutusta kaatumisten määriin ei voida vielä tässä vaiheessa arvioida vaan arviointi sekä jalkauttaminen jäävät toimeksiantajan tehtäväksi. Jotta päästäisiin hyvään tulokseen, tulisi perehdytyksen olla säännöllistä, vähintään kerran vuodessa tapahtuvaa toimintaa esimerkiksi osastopalaverien yhteydessä. Suositeltavaa olisi myös nimetä osastoille kaatumisten ehkäisytyöhön vastuuhoitaja, joka huolehtii perehdytyksestä ja tarvittaessa päivittää sen sisältöä, tekee tarvittaessa potilaille laajempia kaatumisvaaran arviointeja. Vastuuhoitaja voisi myös keskustella omaisten kanssa kaatumisvaarasta ja sen vaikutuksesta potilaan hoitotyöhön, joskin tämä kuuluu kaikkien työhön. Perehdytysmallin sisältöä on helppo muokata erilaisiin tarpeisiin ja nyt onkin jo päätetty, että mm. laitoshuoltajat perehdytetään huomioimaan omassa työssään kaatumisten ehkäisyä.

Riitta Maliniemi, ikäosaamisen YAMK -opiskelija,
Opinnäytetyö löytyy osoitteesta: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/143828/Maliniemi_Riitta.pdf?sequence=1&isAllowed=y