Arkistot kuukauden mukaan: helmikuu 2015

Tutustu ikäosaamiseen!

Ikäosaaminen on käsitteenä uusi, mutta ilmiöt käsitteen takana ovat tuttuja. Yhteiskuntamme ikääntyy, elämme entistä pidempään ja ikäihmisten osuus väestöstä on jo nyt huomattavan suuri.

Palvelujen kehittäminen vastaamaan näihin muutoksiin sekä ikäihmisten muuttuviin tarpeisiin on yksi tärkeä osa-alue ikäosaamisessa. Useimmiten liitämme tämän erityisesti sosiaali- ja terveysalan palveluihin, joiden järjestämiskysymykset ovatkin paraikaa yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä. Meillä on myös tuore vanhuspalvelulaki, joka osaltaan määrittää ikäihmisille tarjottavien palvelujen tavoitteita ja sisältöjä. Tämä ajankohtainen tilanne on meille tässä ajassa toimiville näköalapaikka, ja mieluusti ajattelisin, että murrokset ja muutokset eivät ole uhka vaan mahdollisuus kehittää uutta, toimia toisin.

Ikäosaaminen ei kuitenkaan ole vain vanhustyön osaamista, tietysti mitenkään vanhustyötä vähättelemättä. Ikäihmiset ovat paljon muutakin kuin vanhuspalvelujen tarvitsijoita ja käyttäjiä. Jos ajattelemme ihmisen elämänkulkua perinteisen vanhuuseläkkeelle siirtymisajankohdan, 65 ikävuoden jälkeen, kysymys on useista vuosikymmenistä. Näihin vuosiin mahtuu paljon elämää, monenlaisia vaiheita ja kokemuksia. Ikääntyminen on aina yksilöllinen prosessi, mikä tuo tähän tarkasteluun huikean paljon vivahteita.

Ikäihmiset ovat aktiivisia toimijoita ja näkyvät yhteiskunnassamme monin eri tavoin ja monissa eri rooleissa. He ovat kuluttajia, palvelujen käyttäjiä, asiakkaita, harrastajia, järjestötoimijoita, matkailijoita, isovanhempia, perheenjäseniä, kyläyhteisön jäseniä, ja kaikkea mihin ihminen nyt sitten haluaakaan aikaansa käyttää.

Ymmärrystä ikääntymisen ilmiöistä tarvitaan esim. kaupassa, liikenteessä ja ylipäätään kaikkialla missä halutaan palvella ikäihmisiä paremmin ja saada heistä tyytyväisiä asiakkaita. Tämä ikäosaaminen tukee tuotteiden ja palvelujen kehittämistä ikäihmisten tarpeita vastaaviksi.
Ikäosaamiseen pääset tutustumaan tuoreista ikäosaamisen julkaisuistamme:

IKÄ! Moninainen ikäosaaminen, toim. Arja Jämsén ja Tuula Kukkonen

Ikäsyrjästä, toim. Arja Jämsén ja Tuula Kukkonen

Ikäosaamista Voimalasta, toim. Tuula Kukkonen

Ikäosaamisen YAMK-koulutuksen tavoite ja sisällöt

Hakuaika on 17.3.-9.4.2015

Ikäosaamisen YAMK-koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittyä ikäosaamisen asiantuntijaksi. Tavoitteena on laaja-alainen osaaminen ikääntymisestä sekä valmiudet kehittää, arvioida, uudistaa ja johtaa palveluja.
Ikäosaamisen asiantuntijan on tärkeätä osata edesauttaa ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä toimintakykyä ja osallisuutta. Korostamme ikäihmisten omaa asiantuntijuutta sekä heidän voimavaroistaan ja tarpeistaan lähtevää kehittämistoimintaa.
Ikäosaamisen YAMK-koulutus toteutetaan moniammatillisesti: Opiskelijoiksi voivat hakeutua fysioterapeutit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja sosionomit, joilla on AMK-tutkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus. Tämä mahdollistaa yhteisen oppimisen ja yhteiskehittelyn, johon opiskelijat tuovat oman ammatillisen osaamisensa ja kokemuksensa. Tavoittelemme yhteistä ymmärrystä ikäihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja kuntoutumiseen liittyvissä kysymyksissä.
Koulutuksen ytimessä on ikäosaamisen ja ikäihmisten kuntoutumisen ymmärtäminen laajasti ja moniammatillisesti.
Heti alusta alkaen opiskelu kiinnittyy työelämän kehittämistarpeisiin ja ikäihmisten aktiivisuuden edellytyksiin. Tämä tarkastelu luo pohjaa opinnäytetyölle, joka YAMK-koulutuksessa on 30 opintopisteen laajuinen työelämän kehittämisprosessi. Tätä prosessia tuetaan tutkimustyön ja tutkivan kehittämisprosessin opinnoilla.
Kansainvälinen näkökulma ikäosaamiseen on myös vahvasti esillä. Lisäksi koulutukseen sisältyy johtamisopintoja (henkilöstöresurssien johtaminen sekä taloudenhallinta) ja projektitoiminnan opintoja.
Opinnot rakentuvat henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti, ja oppimista tuetaan ja reflektoidaan portfoliotyöskentelyn avulla.
Opiskelu on hyvin mahdollista työn ohella, ja koulutus toteutetaan valtaosin itsenäisenä ja etäopiskeluna.

Opetussuunnitelma
Seuraavassa blogitekstissä kerromme, miten ymmärrämme ikäosaamisen!

Ikäosaamisen YAMK: uusi koulutus käynnistyy!

Karelia-ammattikorkeakoulussa käynnistyy syksyllä 2015 valtakunnallisestikin merkittävä uusi koulutus: Ikäosaamisen YAMK.

Tämän koulutuksen tarve on ilmeinen: yhteiskuntamme ikääntyy. Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä yhteiskunta on globaali ilmiö, joka haastaa nykyiset palvelurakenteet ja toimintamallit. Ikäihmiset ovat yhteiskunnassamme ja yhteisöissämme voimavara: He ovat aktiivisia toimijoita, joilla on paljon annettavaa sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämisen lisäksi myös muilla elämän alueilla kuten esimerkiksi kaupallisten palvelujen, matkailun, yhteiskuntasuunnittelun ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä.

Ikääntyminen on yksilöllistä, ja ikääntyneiden tarpeet ovat moninaisia. Tarvitaan laajaa osaamista ja näkemystä siitä, mitä väestön ikääntyminen tarkoittaa koko yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden tasolla. Olennaista on myös ikäihmisten oma toimijuus, osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet esimerkiksi palvelujen sisältöön ja toteutustapaan. Nykyisen lainsäädännön mukaan palvelujen järjestämisessä kiinnitetään huomiota erityisesti kuntoutumista edistäviin ja kotiin annettaviin palveluihin.

Näihin haasteisiin tartutaan Ikäosaamisen YAMK-koulutuksessa. Karelia-ammattikorkeakoulussa on paneuduttu ikäosaamiseen liittyvään koulutukseen sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan jo vuosia, ja ikäosaaminen on ammattikorkeakoulun strateginen painoala.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suhteellisen uusi koulutusmuoto. Koulutus on tarkoitettu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää ja laajentaa osaamistaan. Hakukelpoisia ovat fysioterapian, hoitotyön, terveydenhoitotyön ja sosiaalialan AMK-tutkinnon suorittaneet, joilla on vähintään kolme vuotta työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ikäosaamisen YAMK-koulutuksen laajuus 90 opintopistettä. YAMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Poikkeuksena tähän ovat sosiaalityöntekijän julkiset virat ja toimet, joihin vaaditaan yliopistossa suoritettu maisterintutkinto.

Seuraavassa blogitekstissä kerromme Ikäosaamisen YAMK-koulutuksen sisällöistä!

Hakuaika on 17.3.-9.4.2015
Tutustu koulutukseen!