Arkistot kuukauden mukaan: tammikuu 2016

Gerontologinen kuntoutus

Marjatta Laakkonen, Eija Surakka, Sari Nykänen- Juvonen, Jaana Hirvonen ja Elina Nevala

Ikäosaamisen YAMK-opiskelijat, Karelia-ammattikorkeakoulu

On pohdittu toteutuuko ikääntyneiden kuntoutus, eli gerontologinen kuntoutus. Asiakasryhmänä tämä tuo monenlaisia haasteita onnistuakseen. Ikäihmisillä ei ole kokemustaustaa ryhmämuotoisista toiminnoista eikä ryhmänvetäjillä ole välttämättä osaamista järjestää oikein suunniteltua ja suunnattua toimintaa. Kela tuo rahoittajana omat sääntönsä, miten paljon kokoontumisia ja toimintakykyarvioita kuuluu olla mukana. Ikäihmiselle painotetaan kuntoutumisen vastuun olevan myös itsellä: mitä ikäihminen on valmis tekemään sen eteen, että hän pystyisi elämään pidempään kotonaan.

Parhaimmillaan gerontologinen kuntoutus on ennaltaehkäisevää toimintaa, joka pohjautuu ikääntyvän elämäntarinaan, omiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Kuntoutuksessa tulisi huomioida normaaliin vanhenemiseen kuuluvat muutokset sekä sairauksien aiheuttamat rajoitteet, mutta lähtökohtana on aina ikääntyneen voimavarat. Tavoitteena on auttaa kuntoutujaa ymmärtämään vanhenemisen mukanaan tuomat yksilölliset muutokset ja haasteet.

Gerontologinen kuntoutus on moniammatillista, tavoitteellista, verkostoitunutta ja asiakaslähtöistä yhteistyötä. Kotihoitoon tarvittaisiin lisää esimerkiksi fysioterapeuttien, sosionomien ja geriatrien työpanosta tekemään työtä lähihoitajien rinnalla. Kotihoitoa ja gerontologisia kuntoutusosastoja tulisi kehittää tukemaan toinen toisiaan, jotta akuuteissa tilanteissa kuntoutus olisi toimintakykyä tukevaa ja tapahtuisi oikeaan aikaan. Yhteistyön tulisi olla saumatonta ja samaan tavoitteeseen pyrkivää. Kuntoutus tulisi nähdä suunnitelmallisena, voimavaralähtöisenä ja muuttuneisiin elämäntilanteisiin joustavasti reagoivana toimintana. Elämänhallinnan keinoja etsittäisiin yhdessä asiakkaan kanssa. Ammattitaitoisen ohjauksen ja neuvonnan oikeus korostuisi sekä mahdollisuus osallistua omaa elämää koskevaan päätöksentekoon. Ikäihmisen motivoitumista pidetään toiminnan onnistumisen edellytyksenä.

Gerontologisen sekä geriatrisen tiedon ja taidon lisääminen kaikilla tahoilla on tärkeää vanhenemisen ja siihen liittyvien ilmiöiden ymmärryksen lisäämiseksi. Eri yhdistysten ja järjestöjen toiminnan kehittämisellä saataisiin paljon käyttämättömiä voimavaroja hyödynnettyä. Tämän kolmannen sektorin tarjoamaa panosta tulisi tehostaa yhteistyöllä, projekteilla ja koulutuksella.

Ikäosaamisen YAMK-opiskelijat bloggaavat!

Syksyllä 2015 opintonsa aloittaneet ikäosaamisen YAMK-opiskelijat kirjoittivat Tulevaisuuden kuntoutusosaaminen -opintojaksolla valitsemistaan aiheista blogitekstejä. Nämä kuusi tekstiä julkaistaan tässä blogissa tammi-maaliskuun 2016 aikana. Kannattaa seurata!