Arkistot kuukauden mukaan: toukokuu 2016

YAMK –opiskelijoiden palautetta lukuvuodesta 2015-2016

Ensimmäinen Ikäosaamsen YAMK:n opintovuosi on takana ja on aika kuulla, mitä opiskelijat ajattelevat siitä. Palautetta kerättiin pienryhmissä 20.5.2016 KKK-menetelmällä (KKK = kirjoita, kuuntele, kiteytä).

Opiskelijat olivat opintoihin yleisesti varsin tyytyväisiä. Erityisesti sai kiitosta se, että opinnot toteutettiin moniammatillisessa opiskelijaryhmässä, jossa opetusmenetelmät mahdollistivat dialogisuuden, yhteisen työskentelyn ja (vertais)oppimisen. Moniammatillisuus todettiin rikkaudeksi. Hyvänä pidettiin sitä, että opinnot olivat käytännön läheisiä ja ne etenivät loogisesti, jolloin opintojaksot ja kokoavat tehtävät tukivat toisiaan ja opinnäytetyön tekemistä. Opiskelijoiden mielestä pari- ja ryhmätehtävät ovat hyviä ja ne opettavat enemmän kuin tentit.

Opinnoissa on ollut pääsääntöisesti kaksi lähipäivää kuukaudessa. Tämän opiskelijat kokivat sopivaksi. Näin on opiskelu työn ohessa ollut mahdollista, ja opiskelu on sallinut myös erilaiset elämäntilanteet. Useat ovat kokeneet lähipäivät voimaannuttavina. Ne ovat tarjonneet tervetullutta vaihtelua ajoittain hyvinkin hektiseen työelämään. Opinnoista on saanut myös vinkkejä ja näkökulmia omaan työhön.

Opiskelijat totesivat, että vuorovaikutteinen opiskelu on opettanut paljon itsestä ja opiskelijakollegoista. Se on syventänyt, laajentanut ja vahvistanut osaamista ja ymmärrystä ikäosaamisesta. Myös tietotekniset taidot, englannin kielen taidot ja monikulttuurisuus ovat lisääntyneet. Opiskelijat totesivat oppineensa sietämään epävarmuutta ja ajanhallintaa, joutuneensa etsimään omia rajojaan.

Vierailevia luennoitsijoita kiiteltiin ja niitä toivottiin lisääkin. Opettajien todettiin olevan ammattitaitoisia ja motivoituneita, mikä edisti oppimista. Videovälitteiset (etä)luennot olivat tuottaneet teknisiä hankaluuksia ja niiden hyödyntämiseen olisi toivottu lisää perehdytystä. Opiskelijat totesivat myös, että omaa oppimista olisi tehostanut parempi henkilökohtainen ajan käytön suunnittelu.

Opinnoissa on ollut mukana 29 aikuisopiskelijaa: fysioterapeutteja, sairaan- ja terveydenhoitajia sekä sosionomeja. He työskentelevät monen tyyppisissä työtehtävissä sosiaali- ja terveysalan palveluiden eri sektoreilla. Heitä yhdistää työskentely ikäihmisten parissa ja halu kehittyä työssään, kehittää ikäosaamista ja edistää ikäihmisten aktiivista ja arvokasta elämää. Uusien, syksyllä 2016 aloittavien opiskelijoiden valinta tapahtuu toukokuun lopussa.

Kirjoittaja: Liisa Suhonen, ryhmän opettajatuutor