Arkistot kuukauden mukaan: marraskuu 2017

Ikääntyneen toimintakykyä edistävän toiminnan moniammatillinen kehittäminen

Elina Nevala, Ikäosaamisen YAMK -opinnäytetyö

Kaiken hoitamisen, avustamisen ja ohjaamisen lähtökohtana tulisi aina olla se, että ymmärretään ihminen ja ikääntynyt kokonaisuutena. Jokaisen ikääntyneiden kanssa työskentelevän tulisi ymmärtää, että toimintakyky on laaja käsite ja siinä tulee huomioida aina kaikki sen ulottuvuudet (psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen). Tärkeintä ihmiselle on, että hän pystyy selviytymään arkielämän toiminnoista, mitkä ovat hänelle itselleen merkityksellisiä ja välttämättömiä siinä ympäristössä, missä hän elää ja haluaa elää. Kun tarkastellaan toimintakykyä ikääntyneen näkökulmasta, tulee aina muistaa, että jokaisella ikääntyneellä on taustalla pitkä matka elettyä elämää ja kaikki koetut asiat ja ympäristötekijät vaikuttavat siihen, miten hän lopulta ottaa vastaan vanhenemisen muutokset omassa elämässään.

Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisten, jotka työskentelevät ikääntyneiden kanssa, tulisi olla vahvaa osaamista ja ymmärtämystä toimintakykyä tukevasta toiminnasta, oli sitten kyse psyykkisestä, sosiaalisesta tai fyysisestä toimintakyvystä. Samalla tavalla ihminen on yksilöllinen ja ainutlaatuinen kokonaisuus myös vanhemmalla iällä kuin muissakin elämän ikävaiheissa. Kuitenkin yleisesti ottaen yhteiskunnalla ja ikäihmisten parissa työskentelevillä on kova tarve laittaa ikääntyneet samaan ”lokeroon” ja samalla usein unohtuu myös yksilöllisyys. Tällainen toiminta ei ole oikein.

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kehittää moniammatillisesti Siilaisen sairaalassa ikääntyneiden toimintakykyä edistävää toimintaa ja hoitohenkilöstön ergonomista työskentelyä. Tärkeimpänä ajatuksena kehittämistoiminnassa alusta asti on ollut se, että hoitohenkilöstö osaisi arvioida ikääntyneiden toimintakykyä niin, että he osaisivat tukea parhaalla mahdollisella tavalla jokaisen ikääntyneen yksilöllisiä tavoitteita. Toisin sanoen osattaisiin huomioida ikääntyneet yksilöinä ja opittaisiin pois tehtäväkeskeisestä passivoivasta hoitokulttuurista.

Kyseessä oli hyvin moniulotteinen kehittämistoiminta, missä oli toimintatutkimuksellisia piirteitä. Kehittämistoiminta sisälsi koulutusinterventioita (Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutukset), osallistavat yhteistyöpalaverit, joiden pohjalta koottiin kuntoutus- ja ergonomiavastaavien toimintamalli. Lisäksi tuotettiin tietoa, miten ikääntyneen toimintakykyä edistävää toimintaa ja ergonomista työskentelyä voidaan kehittää sairaalaolosuhteissa. Osallistava kehittämistoiminta koettiin positiivisena asiana, koska työntekijöillä tuli tunne, että he olivat aktiivisesti mukana kehittämässä omaa työtään. Kyseessä on siis yhden sairaalan kehityskertomus, mutta se voi olla esimerkkinä muille ikäihmisten palveluiden yksiköille, miten toimintaa voidaan lähteä kehittämään.

Ikääntyneitä passivoivasta ja tehtäväkeskeisestä hoitokulttuurista voidaan oppia pois kohti yksilöllisempää työskentelyä, mutta se vaatii pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kehittämistoimintaa, johon kaikki ikääntyneiden kanssa työskentelevät ammattiryhmät sitoutuvat. Kun kaikilla ammattiryhmillä pysyy punaisena lankana se, että työtä tehdään ikääntyneitä varten, on hyvä alku kehittämiselle olemassa. Jokainen ihminen ja ikääntynyt on oman elämänsä asiantuntija.

Blogikuva

Kuntoutus2

Opinnäytetyöni löytyy osoitteesta http://theseus.fi/handle/10024/134496, mistä voit lukea kehittämistoiminnasta tarkemmin.

KOTIKUNTOUTUS OSANA KOTIHOITOA

KOTIKUNTOUTUS OSANA KOTIHOITOA

Tuula Karppinen, Fysioterapeutti, YAMK (YAMk -opintojen opinnäytetyö)

Kotikuntoutuksen ja kotiin annettavia palveluja kehittäminen on trendikästä. Hyväksi koettuja malleja on valtakunta täynnä, mutta niiden hyödyntäminen käytännössä on ollut nihkeää. STM:n Laatusuositus hyvän ikään­tymisen turvaamiseksi (2013:11) kannustaa työyhteisöjä sopimaan kuntoutumista edistävien toimien sisäl­löstä ja toiminnan vahvistamisesta. Kotikuntoutuksen sisältö ja rakenne on erilainen riippuen organisaatios­ta ja siellä palveluja toteuttavista ihmisistä. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kotihoidon ja kuntoutuksen ammattilaisten kanssa yhdessä kehittää kotihoitoon kotikuntoutuksen toimintamalli, jonka käyttöön he olisivat valmiita sitoutumaan. Toimintamallin keskiössä oli kotihoidon ja kuntoutuksen työntekijöiden toimintakykyä edistävä toimintatapa, joka piti sisällään asiakkaan aktiivisen osallistumisen oman arkensa suunnitteluun ja toteutukseen.

Kotikuntoutuksen kohderyhmäksi valikoitui kotihoidon asiakkaat, joiden toimintakyky oli alkanut heikentyä ja vaara palvelujen tarpeen lisääntymiseen oli olemassa. Kehitetyssä kotikuntoutuksen toimintamallissa kes­keistä oli kotihoidon ja kuntoutuksen ammattilaisen yhdessä tekemä arvio- ja suunnittelukäynti. Eri ammat­tilaisten osaamisen hyödyntäminen laajensi toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden huomioimista palvelui­den suunnittelussa ja toteutuksessa. Yksilölliset ja ympäristötekijät huomioon ottavalla arvioinnilla ja nii­den pohjalta tehdyllä kuntoutuksen suunnittelulla, voitiin turvata ja edistää heikonkin fyysisen toiminta­kyvyn omaavan asiakkaan kotona pärjäämistä ja itsenäisyyttä. Tärkeää oli, että asiakas ja hä­nen voi­mavaransa huomioitiin kuntoutuksen tavoitteiden asettelussa ja menetelmien valinnassa.

Kotikuntoutuksessa oleellista on, mitä tapahtuu ikäihmisten kotona. Ikääntyneen kuntoutujan kohdalla  kuntoutustulosten saavuttamiseksi tulee kuntoutuksen ja toimintakykyä tukevan toiminnan olla päivittäis­tä. Tämän vuoksi kuntoutusta ei voida sälyttää pelkästään kuntoutustyöntekijöiden vastuulle. Toimintaky­kyä tukevassa toiminnassa on kyse arjen pienistä asioista, joiden tekemisessä kuntoutujaa tuetaan ja kan­nustetaan. Kuntouttavan toiminnan esteenä on yleensä asenne ja opitut toimintatavat. Kuntoutumista edistävän työtavan muutos syntyy oman oivalluksen ja sitä seuraavan onnistumisen kautta. Oivalluksen syntymistä helpottaa moniammatillinen yhteistyö. Yhteinen kotikäynti edistää ammattilaisten osaamista ja ymmärrystä asiakkaan arjesta.

Toimintakyvyn arvioinnin ja kuntoutumisen edistymisen seurannassa on hyvä käyttää helposti käytettäviä mutta luotettavia toimintakykymittareita. Mittarit helpottavat kuntoutumisen suunnittelua ja tavoitteiden asettelua. Konkreettiset tavoitteet tulisi pyrkiä löytämään asioista, jotka asiakas kokee merkitykselliseksi omassa arjessaan. Tavoitteen saavuttamiseen tähtäävät toimenpiteet ja vastuut kirjataan kuntoutus- tai hoito- ja liikkumissuunnitelmaan.  Tärkeää on, että jokainen asiakkaan luona käyvä terveydenhuollon am­mattilainen, omainen tai läheinen tukee ja toimii tavoitteen suuntaisesti. Kuntoutumisen edistymistä on helppo seurata mittareiden avulla.  Mitattavissa oleva tulos lisää sekä kuntoutujan että työntekijöiden mo­tivaatiota.

Oikeaan aikaan ja oikein kohdennetuilla kuntoutumista edistävällä toiminnalla on siis mahdollista ennalta­ehkäistä kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn heikentymistä ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Opinnäy­tetyömme osoitti, että lyhyellä 6-8 viikon kuntoutusinterventiolla, voitiin vähentää kotihoidon palvelu­ja myös pitkäaikaisten kotihoidon asiakkaiden kohdalla. Samalla saadaan aikaan kustannussäästöjä palvelujen tarpeen mahdollisesti vähentyessä. Lähiesimiehellä on merkittävä rooli kuntoutumista edistävän toiminta­tavan käyttöönottamisessa. Kaikkia velvoitetaan toimimaan sovitulla tavalla asiakkaiden toimintakykyä edis­tävästi.

 

Lähteet

Karppinen,T. & Kainulainen,S. 2017.Kotikuntoutusmallin kehittäminen Kiteen kotihoidolle. Opinnäytetyö. Karelia AMK. Theseus.fi.

STM. 2013. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2013:11