Arkistot kuukauden mukaan: lokakuu 2018

Iäkkään asiakkaan toimintakyvyn tukemisella kohti aktiivisempaa arkea kotihoidossa

Päivi Kareinen ja Inka Pursiainen

Kotiin annettavien palveluiden sisältöä, määrää sekä erityisesti toimintakykyä tukevia kuntoutuspalveluja kehitetään ikääntyvän väestön määrän kasvaessa. Myös suunniteltu maakunta- ja sote- uudistus edellyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintatapojen tehostamista. Aktiivisuuden lisääminen arjessa edistää sekä ikääntyneen hyvinvointia että toimintakykyä.

Opinnäytetyömme toimeksiantajana oli Siun sote ja se oli osa AVOT-hankkeen toimiva kotihoito -kokonaisuutta. Työn tavoitteena oli kehittää kotihoidon työntekijöiden toimintatapoja, joilla tuetaan ikääntyneen asiakkaan toimintakykyä. Tehtävinä olivat prosessikuvauksen tuottaminen sekä tiedontuottaminen tekijöistä, jotka vaikuttavat ikääntyneen asiakkaan toimintakyvyn tukemiseen. Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistoimintana Kontiolahden alueen kotihoidossa. Kehittäminen toteutettiin työntekijöitä osallistavana työpajatoimintana sekä käytännön toiminnan pilotointina (ketterä-kokeilu).

Opinnäytetyön tuotoksena tehtiin Miun aktiivinen arki -toiminnan prosessikuvaus. Prosessikuvauksen tarkoituksena on ohjata kotihoidon työntekijöiden toteuttamaa asiakkaan toimintakyvyn tukemista tavoitteellisen arkitoiminnan kautta. Toimintaa ohjaava malli yhdenmukaistaa kotihoidon työntekijöiden työtä samalla lisäten palveluiden tasalaatuisuutta ja läpinäkyvyyttä. Miun aktiivinen arki –toiminnan kuvaukseen on työntekijöiden lisäksi otettu mukaan fysioterapeutti ja omaiset, joilla on tärkeä rooli asiakkaan toimintakyvyn kohentamisessa ja ylläpitämisessä.

Prosessikuvaus sisältää kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn tukemiseen liittyvät toiminnot arvioinnissa, tavoitteiden nimeämisessä ja keinojen valinnassa, suunnitelman seurannassa ja uudelleen arvioinnissa. Kehittämisessä mukana olleet työntekijät kokivat, että prosessikuvaus jäsentää toimintoja, selkeyttää vastuunjakoa sekä toimii hyvänä oman työn muistilistana toteutuksen eri vaiheissa.

Prosessikuvauksen ohella kehittämistoiminnassa nousi esille tekijöitä, joiden avulla voidaan edistää ja vahvistaa ikääntyneen toimintakyvyn tukemista. Tulosten mukaan asiakkaan toimintakyvyn tukemisen lähtökohtana on ikääntyneen asiakkaan yksilöllisyys. Asiakkaan tarpeita, toiveita ja voimavaroja hyödyntämällä pyritään parantamaan hänen elämänhallintaansa ja tukemaan arjessa selviytymistä. Myönteisellä ja rakentavalla vuorovaikutuksella voidaan vahvistaa asiakkaan osallistumista ja sitoutumista toimintakykynsä ylläpitämiseen. Kuunteleminen, kannustaminen, aito kohtaaminen ja arvostava vuorovaikutus korostuvat ikääntyneen hoitotyössä, mutta usein sen toteuttaminen arjen kiireessä on haastavaa.  Kuntouttavan arkitoiminnan onnistuminen kotihoidossa vaatii asiakkaan osallistamista ja työskentelytapojen muuttamista tehtäväkeskeisyyden sijaan asiakas- ja voimavaralähtöisiksi.

Työntekijöiden ammatillisella osaamisella sekä toimijoiden välisellä tiedonkululla ja yhteistyöllä voidaan vaikuttaa toimintakyvyn tukemiseen. Kotihoidon työntekijöillä tulee olla laaja osaaminen perustarpeiden ja sairauksien tunnistamisen lisäksi terveyden- ja toimintakyvyn edistämisestä sekä ohjaamis-, asiakaslähtöisyys-, moniammatillisuus- ja yhteistyötaitoja. Monialaista yhteistyötä kotihoidossa kehitettiin suunnittelemalla fysioterapeutin ja kotihoidon työntekijän toteuttama yhteinen ensikäynti asiakkaan luokse. Näin ammattiryhmien välillä voidaan sekä jakaa asiantuntijuutta että tukea työyhteisön sisäistä toimintaa. Yhteistyöverkostojen monipuolisella hyödyntämisellä voidaan tukea sekä asiakkaan toimintakykyä, että kotihoidon työntekijöiden tekemää työtä. Monialaisella yhteistyöllä, omaisyhteistyöllä ja järjestöyhteistyöllä tuetaan toiminnan muutosta ja mahdollistetaan asiakkaalle monipuolisia ja mielekkäitä keinoja toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Prosessikuvausta käytetään AVOT-hankkeen työvälineenä toimintamallin levittämisessä Siun soten kotihoidon alueella. Toiminnan levittäminen on aloitettu jo kevään 2018 aikana ja tarkoituksena on, että Miun aktiivinen arki –toiminta jää pysyväksi osaksi asiakkaille annettavia päivittäisiä kotihoidon palveluja.

Blogikirjoitus perustuu Ikäosaamisen YAMK-koulutuksessa tehtyyyn opinnäytetyöhön.