Arkistot kuukauden mukaan: toukokuu 2020

Ikääntyvän työntekijän työssä pysyttäminen muutosjohtamisen keinoin

Eeva Korhonen, sairaanhoitaja (YAMK)
Riikka Tahvanainen, sairaanhoitaja (YAMK)

Opinnäytetyömme aihe oli ikääntyvän työntekijän työssä pysyttäminen muutosjohtamisen keinoin. Opinnäytetyössä käytettiin toimintatutkimuksellista lähestymistapaa. Toimeksiantajana oli Vetrea Terveys Oy. Opinnäytetyömme tarkoitus oli edistää ikääntyvän työntekijä työssä pysyttämistä ja muutosjohtamisen keinoin ja näin tarkoitus taata työntekijän työssä pysyttäminen mahdollisimman pitkään. Opinnäytetyömme tavoitteena oli luoda päivittäisen johtamisen työkaluksi Vetrea Terveys Oy:n esimiehille työkalupakki, jonka avulla esimiehet voivat omalta osaltaan edesauttaa ikääntyvän työntekijän työssä pysyttämistä.

Opinnäytetyössämme oli kaksi tehtävää, joista ensimmäinen oli tuottaa tietoa ikääntyvän työntekijän työssä pysyttämiseen vaikuttavista tekijöistä. Toinen tehtävä oli osallistaa Vetrea Terveys Oy:n yli 45-vuotiaat työntekijät sekä heidän esimiehensä kehittämään ikääntyvän työntekijän työssä pysyttämistä tukevia muutosjohtamisen keinoja. Tämän työskentelyn perusteella kehitettiin työkalupakki ikääntyvän työntekijän työssä pysyttämisen tueksi.

Opinnäytetyön tavoite saavutettiin. Saimme hyvin osallistettua Vetrea Terveys Oy:n työntekijät ja heidän esimiehensä. Työntekijöiltä hankimme tietoa kyselylomakkeen avulla, jossa kysyimme heidän työn mielekkyyttään, tulevaisuuden näkymää työssä viiden vuoden päästä sekä esimieheltä saatua tukea työssä. Lisäksi avoimin kysymyksin työntekijät kertoivat niistä keinoista, joiden avulla esimies voi tukea heidän työssä pysymistään. Kyselyn vastausprosentti oli 71, joten vastaukset olivat luotettavia. Näiden kyselyjen pohjalta nousi esiin kolme teemaa: esimiehen rooli, työvuoro- ja lomasuunnittelu sekä työnkuvan suunnittelu. Näitä teemoja käsittelimme esimiesten kanssa ryhmähaastattelussa, jonka järjestimme Skype for Businessin avulla.

Esimiesten kanssa käydystä ryhmähaastattelusta nousi esiin ne asiat, joita kasasimme työkalupakkiin ja jotka auttavat ikääntyvän työntekijän työssä pysyttämisessä. Esimiehen rooliin nousi kuusi teemaa: kehityskeskustelut, koulutukset ja tasapuolisuus, palkitseminen, palaute, saavutettavuus ja havainnoiva esimies. Näiden keinojen avulla koettiin, että esimies voi henkilökohtaisesti tukea ikääntynyttä työntekijää työssä pysyttämisessä.

Työvuoro- ja lomasuunnittelun alle nousi seitsemän asiaa, joiden koettiin edistävän työssä pysyttämistä. Näitä olivat vapaatoiveet, yksilöllisyys, työvuorojen rytmitys, lomatoiveet, työvuorosuunnittelu, työajassa joustaminen sekä työssä joustaminen ja tästä palkitseminen. Lisäksi työnkuvan suunnittelussa tärkeäksi koettiin työnkuvan suunnittelu, vastuualueet, tiimipalaverit, ergonomia, työkierto, huolehtiva esimies, kolmikantaneuvottelut, osittainen varhennettu vanhuuseläke sekä kevennetty työ ja tämän jatkoseuranta.

Työkalupakista muotoutui kolmen pyramidin kuva, jossa edellä mainitut asiat esitetään otsikoittain. Opinnäytetyössä esille tulleita keinoja voi työkalupakista käyttää yhden kerrallaan tai useamman yhtä aikaa. Tarkoitus ei ole, että käytetään kaikkia keinoja vaan otetaan käyttöön ne keinot, jotka koetaan tarpeelliseksi juuri sillä hetkellä ja sen työntekijän kohdalla, josta on sillä hetkellä kyse.

Opinnäytetyö ja sen tulokset tukivat vahvasti jo olemassa olevaa tietoa ikääntyvän työntekijän työssä pysyttämisestä. Useat näistä esille tulleista keinoista ovat jo käytössä Vetrea Terveys Oy:llä, mutta opinnäytetyön myötä nämä asiat saadaan konkreettisesti näkyviin ja käyttöön esimiehille joka päiväiseen johtamiseen. Näiden keinojen avulla pyritään tukemaan ikääntyvää työntekijää niin, että hänen työssä pysyttämisensä on turvattu eläkeikään saakka.

Blogi perustuu Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen YAMK-koulutuksen opinnäytetyöhön.