Karelia-ammattikorkeakoulu pilotoi uudenlaista tiimipedagogiikkaan perustuvaa työvoimakoulutusmallia projektiosaajavalmennuksessa

Lokakuussa päättyneestä Älykkäästi töihin -projektiosaajavalmennuksesta valmistui tulevaisuuden tiimi- ja projektiosaajia työmarkkinoille.

Älykkäästi töihin -projektiosaajavalmennuksen päätösjuhlat pidettiin 7.10.2019. (Kuva, Salla Anttila)

Älykkäästi töihin –projektiosaajavalmennuksen tavoitteena oli kasvattaa osallistujien valmiuksia ja taitoja tulevaisuuden projekti- ja tiimityöosaamisesta ja lisätä sellaista täydentävää osaamista, jota työelämässä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. 13 moniosaajaa suoritti n. 8 kk kestäneen työvoimakoulutuksen, joka toteutettiin tiimipedagogiikan menetelmällä. Työvoimakoulutus oli kohdennettu korkeakoulutetuille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille.

Kyseessä oli uudenlainen tiimipedagogiaan perustuva työvoimakoulutuspilotti, joka toteutettiin Y-akatemiassa. Y-akatemia toimii Karelia-ammattikorkeakoulun yrittäjyyden ja tiimioppimisen oppimisympäristönä. Karelia-ammattikorkeakoulu on saanut mainioita tuloksia tiimipedagogisen valmentamisen menetelmästä useissa valmennustoteutuksissa.

Valmentajina toimivat pedagogisesti pätevät sertifioidut tiimivalmentajat, jotka sparrasivat ja kannustivat osallistujia yhteisessä oppimisessa sekä kohti omia unelmia ja kehittymistavoitteita.

Yhdessä oppimaan tiiminä

Tuumasta toimeen – tiimistä töihin! oli moniosaajien motto. Valmennuksen alussa tiimiydyttiin moniosaajat -tiimiksi. Tiimiytyminen on ratkaisevaa yhteisen dynamiikan varmistamisessa. Tiimin tarkoitus ja päämäärä oli yhdessä oppiminen. Moniosaajat etsivät uutta tietoa ja loivat tiimi- ja projektiosaamista yhdessä tiiminä, mutta jokaisen jäsenensä omia unelmia ja kehittymistarpeita edistäen. Tiimipedagoginen toiminta mahdollistaa erittäin hyvin oppijan oman polun ja (erilaiset) tavat oppia.

Tiimioppimista tapahtui konkreettisena toimintana tiimissä, dialogin eli yhdessä ajattelemisen kautta, kirjallisuuteen tutustumisena ja teorioiden testaamisena käytännössä sekä kokemusten jakamisena.

Tiimipedagogisen valmennuksen myötä osallistuneiden motivaatio osaamisen kehittämiseen ja aktiiviseen työnhakuun sekä luottamus omaan osaamiseen kasvoivat. Valmennuksen jälkeen valmennukseen osallistuneet uskoivat työllistymismahdollisuuksiensa parantuneen. Valmennuksen aikana kolme työllistyi ja kaksi osallistujista aloitti opinnot.

Mitä valmennuksessa opittiin?

Valmennus koostuu neljästä valmennusosiosta:

  1. WorkSmart -uravalmennus
  2. Tiimipedagoginen valmennus
  3. Motivaatioperusteiset projektiosaamisen moduulit (osaamistarjotin)
  4. Töihin sijoittuminen

WorkSmart-Älykkäästi töihin -valmennusosiossa keskeistä oli työurasuunnittelu ja verkostoituminen sekä kohtaamiset yritysten ja organisaatioiden kanssa. Tässä osiossa määriteltiin henkilökohtaiset kehittymistarpeet ja askelmerkit, jota kohti valmennuksessa edetään. Lisäksi tämän osion aikana löydettiin harjoittelupaikat työelämän projekteissa.

Tiimipedagogisessa valmennusosiossa tavoitteena oli sisäistää tiimioppimisen ideologia ja kehittää tiimityötaitoja, oma-aloitteisuutta ja yrittäjähenkisyyttä tulevaisuuden työelämää varten. Tiimipedagogisessa valmennuksessa oppiminen tapahtuu oppimistiimin, työelämäharjoittelun, yhteisen dialogin kautta. Dialogi syntyy yhdessä ja sen avulla saavutetaan sellaista ajattelua, jota yksin onnistuu harvoin saamaan aikaan.

Motivaatioperusteiset projektiosaamisen moduulit -osiossa tavoitteena oli oppia suunnittelemaan, arvioimaan ja ymmärtämään projektin johtamista eri tasoilla. Lisäksi oppimistavoitteena oli tunnistaa ketterän kehittämisen välineet ja tunne- ja vuorovaikutustaidot osana projektijohtamista ja tiimityöskentelyä. Oppimistavoitteena oli myös osata suunnitella, seurata ja johtaa projekteja digitaalisia projektihallintatyökaluja hyväksi käyttäen. Lisäksi oli mahdollista opiskella avoimen amk:n opintoja omien kehittymis- ja motivaatioperusteisten tarpeiden pohjalta.

Työhön sijoittumista vahvistettiin WorkSmart -älykkäästi töihin uraohjaus- ja valmennusmallilla, projektissa työskentelevän varjostamisella, oman osaamisen ja työnhaun digitaalisten välineiden hallinnalla, työharjoittelulla yrityksen kehittämistoimissa ja tiimivalmentajien vahvalla läsnäololla ja työhön valmentavalla pedagogiikalla. Osallistuneiden oli mahdollista hyödyntää VMP:n ohjaus- ja neuvontapalveluja oman työllistymisen tukena.

Mikä valmennuksessa oli parasta?

Palautteissa nousivat vahvasti esille seuraavat asiat:

Tiimipedagogiikka mahdollisti vertaistuen ja näin paransi jaksamista.
” Koulutus vahvisti minua ja antoi uusia henkisiä voimavaroja ”

Tiimi hitsautui hyvin yhteen, joka mahdollisti yhdessä oppimisen.
 ” Luottamus on ollut hyvää ja olemme voineet puhua ihan kaikesta”

Yrittäjämäinen ajattelu ja vuorovaikutustaidot kehittyivät.
”Mielenkiintoinen ja sisällöltään yrittäjämäiseen ajattelutapaan ohjaava kokonaisuus”

Tarpeiden huomiointi ja oman kehittymispolun tukeminen.
”Akateemisten työnhakijoiden tarpeet tulivat tässä koulutuksessa aidosti kohdatuksi.”

Myös valmentajille valmennus oli antoisa. Valmentajat oppivat tiimipedagogisesta valmennuksesta ihan yhtä lailla kuin valmennettavat. Aikuisten valmennettavien elämänkokemus toi dialogiin erityistä syvyyttä.

Mitä kehitettävää?

Ensimmäinen toteutuskerta oli pilotti. Näin ollen osallistuneilta kerättiin palautetta erityisen huolella. Valmennuksen loppupuolella pidettiin yhteinen dialogi valmennustoteutuksen palautteen tiimoilta. Erittäin hyviä kehitysehdotuksia saatiin mm. valmennuksen tiedottamiseen, painotuksiin ja valmennusosioiden kronologiseen järjestykseen.

Seuraavan valmennustoteutuksen suunnitteluun pyydetään mukaan valmennukseen osallistuneita. Kaksi kiinnostunutta jo ilmoittautui valmennuksen suunnittelutiimiin ja mentoriksi seuraavaan valmennustoteutukseen. Näin varmistetaan laatu ja seuraavan toteutuksen entistäkin paremmat tulokset.

Seuraava projektiosaajavalmennus alkaa keväällä 2020

Seuraava Älykkäästi töihin -projektiosaajavalmennus alkaa maaliskuussa 2020.
Haku TE-palvelujen www-sivuilla avautuu joulukuussa.

Valmennuksen tuotannosta vastaavat:
Daniel Bågeberg, vastuullinen tiimivalmentaja
Harri Mielonen, tiimivalmentaja
Anne Prepula ja Harri Mikkonen, hallinnon tuki ja valmennuksen koordinointi
Marja-Liisa Ruotsalainen, WorkSmart uraohjaus ja -valmennus
Marika Turkia, projektiosaamisen valmennus
Timo Rui, projektiosaamisen valmennus
Riikka Simonen, projektiosaamisen valmennus
Ossi ja Seija Tolonen, Soila Porkamaa, VMP, koulutus- ja ohjaus ja neuvontapalvelut

Valmennuksen yhteistyökumppanit:
Karelia-ammattikorkeakoulu
Pohjois-Karjalan Ely-keskus
Pohjois-Karjalan TE-palvelut
VMP Varamiespalvelu Joensuu

Lisätietoja:

Tiimivalmentaja Daniel Bågeberg, daniel.bageberg@karelia.fi, p. 050 324 0290

 

Anne Prepula
Karelia-ammattikorkeakouu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *