Aihearkisto: Yleinen

Voimalasta apua esiintymisjännitykseen

Jokainen on varmaan joskus jännittänyt jotain, moni ehkä juurikin esiintymistä? Kun tulee aika pitää esitelmiä luokan edessä tai ehkä opintojen loppupuolella esittää oma opinnäytetyönsä. Esiintymistilanteita tulee eteen kaikille niiden 3,5 vuoden aikana, jotka suurin osa meistä tässä koulussa opintojen parissa penkkiä kuluttaa. Moni on ehkä miettinyt ja tuskaillut, kuinka esiintymisjännityksestä pääsisi eroon, osa ehkä on aihetta työstänytkin. Itse olen aina jännittänyt esiintymistä. Ennen esitelmien pitoa voinut pahoin ja esityksen aikana tuntunut, että vapisen kuin haavan lehti.

Esiintymisjännitys ei aina näy ulos päin. Sekin kaikista vähiten jännittävältä näyttävä, saattaa silti jännittää. Osa meistä oppii piilottamaan jännitystään ja toki on niitä jotka eivät jännitä, jotkut jopa nauttivat esillä olosta ja esiintymisestä. Entä me joille esiintyminen ja ryhmän eteen meneminen voi olla painajainen. Olemme kuitenkin opiskelemassa ammattiin, jossa meiltä odotetaan esiintymisvalmiuksia. Työelämä saattaa heittää meidät tilanteisiin, joissa esiinnymme suurillekin ryhmille.

Voimala harjoittelu ympäristönä voi tarjota apua tähän. Pääset työskennellessäsi erilaisissa projekteissa esiintymään erikokoisille ryhmille yhdessä harjoittelua tekevien opiskelu tovereidesi kanssa. Lisäksi sinulla on tukena Voimalan koordinaattori sekä tiimisi SPA:sta vastaavat opettajat. Tiimin muita jäseniä unohtamatta. Saat vertaistukea ja ohjausta esiintymiseen ja kannustusta. Itselleni Voimalassa toteutettu harjoittelu vastasi juurikin tähän. Tarjosi taustan esiintymiselle, reflektointi paikan ja mahdollisuuden purkaa omaa jännitystä toisten tiimin jäsenten kanssa. Tiimissä on voimaa, ei ole vain lentäviä lausahduksia, vaan Voimalassa harjoittelua tehdessä näin todella on. Tiimiin nojaten voit kehittää ja viedä itseäsi juuri niissä alueissa missä kaipaat kehittymistä, tukea ja kannustusta.

 

6.lukukauden opiskelija joka teki Voimalassa Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelua syksyllä 2019

TERVEYDENEDISTÄMISEN HAASTEET JA HYÖDYT

Elämäntapamuutosten toteuttaminen on usein haastavaa – kaikissa ikäryhmissä. Vanhemmalla iällä olemme saattaneet elää tietyllä tavalla vuosikymmenien ajan, mutta terveyttä uhkaavat tilanteet luovat tarvetta joskus suurillekin elämäntapamuutoksille.  Tietoa ja ohjeistusta terveellisistä elintavoista on saatavilla paljon, mutta niiden siirtäminen omaan arkeen onkin toinen asia.

Tätä kaikkea sain tilaisuuden miettiä perinpohjaisesti Voimala-harjoitteluni aikana. Olen Sanni, 3. vuoden sairaanhoitajaopiskelija ja suoritin Voimalassa ikäosaamisen harjoittelun syksyn 2019 aikana. Keskeisimmäksi työtehtäväkseni muodostui sydänkuntoutujille suunnatun viikoittaisen Hyvä sydän –ryhmän suunnittelu ja toteutus yhdessä toisen Voimalan sairaanhoitajaopiskelijan sekä fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa. 14 sydänkuntoutujaa kokoontui yhteensä kahdeksan kertaa ja kaikki osallistujat olivat ikäihmisiä. Jokainen tapaamiskerta keskittyi tietyn terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän teeman ympärille. Tapaamisten aikana ehdimme käsitellä monipuolisesti terveellisten elintapojen kulmakivien, kuten liikunnan ja terveellisen ruokavalion merkitystä ja toteutusta omassa elämässä. Ryhmän alkaessa nousi keskeiseksi se seikka, että tosiasiassa ryhmäläisillä oli jo etukäteen paljon tietoa näistä aiheista. Ohjeistusta ja neuvoja on helppo löytää tänä päivänä esimerkiksi verkon välityksellä. Suuremmaksi haasteeksi nousi kysymys siitä, mitä keinoja ja vinkkejä voimme tarjota ryhmäläisille, jotta he löytäisivät motivaation soveltaa saamaansa tietoa myös käytäntöön ja osaksi omaa arkea.

Juuri tästä syystä tiedon tarjoamisen lisäksi pyrimme löytämään ohjelmaan mukaan asiaa muutoksesta ja muutoksen tekemisen vaikeudesta sekä motivaatiosta ja sen löytämisestä – haastavia aiheita niin ohjaajalle kuin asiakkaalle! Mielestäni nämä ovat vähintään yhtä tärkeitä terveydenedistämisen ja ohjauksen osatekijöitä, kuin varsinaiseen terveyshaasteeseen liittyvien ohjeiden ja neuvojen jakaminenkin. Tiedon antaminen on tärkeää ja toisten kohdalla se riittää, mutta monille voi olla hyvin vaikeaa ottaa ensimmäinen ratkaiseva askel elämäntapamuutoksen tekemisessä, varsinkin jos se täytyy tehdä yksin. Määräaikainen ja kerran viikossa kokoontuva ryhmä ei välttämättä pysty ihmeisiin, mutta voi olla silti ensimmäinen vaihe muutoksen polulla.

Ryhmän toimintaa suunnitellessa ja toteuttaessa minulla oli opiskelijana mahdollisuus perehtyä aihealueisiin syvällisesti ja miettiä parhaita ohjauksen toteuttamiskeinoja juuri tälle kohderyhmälle. Haasteena oli tietenkin ryhmäohjaus ohjauksen muotona, eli ohjelmaa ei pystynyt räätälöimään yksilöllisesti. Voimalassa on aikaa pohtia, muokata, toteuttaa ja reflektoida, mikä ei välttämättä ole aina mahdollista työelämän tehtävissä ja projekteissa. Voimalan harjoittelun etuna onkin mahdollisuus keskittyä asiakkaiden tarpeisiin ja kohtaamiseen ilman kiireen tuntua. Tämä koskee myös yksilöasiakaskäyntejä, jotka olivat myös osa harjoitteluani ryhmätoiminnan ohella. Ryhmä- ja yksilöohjauksen sekä terveydenedistämisen oppiminen, asiakkaiden kiireetön kohtaaminen ja aiheisiin syvällinen paneutuminen ovatkin mielestäni Voimalan harjoittelun parhaita puolia.

 

 

 

 

Sanni, sairaanhoitajaopiskelija

Sosionomin näkemys työskentelystä Voimalassa

Hei kaikki, olen Tiia ja olen viimeisen vuoden sosionomiopiskelija. Olin syksyn 2019 Voimalassa suorittamassa syventävää harjoitteluani, joka on laajuudeltaan 15 opintopistettä. Aloitin harjoitteluni heti syksyn 2019 alussa, joten pääsin osallistumaan toimintojen käynnistämiseen ja suunnittelupalavereihin eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Voimalassa työskentely tapahtuu moniammatillisissa opiskelijatiimeissä, tosin tähän väliin on syytä mainita, että me sosionomit olemme Voimalassa vähemmistön edustajia. Voimalassa opiskelijatiimillä itsellään on vastuu suunnitella toiminnat, toteuttaa ja reflektoida ne. Vastuu antaa myös vapauksia ja mahdollisuuksia luoda toiminnoista juuri tiimin itsensä näköisiä, unohtamatta sitä, että toiminnat tietenkin suunnitellaan asiakkaiden tarpeita yksilö- ja ryhmätasolla vastaavaksi.

Voimalassa ei ole ammattilaista pitämässä kädestä kiinni ja kertomassa, kuinka asiat tulisi tehdä, vaan Voimala on oppimis- ja palveluympäristö, jossa opiskelijat itse pitävät huolen siitä, että tiimin hoidettavat asiat tulee tehdyksi ajallaan. Tätä varten jokaiselle projektille nimetäänkin vastuuopiskelija, joka vastaa yhteydenpidosta yhteistyökumppaniin ja projektin etenemisestä. Voimalaan tullaankin muihin harjoitteluihin verrattuna todellakin töihin ja Voimalassa on mahdollisuus oppia ja vahvistaa työelämän kannalta tärkeitä taitoja, kuten toimintojen suunnittelua, aikataulutusta, toteutusta ja arviointia sekä työyhteisötaitoja. Toiminnat ovat aina tavoitteellisia, eikä niitä tehdä vain huvin vuoksi. Projektit, ryhmät ja yksilöasiakkaat, joiden kanssa Voimalassa työskennellään tiimi saa tiedokseen Voimala-koordinaattorilta. Tämän lisäksi joka viikko pidetään palaveri, jossa kahden opettajan kanssa käydään läpi viikon tunnelmat ja mieltä askarruttavat aiheet. Apua sai harjoittelun aikana oman tiimin lisäksi, Voimala-koordinaattorilta sekä opettajilta, missään vaiheessa harjoittelua tiimin ei tarvinnut jäädä oman onnensa nojaan, vaikka toiminnat pääsääntöisesti hoituvatkin opiskelijoiden työpanoksella.

Kun työskentelin Voimalassa, meillä oli noin 10-henkinen opiskelijatiimi, joista kukaan ei ollut minulle tuttu aiemmin. Mielestäni ei ole mitenkään yksiselitteistä, että työt tulee hoidetuksi luontevasti ja laadukkaasti, kun hypätään täysin uuteen porukkaan, täysin uusien asioiden äärelle. Tiimityöskentelyssä vaaditaan jokaisen panostusta ja osaamista. Moniammatillinen tiimityöskentely on toimintojen osalta luonut mahdollisuudet laadukkaisiin, asiakkaita palveleviin kokonaisuuksiin, sillä tiimissä saimme hyödynnettyä monen alan näkemyksiä ja jo olemassa olevaa ammatillista ja muuta osaamista asiakkaiden hyväksi. Omalle kohdalleni sattui loistava tiimi, jonka ansiosta olen oppinut enemmän, kuin missään harjoittelussa muiden alojen (terveydenhoitajien, fysioterapeuttien ja sairaanhoitajien) työnkuvasta ja tavasta havainnoida ja arvioida asiakasta. Ymmärrys muiden alojen tapaan katsoa asiakasta on samalla vahvistanut omaa ammatti-identiteettiäni ja tulee olemaan hyödyllinen oppi tulevassa ammatissani itseni, mutta myös asiakkaitteni kannalta, sillä tiedän kenen puoleen kääntyä, tai ohjata asiakas sellaisissa tilanteissa, jotka eivät niin sanotusti vastaa minun toimenkuvaani. Kaikkien näiden oppien ja vahvistumisten lisäksi olen päässyt tutustumaan vaihto-opiskelijoiden kautta erilaisiin kulttuureihin, työskentelyeroihin maiden välillä sekä harjoittamaan omaa kielitaitoani.

Moniammatillisen tiimityöskentelyn lisäksi olen saanut kartoitettua palvelujärjestelmäosaamistani ja päässyt monien eri yhteistyökumppaneiden kautta markkinoimaan myös itseäni ja omaa osaamistani kentälle. Palvelujärjestelmäosaaminen on yksi sosionomien tehtävistä ja Voimala tarjoaa tähän tilaisuuden kartuttaa osaamista todella laajasti yhden harjoittelun aikana, erilaisten projektien kautta useiden eri yhteistyökumppaneiden kautta.

Harjoittelun aikana tein myös kehittämistyön, joka oli syventävän harjoitteluni tehtävä. Kehittämistyön kautta pääsin harjoittelemaan kehittämis- ja johtamistaitoja, sekä projektityön perusteita aina suunnittelusta ja toiminnoista kriittiseen ja reflektiiviseen arviontiin.

Tiia, sosionomiopiskelija

Moniammatillista työskentelyä Voimalassa

Heippa!

Olen neljännen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Niina. Suoritin voimalassa mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelua. Olin jo aiemmin kuullut Voimalasta harjoittelupaikkana opiskelutovereiltani. Kokemukset olivat olleet vaihtelevasti positiivisia sekä negatiivisia. Ajattelin että harjoittelu Voimalassa sopisi minulle hyvin, sillä osastoilla tapahtuva mielenterveys- ja päihdehoitotyö ei ole lähtökohtaisesti lähellä sydäntäni. Voimalassa olisi mahdollisuus osallistua moniin erilaisiin projekteihin ja tapahtumiin. Myös mahdollisuus suunnitella omat työvuoroni joustavasti kuulosti hyvältä.

Voimalassa löysin uusia näkökulmia sairaanhoitajan työnkuvasta projektimuotoisessa työskentelyssä. Mahdollisuus toimia moniammatillisissa tiimeissä eri projektien suhteen oli ehdottomasti Voimalan parasta antia. Voimaannuttavaa stressinhallintaa –ryhmässä sain mahdollisuuden työskennellä yhdessä sosionomiopiskelijoiden ja fysioterapiaopiskelijoiden kanssa. Suunnittelimme ryhmän sisällön moniammatillisesti yhdessä kaikkien tuodessa oman alansa näkökulman esille. Ryhmätyöskentelyn ansioista opin luottamaan moniammatillisen tiimin ammattitaitoon. Opin myös paljon esimerkiksi sosionomien opinnoista ja työnkuvasta. Moniammatillisuus ja vertaistuen mahdollisuus näkyivät myös perjantaisin pidettävissä ViikkoSpa –tapaamisissa jossa käsittelimme menneitä ja tulossa olevia projekteja.

Yksi harjoitteluni parhaimmista muistoista oli Miete-talolla pidetyt terveystarkastukset. Suoritimme yhdessä fysioterapiaopiskelijoiden kanssa moniammatillisina pareina terveystarkastuksia mielenterveyspalvelujen asiakkaille. Työskentely onnistui hienosti yhteistuumin hyödyntäen molempien alojen osaamista. Sain arvokasta kokemusta asiakkaan ja ryhmien ohjaamisesta sekä lisää itseluottamusta asiantuntijaroolissa toimimisesta. Voimalassa pystyi aina kysymään apua ja mielipidettä muilta tiimiläisiltä. Voimalassa olin itse vastuussa oppimisestani, projektien onnistumisesta ja työtunneistani. Aluksi tuntui haastavalta, ettei harjoittelussa ollut samalla tavalla niin tiiviisti ohjaajaa kuin muissa harjoitteluissa. Viikkojen edetessä ja vauhtiin päästessä työt etenivät hyvin omalla painollaan.

 

Niina, sairaanhoitajaopiskelija

Ikäosaamisen harjoitteluni Voimalassa

Moi kaikille!

Olin Voimalassa ikäosaamisen harjoittelussa noin kuusi viikkoa. Alussa ennakkoluulot olivat suuret Voimalan harjoittelupaikkaa kohtaan. Olin kuullut muilta opiskelijoilta Voimalan olevan paikka, jossa ei oppisi mitään uutta. Harjoittelun alkaessa mietin, että mitähän tästä tulee, mutta avoimella mielellä ja aktiivisella osallistumisella projekteihin ja tapahtumiin Voimala antoikin paljon enemmän mitä osasin odottaa. Toimin Voimalassa tiimi 2:n vahvuudessa. Tiimi 2 sisälsi kolme fysioterapeuttiopiskelijaa ja kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa. Yhdessä meillä oli kasassa vahva ja toimiva paketti.

Vanhusten parissa useamman kesän työskennelleenä Voimalasta saa täysin uuden näkökulman ikäihmisten kanssa toimimiseen. Kotikäyntien anti ikäihmisten luona on aivan eri luokkaa, kuin vaikka kotihoidossa kello kaulassa juostessa. Ikäihmisten kanssa ehtii jutella ja moniammatillisen työskentelyn ansioista toteuttaa kuntouttavaa toimintaa fysioterapeuttiopiskelijoiden tuomalla ohjauksella. Moniammatillisuus on Voimalan tarjoama paras asia omasta mielestäni. Opin itsekin fysioterapian opiskelijoilta uusia hyviä kuntouttavia liikkeitä, joita voi toteuttaa yksinkertaisesti myös sairaanhoitajana työskennellessä.

Hienoa harjoittelun aikana oli myös päästä ”ulos kampukselta” tekemään yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa ja pitämään pop up-tyylisiä tapahtumia. Tapahtumissa parasta oli ihmisten kohtaaminen ja heille tehtävät terveyteen liittyvät mittaukset ja ohjaukset. Positiivisen palautteen kuuleminen omasta onnistuneesta työskentelystä oli myös palkitsevaa.

Voimalassa harjoittelun yksi kohokohdista oli myös työn itsenäisyys ja se, että pääsi itse suunnittelemaan ja aikatauluttamaan omaa työskentelyä. Harjoittelussa nousi myös esille yhteen hiileen puhaltaminen ja projektien suunnittelu yhdessä tiimin kesken. Voimala tarjoaa erilaista oppimista ja työskentelyä, joten älä pelkää tarttua tilanteeseen!

 

Jouluisin terveisin kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija J.M.

Erilaista oppimista Voimalassa

Hei!

Olen loppuvaiheen sairaanhoitajaopiskelija Kati. Suoritin voimalassa mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelun, kestoltaan 199 tuntia. En ole kokenut mielenterveys- ja päihdehoitotyötä omaksi alaksi ja Jobiilista en kerennyt varaamaan ainoaa paikkaa, joka olisi kiinnostanut. Päädyin sitä kautta Voimalaan. Harjoittelun aloitin avoimin mielin, koska minulla ei ollut mitään tietoa Voimalasta.

Aluksi olin ehkä vähän ”ulapalla”, kaikki tuntui sekavalta ja mietin, kuinka ihmeessä selviän tästä harjoittelusta…

Kun ensimmäisestä viikosta ja sekavuudesta oli selvitty, aloin pitää harjoittelusta! Voimalan kautta pääsin mukaan erilaisiin projekteihin ja tutustuin erilaisiin ihmisiin. Tiimissä oli mukava työskennellä, vaikka jokainen vastasi itse vastuualueistaan, oli tiimi aina takana tukena. Jonkun verran teimme yhteistyötä myös FT-opiskelijoiden kanssa ja se oli todella antoisaa. Opin heiltä paljon uusia asioita, joita voin hyödyntää tulevaisuudessa omassa työssäni.

Harjoittelussa positiivista oli se, että sain sovitettua harjoittelun hyvin yhteen töissä käymiseni kanssa. Työskentely oli itsenäistä ja aikataulut sai hyvin suunniteltua omien menojen mukaan. Itse koin myös, että sain tästä harjoittelusta enemmän kokemusta, mitä olisin osastolla saanut. Sain myös paljon uutta näkökantaa mielenterveystyöhön ja pääsin näkemään työn monipuolisuuden.

Suosittelen Voimalaa yhtenä harjoittelupaikkana, mielenkiintoista ja monipuolista sekä erittäin hyvää harjoittelua erilaisten projektien suunnitteluun ja toteutukseen.

Kati, sairaanhoitajaopiskelija

Erilaista oppimista Voimalassa

Morjesta kaikille!

Olen kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Perttu! Suoritin ikäosaamisen harjoittelun Voimalan oppimisympäristössä, harjoitteluni oli kestoltaan 208 tuntia. Päädyin Voimalaan harjoitteluun koska omaan työkokemusta kentältä vanhuspuolelta totesin itselleni, että halusin kokeilla jotain aivan erilaista ja tähän mielestäni Voimala pystyin vastaamaan erittäin hyvin! Osoitteeni Voimalassa oli Tiimi 2. Voimalassa työskentely erinäisissä projekteissa oli todella mielenkiintoisaa sekä antoisaa etenkin moniammatillisen tiimin kautta. Tiimissäni työskenteli sh-, FT-  ja sosionomiopiskelijoita. Oli mukava huomata harjoittelun edetessä, kuinka jokaisen alan oma ammattitaito tuli esille niin erilaisissa projekteissa kuin yksilöasiakkaiden kanssa työskentelyssä.

Harjoitteluuni kuului myös opintomatka oman luokkani kanssa Latviassa, Riikassa. Riikassa vierailimme paikallisessa Riika Stradina yliopistossa, yliopistollisessa sairaalassa ja lääketieteellisessä museossa. Tämä reissu toteutettiin viikko ennen varsinaisen harjoittelun alkua Voimalassa. Tästä johtuen harjoittelutuntien käyttö itse Voimalassa oli vähän vähäisempään.

Harjoittelu Voimalassa kehitti myös omaa kielitaitoani, koska samaan aikaan kanssani harjoittelussa oli myös kaksi vaihto-opiskelijaa Espanjasta ja yksi Saksasta. Tämä oli mielestäni todella hyvä, koska tämän takia joutui olemaan pois omalta ’’mukavuusalueelta’’ kommunikaation kannalta. Toisaalta jokaisen työpäivän jälkeen oli todella väsynyt fiilis, koska oli joutunut keskittymään joka päivä keskusteluun heidän kanssaan. Jälkeen päin ajateltuani, että tämä oli todella mukavaa ja englannin puhumista ei itse tarvitse niin sanotusti vierastaa.

Aloitin harjoittelun siihen nähden haastavassa ajankohdassa niin että tiimissämme oli todella suuri vaihtuvuus. Tästä johtuen pääsin heti kiinni itse toimintaan projekteissa ja toiminta oli itsenäistä. Toimin vastuuopiskelijana mm. Katsasta kassis pop-up tapahtumassa ja hyvinvointialan arvoverkot tapahtumassa. Parasta harjoittelussa oli jalkautuminen erilaisiin messuihin ja siellä ihmisten kohtaamiseen! Pääsin toimimaan Voimalassa aloittavien opiskelijoiden perehdyttäjänä. Tämä oli mielenkiintoisaa ja antoisaa. Siinä pääsi myös itse konkreettisesti ottamaan vastuuta oppimastaan ja jakamaan tärkeä tietoa tuleville vastuun kantajille.

Harjoittelussa työskentely oli itsenäistä ja sain suunnitella omat työvuoroni omien menojeni mukaan. Suosittelen Voimalaa kaikille opiskelijoille harjoittelupaikkana jossain vaiheessa opintoja, täällä saat työskennellä vaihtelevassa ympäristössä moniammatillisessa tiimissä! Täällä opit hyvin työskentelyn projektiluonteisissa menetelmissä, tätä et muualta saa!

Syksyisin terveisin,
Perttu

Näkökulmia hoitajan työhön

Hellou!

Olemme kolmannen vuoden terveydenhoitajaopiskelijat Emma, Henni ja Iira. Suoritimme Voimalassa kuuden viikon ikäosaamisen harjoittelun. Ennen harjoittelua olimme kyllä kuulleet Voimalasta, mutta kommentit eivät olleet kaikkein positiivisimmasta päästä. Odotimmekin siis harjoittelua pienellä jännityksellä. Huomasimme kuitenkin nopeasti ennakkoluulojemme olleen turhia ja Voimala osoittautuikin paremmaksi harjoittelupaikaksi, kuin osasimme odottaa.

Voimalassa saimme paljon uusia näkökulmia hoitajan työhön projektimuotoisesta työskentelystä. Siinä moniammatillisen tiimin hyödyt nousivat esiin erityisesti muiden osaamisen ja ammattitaidon välittyessä. Työskentelimme tiimissä, johon kuului meidän lisäksemme sairaanhoitaja-, fysioterapeutti-, ja sosionomiopiskelijoita. Moniammatillisessa tiimissä työskennellessä opimme tarkastelemaan omaa toimintaamme tulevina hoitajina myös muiltakin, kuin hoitotyön näkökannoilta. Uskomattoman tiimin ansiosta harjoitteluun olikin mukava tulla joka päivä, vaikka miten olisikin väsyttänyt tai maanantai ärsyttänyt. Tylsältä vaikuttavistakin projekteista tuli hauskoja huipun tiimin kanssa. Hyvin toimivan tiimin merkitystä ei voikaan tarpeeksi painottaa tässä harjoittelupaikassa. Voimalan projekteja pidettäessä ja yksilöasiakkaiden kanssa toimiessa oppi luottamaan omaan ja moniammatillisen tiimin ammattitaitoon. Erityisesti yksilöasiakkaiden kanssa täytyi opetella muun muassa hoidontarpeen arviointia. Voimalassa on hienoa, että pystyi kysymään apua ja niin sanotusti konsultoida tiimikavereita.

Harjoittelun kohokohdaksi nousi lähes koko tiimimme yhteinen videointiprojekti, johon saimme käyttää omaa luovuuttamme eri opiskelualojen esittelyssä. Saimme vapaat kädet videoiden suunnittelemiseen sekä niiden sisällön luomiseen ja muokkaamiseen, kuten lähes kaikissa muissakin projekteissa. Voimalassa oppiikin myös paljon vastuuta, sillä kukaan ei ole koko ajan valvomassa projektien etenemistä. Aikatauluista ja yhteydenpitämisestä niin asiakkaisiin kuin yhteistyökumppaneihinkin on pidettävä itse huolta.

Meidän Voimala

Huomenta vaan kaikille! Olen kolmannen vuoden fysioterapeuttiopiskelija Skidi, ja tulin puhumaan teille Meidän Voimalasta.

Aikaisemmat mielipiteeni ja ennakkoluuloni Voimalaa harjoittelupaikkana olivat hyvin negatiiviset. Vapaa suunnittelu ja tekeminen tiimin kanssa kuulosti hallitsemattomalta kaaokselta. Vasta harjoittelun aloitettuani havahduin siihen, kuinka loistavaa on, että juuri meidän koulullamme on tällainen mahdollisuus!

Voimalassa vapaa työskentely tarkoittaa juuri sitä miltä se kuulostaakin. Projektien suunnittelut, tapaamiset, loppu reflektiot ja palautteet suunnitellaan itse oman tiimin kanssa. Kaikista palveluista mitä Voimala tuottaa, saa tiimi luoda omannäköisen kokonaisuuden, tiettyjä raameja noudattaen. Mahdollisuus näin vapaaseen ja luovaan harjoittelupaikkaan on opiskelijan etu, joka tulisi vähintään kerran opintojen aikana hyödyntää. Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, sosionomit ja fysioterapeutit puhaltavat yhteen hiileen projektien loppuun saattamiseksi. Eli moniammatilliset lasit tippuvat joka opiskelijalle kuin itsestään päähän.

Voimalassa vierailee lähes tauotta myös vaihto-opiskelijoita. Kielimuurin voitettua, toisen kansallisuuden omaavan opiskelijan näkökulmat, avaavat omia ajatuksia ja kapeakatseisuutta aivan uudelle tasolle. Samoin asiakkaiden sekä projektien kirjo, joka vaihtelee kausittain riippuen, onko syksy vai kevät, on laaja. Muistisairaiden ryhmätuokioista kuntoutumisen tuen yksilöasiakkaisiin. Missään muussa harjoittelupaikassa et pääse näin vapain käsin suunnittelemaan ja toteuttamaan oman alan ammattiosaamista, kuin Voimalassa.

Mistäkö tiedät, että onko kaikki tämä totta, vai pelkkää myyntipuhetta? Eikös se niin ole, että ei myyntimies pysty mainostamaan tuotetta, ellei se ole itse sitä testannut ja todennut hyväksi!

 

Syksyisin terveisin,
Skidi

Projektityö ja vapaa-aika

Olen Henna, 4.vuoden sairaanhoitajaopiskelija ja suoritan perhehoitotyön harjoittelua Voimalassa. Kiinnostuin harjoittelusta Voimalassa, sillä olin kuullut siitä positiivista palautetta ja moniammatillinen projektityö kiinnosti. Perhehoitotyö on minulle kaikkein vierain aihe opintojeni aikana ja ajattelin, että aiheeseen on hyvä tutustua monipuolisten projektien kautta.

Harjoittelun ensimmäinen viikko oli suoraan sanottuna todella stressaava. Muut tiimini jäsenet olivat työskennelleet projektien parissa jo pitempään ja minä tulin mukaan kesken kaiken. Informaatiota tuli joka tuutista ja pelkäsin, että projektit jäävät minun harteilleni, kunhan tiimiläisteni harjoittelut loppuvat. Tiedostin, että tähän harjoitteluun kuuluu suuri vastuu projektien onnistumisesta ja tunnollinen luonteeni ei antanut rauhaa, ennen kuin kaikki oli hoidettu. Vapaa-aikaa ei tuntunut juuri olevan, kun päivän suunnittelupalaverien ja ryhmien toteutusten jälkeen illat menivät asioita selvitellessä, sähköposteja laitellessa sekä tiimin jäsenten kanssa kommunikoiden Whatsappissa. Kuntosaliharrastus jäi ja koira joutui tyytymään lyhyisiin lenkkeihin. Olin todella väsynyt ja tajusin, että en jaksa tällaista pitkään.

 

 

 

 

 

Päätin erottaa työnteon ja vapaa-ajan selvemmin toisistaan. Aloin paiskia töitä vain päivisin, jotta illat saisin levätä. Viikonloput pyhitin myös levolle heti Alisa-viikonloppuleirin jälkeen. Kirjoitin hoidettavat asiat ylös ja aloin työstämään niitä yksi kerrallaan, jotta pääsin vetämään yli hoidetut asiat ja huomasin konkreettisesti työlistan lyhenevän. En katsonut enää sähköpostiani klo 17 jälkeen ja viikonloppuisin en ollenkaan. Mahdollisiin Whatsapp-keskusteluihin osallistuin näiden itselle asettamieni ”työaikojen” ulkopuolella vain, jos se oli tarpeen. Vapaa-ajallani pumppasin kuntosalilla, tein metsälenkkejä koiran kanssa tai vain olin kotona rauhassa. Huomasin pian, että taakka harteillani keveni. Siihen vaikutti toki myös se, että pääsin paremmin kärryille projekteista sekä siitä keiden kanssa hoidan projekteja yhdessä ja mitkä ovat minun vastuualueeni. Kiitokset kuuluvat myös tiimini jäsenille, jotka ottivat kopin minusta alussa, kun olin vain hermostunut stressipesäke. Heidän joustavuutensa helpotti omaa ahdistustani harjoittelun alussa. Toinen harjoitteluviikkoni oli myös kiireinen, mutta edellä mainittujen muutosten ansiosta ahdistus olikin poissa ja pystyin vihdoin nauttimaan projektityöskentelystä.

Nyt harjoitteluni on lopussa ja koen, että pystyisin tekemään tulevaisuudessa tämäntyyppistä työtä. Joskus asiat pitää käydä läpi kantapään kautta, jotta niiden kanssa oppii elämään ja lopulta niistä myös pitämään.

 

Henna, sairaanhoitajaopiskelija