Categories
Koulutus

Uptech tekniikan alan vetovoimaa lisäämässä

Itä-Suomen korkea­kou­lujen yhteinen UPTECH edistää  tekno­lo­gia­teol­li­suuden tunnet­tuutta ja kiinnos­ta­vuutta koulu­tusalana nuorille. Hankkeessa Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu tekee aktii­vista yhteis­työtä Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun, itäsuo­ma­laisten yritysten, kuntien ja Tekno­lo­gia­teol­lisuus ry:n kanssa. Yhteis­työssä on kehitetty automaa­tio­tek­niikan diplomi-insinöö­­ri­­kou­­lutus, joka alkaa Itä-Suomessa syksyllä 2021. Kyseessä on maiste­ri­kou­lutus, jonka pääto­teuttaja on Tampereen yliopisto. Automaa­tio­tek­niikan DI-koulutus on haussa korkea­kou­lujen yhteis­haussa 17. – 31.3.2021 osoit­teessa opintopolku.fi.


Categories
Koulutus

Uutta! Tulevai­suuden työn osaaja -koulutus käynnistyy maaliskuussa

Täydennä osaamistasi tulevai­suuden työn tiedoilla ja taidoilla! Uusi työvoi­ma­kou­lu­tuksena toteu­tettava Tulevai­suuden työn osaaja -koulutus käynnistyy maalis­kuussa. Koulutus on suunnattu korkea­kou­lu­te­tuille työnha­ki­joille. Koulutus koostuu kolmesta tulevai­suuden työtaitoja kehit­tä­västä moduu­lista. Haku koulu­tukseen on avoinna. Hakeminen tapahtuu TE-palve­­lujen haussa oleva työvoi­ma­kou­lutus -sivujen kautta. Haku koulu­tukseen 28.2.2021 mennessä. Koulutus alkaa 17.3.2021 ja kestää n. kolme kuukautta.  Koulu­tuk­sessa hankit osaamisen, […]


Categories
Ajankohtaista Koulutus

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus starttaa Joensuussa keväällä 2021

Kiinnos­taako sinua prosessien kehitystyö ja laatu? Tarvit­seeko yrityksesi tai yhteisösi osaamista tuotta­vuuden kehit­tä­miseen. Nyt voit suorittaa Lean Six Sigma Black Belt -pätevyyden Joensuussa. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu järjestää Lean Six Sigma Black Belt -koulu­tuksen yhteis­työssä Quality Knowhow Karja­lainen Oy:n kanssa. Koulutus toteu­tetaan ajalla 29.3.2021 – 21.1.2022 lähi- ja etätyö­pa­joina sekä käytännön harjoi­tuksina. Koulu­tuksen aikana teet omaan organi­saa­tiosi kohdistuvan […]


Categories
Ajankohtaista Koulutus

Hae nyt Älykkäästi töihin -projektiosaajakoulutukseen

Haluatko kehittää projek­ti­toi­minnan osaamistasi ja oletko hakemassa töitä? Haluatko laajentaa osaamistasi tiimi­työs­ken­te­lystä ja yrity­syh­teis­työstä? Älykkäästi töihin ‑projek­tio­saa­ja­kou­lutus on väyläsi työelämään! Työvoi­ma­kou­lu­tuksena järjes­tet­tävän projek­tio­saa­ja­kou­lu­tuksen tavoit­teena on kehittää valmiuksia ja taitoja tulevai­suuden projekti- ja tiimi­työ­osaa­mi­sesta. Koulu­tuk­sessa täydennät osaamistasi, jota työelä­mässä tarvitaan nyt ja tulevai­suu­dessa. Päivität osaamisesi tulevai­suuden projek­ti­työstä ja samalla tähtäät kiinnos­tustasi vastaaviin tehtäviin. Tiimi­pe­da­go­gi­sella valmen­nusot­teella toteutettu […]


Categories
Koulutus

KAVA-asian­tun­ti­ja­teh­täviin valmentava koulutus kansain­vä­li­sille osaajille

KAVA-asian­­tun­­ti­­ja­­teh­­täviin valmentava koulutus kansain­vä­li­sille osaajille 1.4.2021–30.9.2021, 30 op Huhtikuun alussa 2021 käynnistyy uusi, puolen vuoden valmentava koulutus korkeasti koulu­te­tuille maahan­muut­ta­jille. Haku koulu­tukseen on nyt auki ja jatkuu 1.3. saakka. Koulu­tuksen tavoit­teena on lisätä yhteyksiä työelämään auttaa oman alan asian­tun­ti­ja­ver­koston raken­ta­mi­sessa vahvistaa urataitoja oppia asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä vaadit­tavaa suomen kieltä (lähtötaso B1) Koulutus toteu­tetaan monimuo­toi­sesti osin etä- ja osin lähiopetuksena […]


Categories
Koulutus

Psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian täyden­nys­kou­lutus 15 op

Täydennä fysio­te­rapian osaamistasi psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian 15 op koulu­tuk­sessa! Psyko­fyy­si­sellä fysio­te­ra­pialla edistetään asiakkaan kokonais­val­taista toimin­ta­kykyä huomioiden kehon ja mielen keski­näinen vuoro­vai­kutus. Psyko­fyy­si­sillä menetel­millä lisätään asiakkaan tietoi­suutta voima­va­roista, kehon hahmot­ta­mi­sesta, kivun lievit­tä­mi­sestä, stres­sin­hal­lin­nasta ja rentou­tu­mi­sesta.  Koulu­tusaika: 23.4.2021 – 9.4.2022. Koulu­tus­paikka: Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu  Lue lisää koulu­tuk­sesta osoit­teessa www.karelia.fi/koulutustarjontaTutustu koulu­tuse­sit­teeseen Psyko­fyy­sinen fysio­te­rapia koulutusesite


Categories
Koulutus

Kehitä osaamistasi avoimessa ammattikorkeakoulussa

Ilmoit­tau­tu­minen Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun avoimen AMK:n kevään 2021 opintoihin on käynnissä. Opinto­tar­jon­nassa on paljon uusia opintoja entisten rinnalla. Valtaosa opinnoista toteu­tetaan verkko-opintoina. Tarjolla on myös kaikille maksut­tomia opintoja. Tutustu opintoihin täällä!


Categories
Koulutus

Sairaan­hoi­tajan vastaan­ot­to­toi­minta -erikoistumiskoulutus

Sairaan­hoi­tajan vastaan­ot­to­toi­minta -erikois­tu­mis­kou­lutus 30 op Koulu­tuk­sessa vahvistat sairaan­hoi­tajan vastaan­ot­to­työssä vaadit­tavaa kliinistä osaamista, asiakas­läh­töistä ohjausta sekä vastaan­ot­to­toi­minnan näyttöön perus­tuvaa kehit­tä­mistä. Voit suorittaa 30 op erikois­tu­mis­kou­lu­tuksen tai osia siitä avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoina.  Lue lisää Sairaan­hoi­tajan vastaan­ot­to­toi­minta -erikoistumiskoulutuksesta


Categories
Koulutus

Kohti korkea­kou­luo­pintoja -valmennusryhmä

KOHTI KORKEAKOULUOPINTOJA -valmen­nus­ryhmä syksy 2020 alkaa torstaina 3.9.2020 klo. 16–18 Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun kampuk­sella. Ryhmä kokoontuu 3.9.–8.10. maanan­taisin ja torstaisin klo. 16–18. Valmen­nukseen kuuluu ryhmä­ta­paa­misia, henki­lö­koh­taisia tehtäviä sekä työhön ja opintoihin tutus­tu­mista. Valmennus järjes­tetään lähito­teu­tuksena, mutta myös etäosal­lis­tu­minen on mahdol­lista! Lähito­teu­tuk­sessa huoleh­dimme riittä­vistä turva­vä­leistä sekä ohjauksen järjes­tä­mi­sestä niin, että kaikkien on turval­lista osallistua valmen­nukseen. Ilmoit­taudu mukaan  viimeistään […]


Categories
Koulutus

Ilmoit­tau­tu­minen Lean Six Sigma -koulu­tuksiin on käynnissä

Ilmoit­tau­tu­minen Lean Six Sigma -koulu­tuksiin on käynnissä Kiinnos­ta­vatko laadun­hal­linta ja kehit­tä­minen? Kolmen eri tason Lean Six Sigma -koulu­tuk­sissa opit perusteet, syvennät osaamistasi ja harjaannut Lean Six Sigma -ammat­ti­lai­seksi. Edisty­neimmät Black Belt -koulu­tukset järjes­tämme yhteis­työssä Quality Knowhow Karja­lainen Oy:n kanssa. Leanin ja Six Sigman perusteet opit Yellow Belt -koulu­tuk­sessa, jonka voit suorittaa kesän aikana Avoimen AMK:n […]