Categories
Ajankohtaista Koulutus

Lean Six Sig­ma Black Belt ‑kou­lu­tus start­taa Joen­suus­sa kevääl­lä 2021

Kiin­nos­taa­ko sinua pro­ses­sien kehi­tys­työ ja laa­tu? Tar­vit­see­ko yri­tyk­se­si tai yhtei­sö­si osaa­mis­ta tuot­ta­vuu­den kehit­tä­mi­seen. Nyt voit suo­rit­taa Lean Six Sig­ma Black Belt ‑päte­vyy­den Joen­suus­sa. Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lu jär­jes­tää Lean Six Sig­ma Black Belt ‑kou­lu­tuk­sen yhteis­työs­sä Qua­li­ty Know­how Kar­ja­lai­nen Oy:n kans­sa. Kou­lu­tus toteu­te­taan ajal­la 10.2. — 4.11.2021 lähi- ja etä­työ­pa­joi­na sekä käy­tän­nön har­joi­tuk­si­na. Kou­lu­tuk­sen aika­na teet omaan orga­ni­saa­tio­si koh­dis­tu­van […]


Categories
Koulutus

Koh­ti kor­kea­kou­luo­pin­to­ja ‑val­men­nus­ryh­mä

KOHTI KORKEAKOULUOPINTOJA ‑val­men­nus­ryh­mä syk­sy 2020 alkaa tors­tai­na 3.9.2020 klo. 16–18 Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun kam­puk­sel­la. Ryh­mä kokoon­tuu 3.9.–8.10. maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin klo. 16–18. Val­men­nuk­seen kuu­luu ryh­mä­ta­paa­mi­sia, hen­ki­lö­koh­tai­sia teh­tä­viä sekä työ­hön ja opin­toi­hin tutus­tu­mis­ta. Val­men­nus jär­jes­te­tään lähi­to­teu­tuk­se­na, mut­ta myös etä­osal­lis­tu­mi­nen on mah­dol­lis­ta! Lähi­to­teu­tuk­ses­sa huo­leh­dim­me riit­tä­vis­tä tur­va­vä­leis­tä sekä ohjauk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä niin, että kaik­kien on tur­val­lis­ta osal­lis­tua val­men­nuk­seen. Ilmoit­tau­du mukaan  vii­meis­tään […]


Categories
Koulutus

Ilmoit­tau­tu­mi­nen Lean Six Sig­ma ‑kou­lu­tuk­siin on käyn­nis­sä

Ilmoit­tau­tu­mi­nen Lean Six Sig­ma ‑kou­lu­tuk­siin on käyn­nis­sä Kiin­nos­ta­vat­ko laa­dun­hal­lin­ta ja kehit­tä­mi­nen? Kol­men eri tason Lean Six Sig­ma ‑kou­lu­tuk­sis­sa opit perus­teet, syven­nät osaa­mis­ta­si ja har­jaan­nut Lean Six Sig­ma ‑ammat­ti­lai­sek­si. Edis­ty­neim­mät Black Belt ‑kou­lu­tuk­set jär­jes­täm­me yhteis­työs­sä Qua­li­ty Know­how Kar­ja­lai­nen Oy:n kans­sa. Lea­nin ja Six Sig­man perus­teet opit Yel­low Belt ‑kou­lu­tuk­ses­sa, jon­ka voit suo­rit­taa kesän aika­na Avoi­men AMK:n […]


Categories
Koulutus

Tun­nis­ta ja tuot­teis­ta osaa­mi­se­si — opis­ke­le kesäl­lä ver­kos­sa

Tun­nis­ta ja tuot­teis­ta osaa­mi­se­si – opis­ke­le kesäl­lä ver­kos­sa Mis­sä olet ollut? Kuka olet ja mihin kaik­keen pys­tyt? Mis­sä olet nyt, mitä osaat, tie­dät ja tai­dat? Mitä tavoit­tei­ta ase­tat tule­vai­suu­teen ja mik­si? Kesän opin­to­jak­sol­la poh­dit eri mene­tel­min edel­lä mai­nit­tu­ja asioi­ta ja puet nämä sanoik­si, kuvik­si tai tari­noik­si. Lisäk­si laa­dit toi­min­ta­suun­ni­tel­man ja otat ensim­mäi­sen aske­leen koh­ti unel­mia­si. […]


Categories
Koulutus

Miten löy­tää osaa­vaa työ­voi­maa — Mak­sut­to­mat val­men­nuk­set pk-yri­tyk­sil­le Joen­suus­sa

Miten löy­tää osaa­vaa työ­voi­maa — Mak­sut­to­mat val­men­nuk­set pk-yri­­tyk­­sil­­le Joen­suus­sa   Kare­­lia-amk ja JOSEK tar­joa­vat yhteis­työs­sä mak­sut­to­mia rek­ry­toin­ti­val­men­nuk­sia Joen­suun alu­een mik­­ro- ja pk-yri­­tyk­­sil­­le SME­­rec-hank­­keen kaut­ta. Ter­ve­tu­loa val­men­nuk­siin! Rek­ry­toin­nin val­mis­te­lu Aika: 24.1. klo 8–11Paik­ka: Dyna­mo Loun­ge, Wärt­­si­­lä-kam­­pus (Kar­ja­lan­ka­tu 3, Joen­suu)Tee­mat:- Mitä haku­ka­na­via pk-yri­­tys­­ten kan­nat­taa käyt­tää rek­ry­toin­nis­sa?- Pal­jon­ko resurs­se­ja on varat­ta­va?- Esi­merk­ke­jä eri­lai­sis­ta rek­­ry­­toin­­ti­­pro­­ses­­seis­­ta- Video­rek­ry­toin­tioh­jel­man kokei­le­mi­nen käy­tän­nös­säVal­men­ta­ja: Lee­na […]


Categories
Koulutus

Miten löy­tää osaa­vaa työ­voi­maa? – Mak­sut­to­mat val­men­nuk­set pk-yri­tyk­sil­le Kiteel­lä

Miten löy­tää osaa­vaa työ­voi­maa? — Mak­sut­to­mat val­men­nuk­set pk-yri­­tyk­­sil­­le Kiteel­lä   Kare­­lia-amk, JOSEK ja KETI tar­joa­vat yhteis­työs­sä mak­sut­to­mia rek­ry­toin­ti­val­men­nuk­sia Kes­­ki-Kar­­ja­­lan alu­een mik­­ro- ja pk-yri­­tyk­­sil­­le. Val­men­nuk­sis­sa kuu­let asian­tun­ti­joi­den neu­vot mm. rek­ry­toin­nin val­mis­te­luun ja hoi­ta­mi­seen käy­tän­nös­sä sekä uuden työn­te­ki­jän pereh­dyt­tä­mi­seen ja sitout­ta­mi­seen. Lisäk­si saat tie­toa mm. Lin­­ke­­dIn-pal­­ve­­lun hyö­dyn­tä­mi­ses­tä rek­ry­toin­nis­sa sekä vir­tu­aa­li­tek­no­lo­gioi­den mah­dol­li­suuk­sis­ta työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van luo­mi­ses­sa. Val­men­nuk­set jär­jes­te­tään Ilma­ri­sen kabi­ne­tis­sa (Kou­lu­tie […]


Categories
Koulutus

Päi­vi­tä tie­to­si sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan kou­lu­tuk­sis­sa!

Päi­vi­tä tie­to­si sosi­aa­­li- ja ter­vey­sa­lan kou­lu­tuk­sis­sa! Opi NLP-perus­­­teet ja tek­nii­kat 2.2.2018 — 1.12.2018 NLP Prac­ti­tio­ner ‑kou­lu­tus nyt Kare­lian tar­jon­nas­sa! NLP:tä voit hyö­dyn­tää kai­kes­sa mis­sä vuo­ro­vai­ku­tuk­sen laa­dul­la on mer­ki­tys­tä, mis­sä on hyö­tyä sii­tä, että omaa koke­mus­ta, osaa­mis­ta ja ajat­te­lua voi ohja­ta — ja siel­lä, mis­sä halu­taan paran­taa moti­vaa­tio­ta, saa­vut­taa tavoit­tei­ta ja ottaa voi­ma­va­ro­ja käyt­töön. Mis­sä ja […]


Categories
Koulutus

Bio­ta­lous­osaa­jak­si verk­ko-opin­noil­la – mak­su­ton joh­dan­to­jak­so alkaa

Bio­ta­lous­osaa­jak­si verk­­ko-opin­­noil­­la – mak­su­ton joh­dan­to­jak­so alkaa 29.1.2018   Kiin­nos­taa­ko bio­ta­lous? Mak­sut­to­mal­la Näkö­kul­mia bio­ta­lou­teen ‑opin­to­jak­sol­la saat koko­nais­ku­van bio­ta­lou­des­ta. Tutus­tut mm. kes­kei­siin toi­mia­loi­hin sekä bio­ta­lou­den mah­dol­li­suuk­siin tule­vai­suu­des­sa. Opin­to­jak­so on avoin­na 29.1.–30.3.2018. Voit aloit­taa ja suo­rit­taa opin­to­jak­son itse­näi­ses­ti ver­kos­sa oman aika­tau­lusi mukai­ses­ti. Ilmoit­tau­du 21.1.2018 men­nes­sä! Näkö­kul­mia bio­ta­lou­teen ‑opin­to­jak­son (2 op) jär­jes­tää Kare­lian avoin AMK, ja se on tar­koi­tet­tu kai­kil­le […]


Categories
Koulutus

Ilmoit­tau­du Lean Six Sig­ma ‑kou­lu­tuk­siin

Paran­na orga­ni­saa­tio­si tuot­ta­vuut­ta Lean-kou­­lu­­tus­­ten avul­la!   Joen­suus­sa uutuu­te­na jär­jes­tet­tä­väs­sä Black Belt ‑kou­lu­tuk­ses­sa saat laa­jat val­miu­det Lean Six Sig­ma ‑työ­ka­lu­jen käyt­töön, opit joh­ta­maan kehi­tys­pro­jek­te­ja sekä val­men­ta­maan niis­sä toi­mi­via tii­min jäse­niä. Kou­lu­tus on suun­nat­tu pro­ses­sien kehi­tys­työs­tä vas­taa­vil­le esi­mie­hil­le, asian­tun­ti­joil­le ja joh­dol­le teol­li­suu­des­sa, pal­ve­lu­yri­tyk­sis­sä ja jul­ki­sel­la sek­to­ril­la. Osal­lis­tu­jil­ta ei vaa­di­ta aiem­paa koke­mus­ta Lean Six Sig­ma ‑mene­tel­mis­tä. Black Belt […]


Categories
Koulutus

Tar­vit­set­ko tukea kiin­teis­tö­jen ener­gia­rat­kai­sui­hin? Kysy meil­tä asian­tun­ti­ja-apua

Tar­vit­set­ko tukea kiin­teis­tö­jen ener­gia­rat­kai­sui­hin? Kysy meil­tä asian­­tun­­ti­­ja-apua Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lu tar­jo­aa asian­­tun­­ti­­ja-apua monen­lai­siin kehit­tä­mi­son­gel­miin. Kiin­teis­tö­jen ener­gia­rat­kai­sui­hin tai ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­seen liit­ty­vää tukea on saa­ta­vil­la mm. SECU­­RE-hank­­keen kaut­ta. Toi­­min­­ta-alu­eem­­me on Poh­­jois-Kar­­ja­­la, Lap­pi, Kai­nuu, Poh­­jois-Savo, Kes­­ki-Suo­­mi ja Poh­­jois-Poh­­jan­­maa. SECU­­RE-han­­ke tur­vaa seit­se­män alu­een ener­gian­saan­tia ener­gia­te­hok­kuut­ta paran­ta­mal­la ja uusiu­tu­van ener­gian käyt­töä lisää­mäl­lä. Han­kea­lu­eet ovat har­vaa­na­sut­tu­ja seu­tu­ja Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa, Irlan­nis­sa, Kana­das­sa ja Fär-saa­­ril­­la. […]