Categories
Koulutus

Tar­vit­set­ko tukea kiin­teis­tö­jen ener­gia­rat­kai­sui­hin? Kysy meil­tä asiantuntija-apua

Tar­vit­set­ko tukea kiin­teis­tö­jen ener­gia­rat­kai­sui­hin? Kysy meil­tä asian­tun­ti­ja-apua Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lu tar­jo­aa asian­­tun­­ti­­ja-apua monen­lai­siin kehit­tä­mi­son­gel­miin. Kiin­teis­tö­jen ener­gia­rat­kai­sui­hin tai ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­seen liit­ty­vää tukea on saa­ta­vil­la mm. SECU­­RE-hank­­keen kaut­ta. Toi­­min­­ta-alu­eem­­me on Poh­­jois-Kar­­ja­­la, Lap­pi, Kai­nuu, Poh­­jois-Savo, Kes­­ki-Suo­­mi ja Poh­jois-Poh­jan­maa. SECU­­RE-han­­ke tur­vaa seit­se­män alu­een ener­gian­saan­tia ener­gia­te­hok­kuut­ta paran­ta­mal­la ja uusiu­tu­van ener­gian käyt­töä lisää­mäl­lä. Han­kea­lu­eet ovat har­vaa­na­sut­tu­ja seu­tu­ja Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa, Irlan­nis­sa, Kana­das­sa ja Fär-saarilla. […]


Categories
Koulutus

Täy­den­nys­kou­lu­tus­ta orga­ni­saa­tioil­le: MINITAB-ohjelmisto

Ilmoit­tau­du syk­syn MINI­TAB-kou­lu­tuk­seen Kiin­nos­ta­vat­ko laa­dun­hal­lin­ta ja kehit­tä­mi­nen? Kare­lian MINI­­TAB-kou­­lu­­tuk­­ses­­sa opit jalos­ta­maan dataa tie­dok­si, jot­ta voit teh­dä tulok­sek­kai­ta pää­tök­siä. MINI­­TAB-ohjel­­mis­­to aut­taa pro­ses­sien kehit­tä­mi­ses­sä, ja se toi­mii erin­omai­ses­ti Lean Six Sig­ma ‑pro­jek­teis­sa, jois­sa hyö­dyn­ne­tään pal­jon eri­lai­sia tilas­tol­li­sia mene­tel­miä. Syk­syn kou­lu­tuk­ses­sa pereh­dyt MINI­­TAB-käyt­­tö­­liit­­ty­­mään ja sen taval­li­sim­piin ana­lyy­si­työ­ka­lui­hin. Kou­lu­tuk­sen kes­to on 4 x 4 tun­tia. Lue lisää ja ilmoittaudu […]


Categories
Koulutus

Ilmoit­tau­du syk­syn Lean Six Sig­ma ‑kou­lu­tuk­siin

Ilmoit­tau­du Lean Six Sig­ma ‑kou­lu­tuk­siin Yri­tys­kou­lu­tus­ten ohjel­mas­sa ovat Wärt­­si­­lä-kam­­puk­­sel­­la Joen­suus­sa toteu­tet­ta­vat Lean Six Sig­ma ‑kou­lu­tuk­set. Kol­men eri tason Lean Six Sig­ma ‑kou­lu­tuk­sis­sa opit perus­teet, syven­nät osaa­mis­ta­si ja har­jaan­nut Lean Six Sig­ma ‑ammat­ti­lai­sek­si. Black Belt ‑kou­lu­tuk­set jär­jes­täm­me yhteis­työs­sä Qua­li­ty Know­how Kar­ja­lai­nen Oy:n kans­sa. Lean-työ­­pa­­jois­­ta saat tukea Lean-kou­­lu­­tuk­­siin kuu­lu­van oman kehit­tä­mis­teh­tä­vä­si suo­rit­ta­mi­seen. Uudes­sa MINI­­TAB-kou­­lu­­tuk­­ses­­sa tutus­tut Mini­­tab-käyt­­tö­­liit­­ty­­mään ja […]


Categories
Koulutus

Syven­nä osaa­mis­ta­si eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­sil­la — hakuai­kaa 25.8.2017 saakka

Syven­nä osaa­mis­ta­si eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­sil­la   Eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­set ovat työ­elä­mäs­sä toi­mi­vil­le suun­nat­tu­ja amma­til­lis­ta kehit­ty­mis­tä ja eri­kois­tu­mis­ta edis­tä­viä pit­kä­kes­toi­sia kou­lu­tuk­sia. Ne on tar­koi­tet­tu kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­neil­le tai vas­taa­van osaa­mi­sen saa­vut­ta­neil­le. Karelia-amk:ssa on haus­sa kak­si eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus­ta: Sosi­aa­­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den kehit­tä­jä ‑eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus Huo­mi­sen mat­kai­lu­koh­de — enna­koin­nin ja kehit­tä­mi­sen eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus, 30 op Hakuai­ka on 25.8.2017 saakka!


Categories
Koulutus

Lean Six Sig­ma ‑tar­jon­ta laa­je­nee: syk­syl­lä myös MINITAB & Black Belt yhteis­työs­sä QK Kar­ja­lai­sen kanssa

Lean Six Sig­ma ‑tar­jon­ta laa­je­nee: myös MINITAB & Black Belt yhteis­työs­sä QK Kar­ja­lai­sen kans­sa Kare­lian Lean-tuo­­te­­per­­he on täy­den­ty­nyt enti­ses­tään. Kol­men eri tason Lean Six Sig­ma ‑kou­lu­tuk­sis­sa opit perus­teet, syven­nät osaa­mis­ta­si ja har­jaan­nut Lean Six Sig­ma ‑ammat­ti­lai­sek­si. Black Belt ‑kou­lu­tuk­set jär­jes­täm­me yhteis­työs­sä Qua­li­ty Know­how Kar­ja­lai­nen Oy:n kans­sa. Lean-työ­­pa­­jois­­ta saat tukea Lean-kou­­lu­­tuk­­siin kuu­lu­van oman kehit­tä­mis­teh­tä­vä­si suo­rit­ta­mi­seen. Uudessa […]


Categories
Koulutus

Syven­nä osaa­mis­ta­si erikoistumiskoulutuksilla

Syven­nä osaa­mis­ta­si eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­sil­la   Eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­set ovat työ­elä­mäs­sä toi­mi­vil­le suun­nat­tu­ja amma­til­lis­ta kehit­ty­mis­tä ja eri­kois­tu­mis­ta edis­tä­viä pit­kä­kes­toi­sia kou­lu­tuk­sia. Ne on tar­koi­tet­tu kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­neil­le tai vas­taa­van osaa­mi­sen saa­vut­ta­neil­le. Haus­sa kevääl­lä 2017: Sosi­aa­­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den kehit­tä­jä ‑eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus Huo­mi­sen mat­kai­lu­koh­de — enna­koin­nin ja kehit­tä­mi­sen eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus, 30 op


Categories
Koulutus

Rek­ry­tai­to­ja yrit­tä­jil­le – Inter­ne­tin ja sosi­aa­li­sen median & ver­kos­to­jen hyö­dyn­tä­mi­nen rekrytoinnissa

Rek­ry­tai­to­ja yrit­tä­jil­le – par­haat vin­kit Inter­ne­tin ja sosi­aa­li­sen median & ver­kos­to­jen hyö­dyn­tä­mi­seen rek­ry­toin­nis­sa Aika: ke 3.5. klo 13–16 Paik­ka: Joen­suun Tie­de­puis­to, Karelia-amk:n Median kou­lu­tusa­lan audi­to­rio (3A-raken­­nus, 2 krs. > Audi­to­rio 3B205) Kou­lut­ta­ja: Tom Lai­ne Lin­ke­dIn / Hel­sin­gin Sano­mat Ilmoit­tau­du vii­meis­tään 27.4.2017: link­ki ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­kee­seen Suo­men koke­nein sosi­aa­li­sen median rek­ry­toin­nin ja työn­haun kou­lut­ta­ja sekä Lin­­ke­­dIn-asian­­tun­­ti­­ja Tom Laine […]


Categories
Koulutus

Lean Six Sig­ma ‑kou­lu­tuk­set kesäl­lä ver­kos­sa ja syk­syl­lä Wärtsilä-kampuksella

Lean Six Sig­ma ‑kou­lu­tuk­set kesäl­lä ver­kos­sa ja syk­syl­lä Wärt­si­lä-kam­puk­sel­la Kiin­nos­ta­vat­ko laa­dun­hal­lin­ta ja kehit­tä­mi­nen? Opis­ke­le Lean Six Sig­ma ‑perus­teet kesäl­lä ver­kos­sa. Avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun verk­ko­kurs­sil­la opit tun­te­maan Yel­low Belt ‑oppi­mää­rään kuu­lu­vat työ­ka­lut ja mene­tel­mät sekä sovel­ta­maan nii­tä käy­tän­nös­sä. Ilmoit­tau­du kesä-hei­­nä­­kuun verk­ko­kurs­sil­le 30.4.2017 men­nes­sä: https://meerkado.fi/apply/559704/lean-six-sigma-yellow-belt-koulutus Syk­syn ohjel­mas­sa ovat jäl­leen Wärt­­si­­lä-kam­­puk­­sel­­la Joen­suus­sa toteu­tet­ta­vat kou­lu­tuk­set. Sinul­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua perustiedot […]


Categories
Koulutus

Kiin­nos­ta­vat­ko inno­vaa­tiot ja tuo­te­ke­hi­tys — opis­ke­le kesäl­lä verkossa!

Inno­vaa­tiot ja tuo­te­ke­hi­tys kesä­opin­toi­na ver­kos­sa Tule kehit­tä­mään uut­ta monia­lai­sis­sa tii­meis­sä: opis­ke­le inno­­vaa­­tio- ja tuo­te­ke­hi­ty­so­pin­to­ja kesäl­lä ver­kos­sa. Inno­voi­daan yhdes­sä – Työ­elä­män tuo­te­ke­hi­tys­haas­te (5 op) ‑verk­ko­kurs­sil­la työs­ken­nel­lään työ­elä­män avoin­ten haas­tei­den kim­pus­sa. Aihe­pii­ri­nä ovat esim. Greenca­re, robo­tiik­ka ja digi­taa­li­suus. Saat työ­ka­lu­ja uusien ideoi­den ja rat­kai­su­jen tuot­ta­mi­seen, tes­taa­mi­seen ja arvioin­tiin, kehi­tyt ongel­man­rat­kai­si­ja­na sekä ver­kos­toi­dut mui­den alo­jen opis­ke­li­joi­den kans­sa. Kurssi […]


Categories
Koulutus

Some työn­haus­sa – par­haat vin­kit some­pro­fii­lien hyödyntämiseen

Some työn­haus­sa – par­haat vin­kit some­pro­fii­lien hyö­dyn­tä­mi­seen Kenel­le: Karelia-amk:n opis­ke­li­joil­le Aika: ke 3.5. klo 8.30–11.30 Paik­ka: Tik­ka­rin­teen pik­kuau­di­to­rio (E237) Kou­lut­ta­ja: Tom Lai­ne Lin­ke­dIn / Hel­sin­gin Sano­mat Ilmoit­tau­du vii­meis­tään 1.5.2017: https://www.webropolsurveys.com/S/1BCF6A0E2BD3F2C9.par Suo­men koke­nein sosi­aa­li­sen median rek­ry­toin­nin ja työn­haun kou­lut­ta­ja sekä Lin­­ke­­dIn-asian­­tun­­ti­­ja Tom Lai­ne vie­rai­lee Tik­ka­rin­teel­lä ker­to­mas­sa, miten sosi­aa­lis­ta medi­aa ja ver­kos­to­ja kan­nat­taa hyö­dyn­tää työn­haus­sa. Kou­lu­tuk­ses­sa päivitetään […]