Categories
Koulutus

SINUSTAKO BIOTALOUSOSAAJA? – mak­sut­to­mat verk­ko-opin­not 15.5. alkaen

SINUSTAKO BIOTALOUSOSAAJA? – suo­ri­ta mak­sut­to­mat verk­­ko-opin­­not kesäl­lä Näkö­kul­mia bio­ta­lou­teen ‑opin­to­jak­sol­la saat koko­nais­ku­van bio­ta­lou­des­ta. Tutus­tut mm. kes­kei­siin mää­ri­tel­miin ja toi­mia­loi­hin sekä bio­ta­lou­den mah­dol­li­suuk­siin tule­vai­suu­des­sa. Opin­to­jak­so on avoin­na 15.5.–31.8.2017. Voit aloit­taa ja suo­rit­taa opin­not itse­näi­ses­ti ver­kos­sa oman aika­tau­lusi mukai­ses­ti. Ilmoit­tau­du täs­tä lin­kis­tä 30.4.2017 men­nes­sä. Avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun jär­jes­tä­mä mak­su­ton opin­to­jak­so (2 op) on tar­koi­tet­tu kai­kil­le bio­ta­lou­des­ta kiin­nos­tu­neil­le. Opintojakso […]


Categories
Koulutus

Men­to­roin­tia uusiu­tu­van ener­gian yrityksille

Men­to­roin­tia uusiu­tu­van ener­gian yri­tyk­sil­le   GREBE (Gene­ra­ting Renewable Ener­gy Busi­ness Enterpri­se) on kol­mi­vuo­ti­nen 06/2018 saak­ka toi­mi­va EU:n rahoit­ta­ma han­ke, joka tukee uusiu­tu­van ener­gian alal­la toi­mi­via yri­tyk­siä Suo­mes­sa, Nor­jas­sa, Islan­nis­sa, Irlan­nis­sa ja Skot­lan­nis­sa. GREBE ‑han­ke hakee uusiu­tu­van ener­gian alal­la toi­mi­via yrit­tä­jiä mukaan Irlan­nis­sa kehi­te­tyn men­to­roin­tioh­jel­man kokei­luun Suo­mes­sa. Mukaan vali­taan 3–5 yri­tys­tä, jot­ka ovat val­mii­ta sitou­tu­maan ohjelmaan […]


Categories
Koulutus

Hae Draft-rahoi­tus­ta lii­kei­deal­le­si 30.4. mennessä

Hae Draft-rahoi­­tus­­ta LII­KEi­deal­le­si 30.4. men­nes­sä Yhdis­tä voi­ma­si ammat­ti­kor­kea­kou­lu­lais­ten tai yli­opis­to­lais­ten kans­sa ja hae mukaan Draft-ohjel­­maan. Voit saa­da jopa 4000 euroa tukea sivu­toi­mi­sen tuo­te­ke­hi­ty­si­dea­si tes­taa­mi­seen. Karelia-amk:n ja Itä-Suo­­men yli­opis­ton yhtei­nen Draft-ohjel­­ma antaa kehit­tä­mis­ra­hoi­tus­ta vuo­sit­tain noin 24:lle tii­mil­le. Kehi­tys­ra­haa voi­vat hakea tii­mit, jois­sa on vähin­tään kak­si jäsen­tä. Vähin­tään yhden jäse­nen on olta­va Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun tai Itä-Suo­­men yli­opis­ton opiskelija […]


Categories
Koulutus

Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan pal­ve­lui­den kehit­tä­jä ‑eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus, 30 op

Sosi­aa­­li- ja ter­vey­sa­lan pal­ve­lui­den kehit­tä­jä ‑eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus, 30 op   Eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus on suun­nat­tu sosi­aa­­li- ja ter­vey­sa­lan tai muun sovel­tu­van amk-tut­­kin­­non tai aiem­man opis­toas­teen tut­kin­non suo­rit­ta­neil­le, joil­la on riit­tä­vät tie­dot ja tai­dot opin­to­ja var­ten. Ket­te­rä eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus on täy­den­nys­kou­lu­tuk­sen uusi muo­to. Kou­lu­tus tuot­taa osaa­mis­ta vaa­ti­vis­sa asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä. Se on suun­ni­tel­tu jo työ­elä­mäs­sä toi­mi­neil­le ammat­ti­lai­sil­le. Lue lisää


Categories
Koulutus

Tee tule­vai­suu­te­si ‑kou­lu­tus­päi­vä ke 5.4.

TEE TULEVAISUUTESI: MAKSUTON KOULUTUSPÄIVÄ 5.4. Kenel­le: Kai­kil­le oman osaa­mi­sen­sa kehit­tä­mi­ses­tä tai yrit­tä­jyy­des­tä kiin­nos­tu­neil­le Mil­loin: ke 5.4. klo 9–15.30 Mis­sä: Joen­suun Tie­de­puis­tol­la (Län­si­ka­tu 15) (aamu­päi­vä raken­nuk­ses­sa 1, ilta­päi­vä raken­nuk­ses­sa 4B) Ilmoit­tau­tu­mi­nen: Täy­tä loma­ke 31.3.mennessä Tule kuu­le­maan asian­tun­ti­joi­den puheen­vuo­rot osuus­kun­ta­toi­min­nas­ta tai osal­lis­tu ilta­päi­väl­lä käy­tän­nön­lä­hei­siin työ­pa­joi­hin. Työ­pa­jo­jen aiheet liit­ty­vät pait­si osuus­kun­ta­toi­min­taan myös laa­jem­min oman osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen. Työ­pa­jo­jen aihei­ta ovat […]


Categories
Koulutus

Mak­sut­to­mat val­men­nuk­set hoito‑, hoi­va- ja kun­tou­tusa­lan toi­mi­joil­le maaliskuussa

Uut­ta vir­taa tuo­te­ke­hi­tyk­seen, pal­ve­lu­jen mark­ki­noin­tiin ja osaa­mi­seen: Työ­pa­jat hoito‑, hoi­­va- ja kun­tou­tusa­laN TOIMIJOILLE Kut­sum­me Poh­­jois-Kar­­ja­­lan maa­kun­nan hoito‑, hoi­­va- ja kun­tou­tusa­lan yri­tyk­set ja orga­ni­saa­tiot monia­lai­siin, saman sisäl­töi­siin työ­pa­joi­hin vaih­toeh­toi­ses­ti Nur­mek­ses­sa, Kiteel­lä tai Joen­suus­sa. Näi­den pajo­jen tulok­sia syven­ne­tään yhtei­ses­ti 23.3. Joen­suus­sa. Työ­pa­jo­jen tar­koi­tuk­se­na on koo­ta koh­de­ryh­mään kuu­lu­vat yri­tyk­set ja orga­ni­saa­tiot yhteen ja virit­tää ideoi­ta uusien pal­ve­lu­jen, tuotteiden […]


Categories
Koulutus

Kii­ka­ris­sa Kii­na? Tule mukaan FEFEn valmennusohjelmaan

Kii­ka­ris­sa Kii­na JA KANSAINVÄLISTYMINEN? FEFE-hank­­keen (Furt­her East from the East) avul­la saat kon­tak­te­ja ja näky­vyyt­tä Suo­mes­sa ja Kii­nas­sa, val­men­tau­dut kan­sain­vä­lis­ty­mi­seen, kehi­tät tuot­tei­ta, pal­ve­lui­ta ja mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­le­ja sekä mat­kus­tat halu­tes­sa­si FEFEn muka­na Kii­naan. Vie­lä ehdit sol­mia yhteis­työ­so­pi­muk­sen ja pääs­tä mukaan FEFEn vuo­den 2017 val­men­nus­oh­jel­maan. Voit vali­ta val­men­nus­oh­jel­ma­si laa­juu­den itse. Tutus­tu vuo­den 2017 val­men­nus­oh­jel­maan FEFEn verk­ko­si­vuil­la: http://fefe.karelia.fi/ajankohtaista. FEFEn seminaarit […]