Categories
Koulutusuutiset

Diplomi-insinöö­riksi Itä-Suomessa

Voit koulut­tautua automaa­tio­tek­niikan diplomi-insinöö­­riksi myös Itä-Suomessa! Automaa­tio­tek­niikan DI-ohjelma on kehitetty Itä-Suomen yliopiston, Tampereen yliopiston, sekä Karelia- ja Savonia ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhteis­työllä. Maiste­ri­vaiheen opinnot jousta­vasti – osittain etänä Älykäs automaatio pääai­neena vastaa yritysten ja yhteis­kunnan tarpeisiin Valitse sivuai­neiksi esimer­kiksi datatie­dettä, tekoälyä ja robotiikkaa tai industrial robotics Tiivis yhteistyö Itä-Suomen yritysten ja korkea­kou­lujen kanssa Kasva­tamme Itä-Suomen alueen ja […]


Categories
Koulutusuutiset

Erillishaku sairaan­hoitaja (AMK), väljästi asuttu alue – koulu­tukseen 10.-28.1.2022

Sairaan­hoitaja (AMK), väljästi asuttu alue -koulutus on sairaan­hoi­ta­ja­kou­lutus, jossa keski­tytään väljästi asutuilla alueilla toimivien sairaan­hoi­tajien työn erityis­haas­teisiin. Koulutus on tarkoi­tettu erityi­sesti sinulle, joka asut tai haluat työsken­nellä Pohjois-Karjalan väljästi asutuilla alueilla. Väestön ikään­ty­minen näkyy palve­luiden tarpeen kasvuna. Hoitotyö on yhä kokonais­val­tai­sempaa, ja asiak­kaiden fyysisten tarpeiden ohella on huomioitava myös psyyk­kiset, sosiaa­liset ja henkiset tarpeet. Merkittävä […]


Categories
Koulutusuutiset Jatkuva oppiminen

Täydennä osaamistasi puu- ja vähähii­li­sessä rakentamisessa

Koulu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusalan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ja raken­ta­misen päästö­jen­hal­lintaan sekä raken­nut­ta­miseen. Vähähii­lisen raken­ta­misen osa-alueessa pereh­dytään raken­nusten elinkaa­riar­viointiin ja siihen liittyviin kysymyksiin. Koulu­tuksen tavoit­teena on laajentaa nykyisen insinöö­ri­kunnan osaamista ja valmiuksia muuttuvan maankäyttö- ja raken­nus­lain­sää­dännön mukai­sesti.  Lue lisää Puu- ja vähähii­lisen raken­ta­misen -täyden­nys­kou­lu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan


Categories
Ajankohtaista Koulutusuutiset

Uutta työnha­ki­joille! Tutkinto työvoimakoulutuksena

Oletko työnhakija, jolla on kesken jäänyt AMK-tutkinto tai opistoasteen tutkinto kaipaa päivi­tystä AMK-tasolle? Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­minen on nyt mahdol­lista työvoi­ma­kou­lu­tuksena. Koulu­tuksen tavoit­teena on AMK-tutkinnon suorit­ta­misen lisäksi työllistyä koulu­tusta vastaaviin tehtäviin. Voit hakea seuraaviin AMK-tutkinto-opintoihin: Sosionomi Sairaan­hoitaja Insinööri, talotek­niikka Tradenomi, tieto­jen­kä­sittely Koulu­tuksiin voit hakea 18.10.2021 – 30.4.2022 välisenä aikana.  Lue lisää ja hae työvoi­ma­kou­lu­tuksena toteu­tet­taviin AMK-tutkinto-opintoihin


Categories
Ajankohtaista Koulutusuutiset Jatkuva oppiminen

Tuetun työllis­ty­misen koulutus keväällä 2022

Tuetun työllis­ty­misen työtapa edistää kokonais­val­tai­sesti työtä hakevien asiak­kaiden mahdol­li­suuksia löytää työky­kyään ja osaamistaan vastaavia työteh­täviä.  Tuetun työllis­ty­misen ammat­ti­laiset työsken­te­levät työllis­ty­mistä tukevissa palve­luissa mm. valmen­tajina, ohjaajina, työhön­val­men­tajina tai palve­luiden esihen­ki­löinä julki­sella sekto­rilla, järjes­töissä, oppilai­tok­sissa ja yrityk­sissä.  Tuetun työllis­ty­misen koulutus toteu­tetaan etäluen­toina ja lähio­pe­tuksena pienryh­missä, sisältäen käytännön harjoi­tuksia. Koulu­tuk­sessa yhdis­tetään verkko­luennot, pienryh­mä­opetus sekä oman työn käytän­nöl­linen kehittäminen. […]


Categories
Koulutusuutiset

Puu- ja vähähii­lisen raken­ta­misen täydennyskoulutus

Koulu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusalan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ja raken­ta­misen päästö­jen­hal­lintaan sekä raken­nut­ta­miseen. Vähähii­lisen raken­ta­misen osa-alueessa pereh­dytään raken­nusten elinkaa­riar­viointiin ja siihen liittyviin kysymyksiin. Koulu­tuksen tavoit­teena on laajentaa nykyisen insinöö­ri­kunnan osaamista ja valmiuksia muuttuvan maankäyttö- ja raken­nus­lain­sää­dännön mukai­sesti.  Lue lisää Puu- ja vähähii­lisen raken­ta­misen -täyden­nys­kou­lu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan