Categories
Koulutusuutiset

Ilmoit­taudu Lean Six Sigma -koulutuksiin

Paranna organi­saa­tiosi tuotta­vuutta Lean-koulu­­tusten avulla!   Joensuussa uutuutena järjes­tet­tä­vässä Black Belt -koulu­tuk­sessa saat laajat valmiudet Lean Six Sigma -työka­lujen käyttöön, opit johtamaan kehitys­pro­jekteja sekä valmen­tamaan niissä toimivia tiimin jäseniä. Koulutus on suunnattu prosessien kehitys­työstä vastaa­ville esimie­hille, asian­tun­ti­joille ja johdolle teolli­suu­dessa, palve­lu­yri­tyk­sissä ja julki­sella sekto­rilla. Osallis­tu­jilta ei vaadita aiempaa kokemusta Lean Six Sigma -menetel­mistä. Black Belt […]


Categories
Koulutusuutiset

Tarvit­setko tukea kiinteis­töjen energia­rat­kai­suihin? Kysy meiltä asiantuntija-apua

Tarvit­setko tukea kiinteis­töjen energia­rat­kai­suihin? Kysy meiltä asian­tuntija-apua Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu tarjoaa asian­­tuntija-apua monen­laisiin kehit­tä­mi­son­gelmiin. Kiinteis­töjen energia­rat­kai­suihin tai energia­te­hok­kuuden paran­ta­miseen liittyvää tukea on saata­villa mm. SECURE-hankkeen kautta. Toiminta-alueemme on Pohjois-Karjala, Lappi, Kainuu, Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa. SECURE-hanke turvaa seitsemän alueen energian­saantia energia­te­hok­kuutta paran­ta­malla ja uusiu­tuvan energian käyttöä lisää­mällä. Hankea­lueet ovat harvaa­na­suttuja seutuja Suomessa, Ruotsissa, Irlan­nissa, Kanadassa ja Fär-saarilla. […]


Categories
Koulutusuutiset

Täyden­nys­kou­lu­tusta organi­saa­tioille: MINITAB-ohjelmisto

Ilmoit­taudu syksyn MINITAB-koulu­tukseen Kiinnos­ta­vatko laadun­hal­linta ja kehit­tä­minen? Karelian MINITAB-koulu­­tuk­­sessa opit jalos­tamaan dataa tiedoksi, jotta voit tehdä tulok­sek­kaita päätöksiä. MINITAB-ohjel­­misto auttaa prosessien kehit­tä­mi­sessä, ja se toimii erinomai­sesti Lean Six Sigma -projek­teissa, joissa hyödyn­netään paljon erilaisia tilas­tol­lisia menetelmiä. Syksyn koulu­tuk­sessa perehdyt MINITAB-käyttö­­liit­­tymään ja sen taval­li­simpiin analyy­si­työ­ka­luihin. Koulu­tuksen kesto on 4 x 4 tuntia. Lue lisää ja ilmoittaudu […]


Categories
Koulutusuutiset

Ilmoit­taudu syksyn Lean Six Sigma -koulutuksiin

Ilmoit­taudu Lean Six Sigma -koulu­tuksiin Yritys­kou­lu­tusten ohjel­massa ovat Wärtsilä-kampuk­­sella Joensuussa toteu­tet­tavat Lean Six Sigma -koulu­tukset. Kolmen eri tason Lean Six Sigma -koulu­tuk­sissa opit perusteet, syvennät osaamistasi ja harjaannut Lean Six Sigma -ammat­ti­lai­seksi. Black Belt -koulu­tukset järjes­tämme yhteis­työssä Quality Knowhow Karja­lainen Oy:n kanssa. Lean-työpa­­joista saat tukea Lean-koulu­­tuksiin kuuluvan oman kehit­tä­mis­teh­täväsi suorit­ta­miseen. Uudessa MINITAB-koulu­­tuk­­sessa tutustut Minitab-käyttö­­liit­­tymään ja […]


Categories
Koulutusuutiset

Syvennä osaamistasi erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­silla – hakuaikaa 25.8.2017 saakka

Syvennä osaamistasi erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­silla   Erikois­tu­mis­kou­lu­tukset ovat työelä­mässä toimi­ville suunnattuja ammatil­lista kehit­ty­mistä ja erikois­tu­mista edistäviä pitkä­kes­toisia koulu­tuksia. Ne on tarkoi­tettu korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­neille tai vastaavan osaamisen saavut­ta­neille. Karelia-amk:ssa on haussa kaksi erikois­tu­mis­kou­lu­tusta: Sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden kehittäjä -erikois­tu­mis­kou­lutus Huomisen matkai­lu­kohde – ennakoinnin ja kehit­tä­misen erikois­tu­mis­kou­lutus, 30 op Hakuaika on 25.8.2017 saakka!


Categories
Koulutusuutiset

Lean Six Sigma -tarjonta laajenee: syksyllä myös MINITAB & Black Belt yhteis­työssä QK Karja­laisen kanssa

Lean Six Sigma -tarjonta laajenee: myös MINITAB & Black Belt yhteis­työssä QK Karja­laisen kanssa Karelian Lean-tuote­­perhe on täyden­tynyt entisestään. Kolmen eri tason Lean Six Sigma -koulu­tuk­sissa opit perusteet, syvennät osaamistasi ja harjaannut Lean Six Sigma -ammat­ti­lai­seksi. Black Belt -koulu­tukset järjes­tämme yhteis­työssä Quality Knowhow Karja­lainen Oy:n kanssa. Lean-työpa­­joista saat tukea Lean-koulu­­tuksiin kuuluvan oman kehit­tä­mis­teh­täväsi suorit­ta­miseen. Uudessa […]


Categories
Koulutusuutiset

Syvennä osaamistasi erikoistumiskoulutuksilla

Syvennä osaamistasi erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­silla   Erikois­tu­mis­kou­lu­tukset ovat työelä­mässä toimi­ville suunnattuja ammatil­lista kehit­ty­mistä ja erikois­tu­mista edistäviä pitkä­kes­toisia koulu­tuksia. Ne on tarkoi­tettu korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­neille tai vastaavan osaamisen saavut­ta­neille. Haussa keväällä 2017: Sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden kehittäjä -erikois­tu­mis­kou­lutus Huomisen matkai­lu­kohde – ennakoinnin ja kehit­tä­misen erikois­tu­mis­kou­lutus, 30 op


Categories
Koulutusuutiset

Rekry­taitoja yrittä­jille – Inter­netin ja sosiaa­lisen median & verkos­tojen hyödyn­tä­minen rekrytoinnissa

Rekry­taitoja yrittä­jille – parhaat vinkit Inter­netin ja sosiaa­lisen median & verkos­tojen hyödyn­tä­miseen rekry­toin­nissa Aika: ke 3.5. klo 13–16 Paikka: Joensuun Tiede­puisto, Karelia-amk:n Median koulu­tusalan auditorio (3A-rakennus, 2 krs. > Auditorio 3B205) Kouluttaja: Tom Laine LinkedIn / Helsingin Sanomat Ilmoit­taudu viimeistään 27.4.2017: linkki ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keeseen Suomen kokenein sosiaa­lisen median rekry­toinnin ja työnhaun kouluttaja sekä LinkedIn-asian­­tuntija Tom Laine […]


Categories
Koulutusuutiset

Lean Six Sigma -koulu­tukset kesällä verkossa ja syksyllä Wärtsilä-kampuksella

Lean Six Sigma -koulu­tukset kesällä verkossa ja syksyllä Wärtsilä-kampuk­sella Kiinnos­ta­vatko laadun­hal­linta ja kehit­tä­minen? Opiskele Lean Six Sigma -perusteet kesällä verkossa. Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun verkko­kurs­silla opit tuntemaan Yellow Belt -oppimäärään kuuluvat työkalut ja menetelmät sekä sovel­tamaan niitä käytän­nössä. Ilmoit­taudu kesä-heinäkuun verkko­kurs­sille 30.4.2017 mennessä: https://meerkado.fi/apply/559704/lean-six-sigma-yellow-belt-koulutus Syksyn ohjel­massa ovat jälleen Wärtsilä-kampuk­­sella Joensuussa toteu­tet­tavat koulu­tukset. Sinulla on mahdol­lisuus osallistua perustiedot […]


Categories
Koulutusuutiset

Kiinnos­ta­vatko innovaatiot ja tuote­ke­hitys – opiskele kesällä verkossa!

Innovaatiot ja tuote­ke­hitys kesäopin­toina verkossa Tule kehit­tämään uutta monia­lai­sissa tiimeissä: opiskele innovaatio- ja tuote­ke­hi­ty­so­pintoja kesällä verkossa. Innovoidaan yhdessä – Työelämän tuote­ke­hi­tys­haaste (5 op) -verkko­kurs­silla työsken­nellään työelämän avointen haasteiden kimpussa. Aihepiirinä ovat esim. Greencare, robotiikka ja digitaa­lisuus. Saat työkaluja uusien ideoiden ja ratkai­sujen tuotta­miseen, testaa­miseen ja arviointiin, kehityt ongel­man­rat­kai­sijana sekä verkos­toidut muiden alojen opiske­li­joiden kanssa. Kurssi […]