Categories
Tapahtumat

Webi­nar 8.12.2020: Light Ent­repre­neurs­hip in Fin­land ‑An oppor­tu­ni­ty to sell your expertise

Webi­nar: Light Ent­repre­neurs­hip in Fin­land ‑An oppor­tu­ni­ty to sell your exper­ti­se Tues­day the 8th of Decem­ber, 2 – 3 pm (free of char­ge) Light ent­repre­neurs­hip enables you to start your own busi­ness with low risk, help to crea­te your cus­to­mer network, and to com­mercia­lize your busi­ness idea. Welco­me to hear infor­ma­tion about light ent­repre­neurs­hip in […]


Categories
Tapahtumat

Webi­naa­ri 2.12.2020: Hyvin­voin­nin lisät­ty ja virtuaalitodellisuus

Hyvin­voin­nin lisät­ty ja vir­tu­aa­li­to­del­li­suus 2.12. 8.30–10.00 Todel­li­suut­ta vir­tu­aa­li­ses­ti, yhdis­tet­ty­nä tai lisät­ty­nä? Vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta hyö­dyn­tä­viä tek­no­lo­gioi­ta (eXten­ded rea­li­ty) käy­te­tään mm. viih­de­pal­ve­luis­sa, mat­kai­lus­sa, elä­mys­pal­ve­luis­sa ja etä­läs­nä­olo­so­vel­luk­sis­sa. Mitä näil­lä tek­no­lo­gioil­la on annet­ta­va­na hyvin­voin­tia­lo­jen yri­tyk­sil­le ja toi­mi­joil­le? Tule kuu­le­maan mil­lai­sia kor­kea­kou­lu­yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sia Itä-Suo­­mes­­sa on tar­jol­la ja hake­maan ideoi­ta sii­tä, miten voi­sit hyö­dyn­tää sitä omas­sa toi­min­nas­sa­si! Tämä tee­ma päät­tää kol­mio­sai­sen hyvinvointi- […]


Categories
Tapahtumat

Webi­nar: How to use Lin­ke­dIn effec­ti­ve­ly to networ­king and job seeking

How to use Lin­ke­dIn effec­ti­ve­ly to networ­king and job see­king in Fin­land On Wed­nes­day 9th of Decem­ber at 1:30–3 PM (free of char­ge) In this 90-minu­­te trai­ning Lin­ke­dIn trai­ner and work psyc­ho­lo­gist Juho Toi­vo­la ( www.juhotoivola.fi/en/ ) will int­ro­duce the most impor­tant key Lin­ke­dIn principles in buil­ding a rele­vant pro­fes­sio­nal network in Fin­land, and using that […]


Categories
Tapahtumat

Hyvin­voin­nin ja kun­tou­tuk­sen robo­tiik­ka ‑webi­naa­ri 18.11. klo 8.30–10.00

Kol­mio­sai­sen hyvin­­voin­­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­gian webi­naa­ri­sar­jan ensim­mäi­sen osan tee­ma­na on hyvin­voin­nin ja kun­tou­tuk­sen robo­tiik­ka. Tule kuu­le­maan mil­lai­sia koke­muk­sia ja osaa­mis­ta Itä-Suo­­mes­­sa on tar­jol­la ja hake­maan ideoi­ta mil­lai­nen roo­li juu­ri sinul­la voi­si olla hyvin­voin­ti­ro­bo­tii­kan alal­la tule­vai­suu­des­sa! Ilmoit­tau­du 16.11. men­nes­sä https://bit.ly/hyvinvointi-ja-robotiikka Tilai­suus on mak­su­ton ja kai­kil­le avoin. Voit ilmoit­tau­tua jo nyt webi­naa­ri­sar­jan mui­hin osiin: Hyvin­voin­nin puet­ta­vat tek­no­lo­giat 25.11. Hyvinvoinnin […]


Categories
Tapahtumat

AMK-PÄIVÄ on onli­ne! 13.11.2020

AMK-päi­­vä­­nä sinul­la on mah­dol­li­suus tutus­tua Kare­lian kou­lu­tuk­siin, oppi­mi­sym­pä­ris­töi­hin, opis­ke­lu­vä­li­nei­siin ja opis­ke­li­joi­him­me, jot­ka osaa­vat antaa sinul­le par­haat vas­tauk­set opis­ke­lua kos­ke­viin kysy­myk­sii­si.  AMK-päi­­vä onli­ne on 13.11. jär­jes­tet­tä­vä verk­ko­ta­pah­tu­ma, jos­sa on kak­si saman­si­säl­töis­tä lähe­tys­tä klo 10 — 11.30 ja klo 12.30 – 14.00. AMK-päi­­vä onli­ne toteu­te­taan ver­kos­sa Teams-ympä­­ris­­tös­­sä. Pää­set mukaan alta klik­kaa­mal­la otsi­kon vie­res­sä ole­vaa link­kiä, joka aktivoidaan […]


Categories
Tapahtumat

Tek­nii­kan alan työ­elä­män osaa­mis­tar­pei­siin vas­taa­mi­nen Itä-Suo­men kor­kea­kou­lu­jen yhteis­työ­nä ‑webi­naa­ri 12.11.2020

Osa­na jat­ku­van oppi­mi­sen kor­kea­kou­lu­yh­teis­työ­tä Itä-Suo­­mes­­sa Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lu, Savo­­nia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lu ja Itä-Suo­­men yli­opis­to toteut­ta­vat webi­naa­ri­sar­jan jat­ku­van oppi­mi­sen tee­mal­la. Tors­tai­na 12.11. klo 13–14 jär­jes­tet­tä­väs­sä semi­naa­ris­sa tutus­tu­taan tek­nii­kan ja tie­to­jen­kä­sit­te­lyn alal­la teh­tä­vään jat­ku­van oppi­mi­sen kou­lu­tusyh­teis­työ­hön. Klo 13–13.30 Smar­tICT ‑kou­lu­tus: mitä kor­kea­kou­luis­sa on tapah­tu­nut, mil­lai­sia kou­lu­tuk­sia on toteu­tu­nut ja mil­lai­sia koke­muk­sia on saa­tu. Pet­ri Lai­ti­nen, Kare­lia Kim­mo Myl­ly­mä­ki, Savo­nia Erk­ki Peso­nen, Itä-Suomen […]


Categories
Tapahtumat

Kor­kea­kou­lus­tart­ti-hank­keen pää­töswe­bi­naa­ri 11.12.2020

Ter­ve­tu­loa Kor­­kea­­kou­­lus­­tart­­ti-hank­­keen pää­töswe­bi­naa­riin ohjaus­toi­mi­joil­le 11.12. klo 8:30–12:00. Webi­naa­ris­sa tutus­tu­taan hank­kees­sa kehi­tet­tyi­hin ohjauk­sen työ­me­ne­tel­miin ja väli­nei­siin sekä jae­taan hank­keen aika­na syn­ty­nei­tä onnis­tu­mi­sen koke­muk­sia. Tapah­tu­ma tar­jo­aa näkö­kul­mia ura­suun­nit­te­luun ja sii­nä kuul­laan yhteis­työ­kump­pa­nei­den koke­muk­sia hank­keen ura­suun­nit­te­lu­mal­lin hyö­dyn­tä­mi­ses­tä. Webi­naa­ris­sa myös jul­kais­taan Pala­set Pai­kal­leen ‑ura­suun­nit­te­lu­pe­li. Tapah­tu­man tar­kem­pi ohjel­ma ilmoi­te­taan myö­hem­min. Webi­naa­ri on mak­su­ton. Ilmoit­tau­du mukaan 9.12. men­nes­sä osoit­tees­sa tinyurl.com/korkeakoulustartti Etäyhteyslinkki […]


Categories
Tapahtumat

Koro­nan vai­ku­tus Suo­men ja Venä­jän väli­seen kaup­paan ‑webi­naa­ri 20.10.2020

Ter­ve­tu­loa seu­raa­maan Koro­nan vai­ku­tus Suo­men ja Venä­jän väli­seen kaup­paan ‑webi­naa­ria 20.10.2020 klo 12.30–14.30. Koro­na pan­de­mia muut­taa yri­tys­toi­min­nan puit­tei­ta. Webi­naa­ris­sa käsi­tel­lään pan­de­mian vai­ku­tus­ta venä­läi­sen kulut­ta­jan käyt­täy­ty­mi­seen ja vien­tiy­ri­tys­ten toi­min­taan. Semi­naa­ri on englan­nin­kie­li­nen.  Ilmoit­tau­du täs­tä. Ohjel­ma • Mode­raat­to­ri Eka­te­ri­na Miet­ti­nen: Highway For Growth – han­ke raja­kau­pan edis­tä­jä­nä • Pro­fes­so­ri Julia Solov­jo­va, Pie­ta­rin Kaup­pa­kor­kea­kou­lu: “Pan­de­mian vai­ku­tus venä­läi­sen kuluttajan […]