Categories
Tapahtumat

Vauhtia avoimen AMK:n opiskeluun -nettiohjaukset

Mieti­tyt­tääkö jokin Karelian avoimen AMK:n opiske­lussa — tule mukaan nettioh­jaukseen! Avoimen AMK:n netti­ky­se­ly­tynti keski­viikkona 5.5.2021 klo 14.00 – 15.00 ja nettiohjaus torstaina 10.6.2021 klo 16.00 – 17.30. Katso lisää ja klikkaa itsesi paikalle tästä Voit halutessasi laittaa meille etukäteen kysymyksiä sähkö­postiin, joihin vastaamme tilai­suu­dessa. Maarita Mannelinmaarita.mannelin@karelia.fi Niina Pennanenniina.pennanen@karelia.fi


Categories
Tapahtumat

IT-alan virtu­aa­li­messut 24.3.2021

IT-alan virtu­aa­li­messut kokoaa maalis­kuussa yhteen alan osaajia tarvit­sevat yritykset ja opiske­lijat. Aika: 24.3.2021 klo 13 – 16 Tapahtuma on avoin kaikille yrityk­sille, joissa on tarvetta IT-alan osaami­selle. Virtu­aa­li­mes­sujen avulla on mahdol­lista luoda suora yhteys alan tuleviin ammat­ti­laisiin sekä tehdä yritystä tunne­tuksi alan opiske­li­joiden keskuu­dessa. Opiske­lijat arvos­tavat saadessaan tietoa suoraan työnan­ta­jilta IT-alan tarjoa­mista työpai­koista sekä harjoittelu- ja […]


Categories
Tapahtumat

Eettinen toimin­ta­malli – osaamista tulevai­suuden koulu­tukseen ja sote-alan työhön -foorumi 8.2.2021

Terve­tuloa eettiseen foorumiin 8.2.2021 klo 13.00 – 15.00! Pääset suoraan osallis­tumaan tilai­suuteen oheisesta linkistä käyttä­mällä Chrome-selainta: https://eu.bbcollab.com/guest/584ce4c5a1a94305b0d78abb2b4136f5 Fooru­missa kuullaan puheen­vuoroja julkaisun  Sihvo, P. & Koski, A. (toim.) (2020) Eettinen toimin­ta­malli – osaamista tulevai­suuden koulu­tukseen ja sote-alan työhön artik­ke­leiden pohjalta sekä  käydään keskus­telua eetti­sestä toimin­ta­mal­lista ja sen hyödyn­tä­mi­sestä sote-alan koulu­tuk­sessa, työssä ja työyh­tei­söissä. Julkaisuun pääset tutustumaan […]


Categories
Tapahtumat

Vauhtia avoimen amk:n opiskeluun -nettiohjaus 28.1.2021

Mieti­tyt­tääkö jokin Karelian avoimen AMK:n opiske­lussa — tule mukaan nettioh­jaukseen! Mitä ja milloin: Avoimen AMK:n nettiohjaus torstaina 28.1.2021 klo 16.00–17.30.Klikkaa itsesi paikalle tästä Käytämme nettioh­jauk­sessa Colla­­borate-alustaa, joka toimii parhaiten Chrome tai Firefox ‑selai­milla, Inter­ne­tExplo­re­rilla se ei toimi. Colla­­borate-alustalla voi jakaa kuvaa ja ääntä ja käyttää chattiä. Annamme lisää ohjeita nettioh­jauksen alussa. Liittyessäsi kirjoita nimesi ja klikkaa ”liity […]


Categories
Tapahtumat

Verkos­totyö ja sen hyödyt 21.1.2021

Verkos­totyön aloitus hyvin­voin­tialan toimi­joille! Hyvin­voin­tialan VaPa-hanke järjestää hyvin­voin­tia­lalla toimi­ville yrityk­sille ja yhtei­söille verkos­to­työs­ken­telyn aloitus­työ­pajan, jossa tutus­tutaan myös hyvin­voin­tia­lalla käytet­tävään uuteen tekno­lo­giaan mm. fysio­te­rapian virtu­aa­li­to­del­li­suuden sovel­luksiin. Keskus­teluja pohjustaa KTT, hallin­to­johtaja Jari Kattainen. Tarjolla myös pientä purtavaa. Mahdol­lisuus osallistua myös etäyh­tey­dellä. Aika: 21.01.2021 klo 14.00 – 17.00Paikka: Tikka­­rinne-kampus, Tikka­rinne 9, Joensuu. Mahdol­lisuus osallistua myös etäyh­tey­dellä. Ilmoit­taudu viimeistään […]


Categories
Tapahtumat

Uniterveys työelämän voima­varana -seminaari 10.2.2021

Sleep – Work Well hankkeen loppuse­mi­naa­rissa lähes­tytään uniter­veyttä erityi­sesti työlämän laadun, hyvin­voinnin ja työn tulok­sel­li­suuden näkökul­masta. Aika: 10.2.2021, klo 12.00 – 16.00Paikka: Teams verkko­kokous (Lataa maksuton Teams-sovellus täältä.) Uneton työssä? Kuulutko siihen kolman­nekseen suoma­lai­sista, jotka tutki­musten mukaan kärsivät unetto­muu­desta? Tai tunnis­tatko esimiehenä työyh­tei­sössäsi työkyvyn muutoksia, joiden taustalla kenties voisi olla univaje, mutta et oikein tiedä, […]


Categories
Tapahtumat

Kvantilla tulevai­suuteen -webinaari 10.2.2021

Kvant­ti­tie­to­koneet ja kvant­ti­las­kenta muuttavat lähitu­le­vai­suu­dessa elämäämme, alasta riippu­matta. Tämä tulevai­suuden megat­rendi tulee mahdol­lis­tamaan monia sellaisia asioita, joiden ratkai­se­minen on ollut vaikeaa tai mahdo­tonta perin­tei­sellä tieto­tek­nii­kalla, ns. klassisen laskennan avulla. Ensim­mäisiä sovel­luksia on jo nähty ja tekno­logia kehittyy äärim­mäisen nopeasti. Lähes päivittäin voimme lukea uusista läpimur­roista kvant­ti­las­kennan tutki­muk­sessa ja kehityk­sessä. Nyt on aika tulla kuulemaan, mistä […]


Categories
Tapahtumat

Work Smart -ura- ja rekry­ta­pahtuma 28.1.2021

Terve­tuloa Work Smart -tapah­tumaan 28.1.2021 klo 12-15. TAPAHTUMAN AIKATAULU:Yritykset esittäy­tyvät seuraa­vasti:1. kierros alkaa klo 12.002. kierros alkaa klo 12.253. kierros alkaa klo 12.504. kierros alkaa klo 13.155. kierros alkaa klo 13.406. kierros alkaa klo 14.057. kierros alkaa klo 14.30 Yksi esitte­ly­kierros on 25 min: yrityksen esittely (n. 15 min) ja 10 min keskus­te­lulle ja kysymyk­sille sekä […]


Categories
Tapahtumat

Webinaari – Ilmas­to­vii­saita valintoja, 26.1.2021

Ilmas­ton­muu­toksen hillintä ja tavoitteet hiili­neut­raa­liu­desta ovat yhä vahvemmin läsnä yhteis­kun­nas­samme. Tämä heijastuu yrityksiin, järjes­töihin, muihin organi­saa­tioihin sekä meistä jokaiseen. Kuinka olemme edistyneet ilmas­to­ta­voit­teis­samme eri sekto­reilla? Haluatko kehittää osaamistasi ilmas­to­tee­massa? Meiltä löydät­rat­kaisut siihen. Tule kuulemaan lisää webinaa­riimme! Ajankohta: Tiistai 26.1.2021 klo 14.00-15.30 Ohjelma14:00 Tilai­suuden avaus, Sanna Kasurinen, koulu­tus­pääl­likkö, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu14:05 Saadaanko ilmas­to­kriisi kuriin? Oras Tynkkynen, vanhempi neuvonantaja, […]


Categories
Tapahtumat

Syksyn 2020 valmistumisjuhla

Terve­tuloa seuraamaan Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun syksyn 2020 valmis­tu­mis­juhlaa, jota vietetään perjan­taina 18.12.2020 klo 14 alkaen verkossa. Lisäämme tapah­tuman Youtube-linkin tälle sivulle perjan­taina. Tapahtuma on kaikille avoin, joten pyydä ystävät ja perhe mukaan juhlimaan ja seuraamaan verkko­lä­he­tystä kanssasi. Seuraa lähetystä tästä. Juontajana toimii toisen vuoden media­no­mio­pis­ke­li­jamme Katja Kervinen. Musii­kista vastaa Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin viulistin ja huilistin duo (Laraine Kaizer-Viazovtsev […]