Categories
Tapahtumat

AMK-PÄIVÄ on onli­ne! 13.11.2020

AMK-päi­­vä­­nä sinul­la on mah­dol­li­suus tutus­tua Kare­lian kou­lu­tuk­siin, oppi­mi­sym­pä­ris­töi­hin, opis­ke­lu­vä­li­nei­siin ja opis­ke­li­joi­him­me, jot­ka osaa­vat antaa sinul­le par­haat vas­tauk­set opis­ke­lua kos­ke­viin kysy­myk­sii­si.  AMK-päi­­vä onli­ne on 13.11. jär­jes­tet­tä­vä verk­ko­ta­pah­tu­ma, jos­sa on kak­si lähe­tys­tä klo 10 — 11.30 ja klo 12.30 – 14.00. AMK-päi­­vä onli­ne toteu­te­taan ver­kos­sa Teams-ympä­­ris­­tös­­sä. Pää­set mukaan klik­kaa­mal­la otsi­kon vie­res­sä ole­vaa link­kiä, joka on käy­tet­tä­vis­sä noin […]


Categories
Tapahtumat

Tek­nii­kan alan työ­elä­män osaa­mis­tar­pei­siin vas­taa­mi­nen Itä-Suo­men kor­kea­kou­lu­jen yhteis­työ­nä ‑webi­naa­ri 12.11.2020

Osa­na jat­ku­van oppi­mi­sen kor­kea­kou­lu­yh­teis­työ­tä Itä-Suo­­mes­­sa Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lu, Savo­­nia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lu ja Itä-Suo­­men yli­opis­to toteut­ta­vat webi­naa­ri­sar­jan jat­ku­van oppi­mi­sen tee­mal­la. Tors­tai­na 12.11. klo 13–14 jär­jes­tet­tä­väs­sä semi­naa­ris­sa tutus­tu­taan tek­nii­kan ja tie­to­jen­kä­sit­te­lyn alal­la teh­tä­vään jat­ku­van oppi­mi­sen kou­lu­tusyh­teis­työ­hön. Klo 13–13.30 Smar­tICT ‑kou­lu­tus: mitä kor­kea­kou­luis­sa on tapah­tu­nut, mil­lai­sia kou­lu­tuk­sia on toteu­tu­nut ja mil­lai­sia koke­muk­sia on saa­tu. Pet­ri Lai­ti­nen, Kare­lia Kim­mo Myl­ly­mä­ki, Savo­nia Erk­ki Peso­nen, […]


Categories
Tapahtumat

Kor­kea­kou­lus­tart­ti-hank­keen pää­töswe­bi­naa­ri 11.12.2020

Ter­ve­tu­loa Kor­­kea­­kou­­lus­­tart­­ti-hank­­keen pää­töswe­bi­naa­riin ohjaus­toi­mi­joil­le 11.12. klo 8:30–12:00. Webi­naa­ris­sa tutus­tu­taan hank­kees­sa kehi­tet­tyi­hin ohjauk­sen työ­me­ne­tel­miin ja väli­nei­siin sekä jae­taan hank­keen aika­na syn­ty­nei­tä onnis­tu­mi­sen koke­muk­sia. Tapah­tu­ma tar­jo­aa näkö­kul­mia ura­suun­nit­te­luun ja sii­nä kuul­laan yhteis­työ­kump­pa­nei­den koke­muk­sia hank­keen ura­suun­nit­te­lu­mal­lin hyö­dyn­tä­mi­ses­tä. Webi­naa­ris­sa myös jul­kais­taan Pala­set Pai­kal­leen ‑ura­suun­nit­te­lu­pe­li. Tapah­tu­man tar­kem­pi ohjel­ma ilmoi­te­taan myö­hem­min. Webi­naa­ri on mak­su­ton. Ilmoit­tau­du mukaan 9.12. men­nes­sä osoit­tees­sa tinyurl.com/korkeakoulustartti Etäyh­teys­link­ki […]


Categories
Tapahtumat

Koro­nan vai­ku­tus Suo­men ja Venä­jän väli­seen kaup­paan ‑webi­naa­ri 20.10.2020

Ter­ve­tu­loa seu­raa­maan Koro­nan vai­ku­tus Suo­men ja Venä­jän väli­seen kaup­paan ‑webi­naa­ria 20.10.2020 klo 12.30–14.30. Koro­na pan­de­mia muut­taa yri­tys­toi­min­nan puit­tei­ta. Webi­naa­ris­sa käsi­tel­lään pan­de­mian vai­ku­tus­ta venä­läi­sen kulut­ta­jan käyt­täy­ty­mi­seen ja vien­tiy­ri­tys­ten toi­min­taan. Semi­naa­ri on englan­nin­kie­li­nen. Ilmoit­tau­du täs­tä. Ohjel­ma • Mode­raat­to­ri Eka­te­ri­na Miet­ti­nen: Highway For Growth – han­ke raja­kau­pan edis­tä­jä­nä • Pro­fes­so­ri Julia Solov­jo­va, Pie­ta­rin Kaup­pa­kor­kea­kou­lu: “Pan­de­mian vai­ku­tus venä­läi­sen kulut­ta­jan […]