Esittely

Tervetuloa Pohjois-Karjalan DigiSoten sivuille. Täältä voit seurata hankkeen etenemistä ja mielenkiintoisia aiheita sote-alan digitalisaatiosta. Aluksi hieman johdantoa mistä digitalisaatiosta on kyse ja kuinka se koskettaa sote-alaa.

Yhteiskunnassa ja sosiaali- ja terveydenhuollossa on menossa suuri teknologinen ja digitalisaation vallankumous sitten historiassa tapahtuneen teollistumisen. Digitalisaation nopean kehityksen myötä kansalaisten käytettävissä on suuri joukko ns. virallisia kansallisia ja alueellisia sähköisiä sosiaali-, ja terveyspalveluja, mutta myös entistä suurempi joukko vapaasti käytössä olevia palveluita (sähköiset ja mobiilipalvelut, applikaatiot, robotiikka, sensorit, älyvaatteet jne.). Digitalisaation ja digipalvelujen kehittyminen eli digityö tulee muuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilasten työtä ja siinä tarvittavaa osaamista, työ laajenee ja muuttuu. Sähköisiin palveluihin tottuneet asiakkaat odottavat sähköisten mahdollisuuksien lisääntymistä.

Digitalisaatio on nostettu myös tärkeäksi suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen välineeksi ja se on Suomen hallitusohjelman läpileikkaava teema. Sosiaali- ja terveyspalvelut on tavoitteena rakentaa käyttäjälähtöisiksi ja samalla digitaalisia toimintatapoja uudistamalla. Digitalisaation avulla voidaan monipuolistaa ja yksilöllistää hyvinvointipalveluja sekä samalla turvata niiden saatavuus.

Digitaalisuus on käsitteenä moniulotteinen. Se koostuu tietojärjestelmistä, sovelluksista, älykkäistä koneista ja laitteista sekä sensoreista. Näiden digitaalisten välineiden tuottama tieto koostaa massadataa ns. Big dataa, jota yhä enemmän tullaan käyttämään hyödyksi analysoimalla olennaista tietoa suurista tietovarannoista. Dataa hyödyntämällä ja analysoimalla lisäarvoa tuotetaan asiakkaan hoitoon, päätöksentekoon sekä toiminnan suunnitteluun ja johtamiseen.

Nopea teknologinen kehitys haastaa sosiaali- ja terveydenhuollon työn muutokseen. Digitaalisten palvelujen kehittyminen sosiaali- ja terveydenhuollossa tulee muuttamaan ammattilaisten työtä ja siinä tarvittavaa osaamista, jossa ns. eAmmattilaisuus osaamisvaatimuksineen on ratkaisevan tärkeää.

Karelia ammattikorkeakoulussa käynnistyi syyskuussa 2016 Euroopan sosiaalirahaston rahoittama eAmmattilaiset tulevaisuuden työelämässä – Pohjois-Karjalan DigiSote –hanke, jossa digiosaaminen, sen tunnistaminen ja kehittäminen ovat merkittäviä tavoitteita. DigiSote-hanke toteutetaan Karelia ammattikorkeakoulun ja Siun sote organisaation kanssa yhteistyössä. Hankkeessa tavoitteena on tuottaa uutta tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisista tulevaisuuksista, valmentaa eAmmattilaisia tulevaisuuden työhön sekä edistää digitalisaatiota nopeiden digikokeilujen avulla.

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa toteutetaan kolme erilaista, toisiinsa linkittyvää toimenpidekokonaisuutta:

1) Tulevaisuustyöpajoissa tunnistetaan ja visualisoidaan eAmmattilaisen muuttuva digitaalinen työ sekä siinä tarvittava osaaminen.

2) Nopeiden digikokeilujen aiheet nousevat tulevaisuustyöpajoista ja kokeilut toimivat myös eAmmattilaisten osaamisen kehittämisen alustana. Kokeiluissa otetaan käyttöön uusia digitaalisia palveluja sektorirajat ylittäviin palveluketjuihin.

3) eAmmattilaisuuden kehittämisessä mallinnetaan eAmmattilaisen osaamisen kehittymispolku ja tuotetaan siihen liittyviä valmennuskokonaisuuksia ja -materiaaleja.

Hankkeen tavoitteena on:
1) tuottaa uutta tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisista tulevaisuuksista ja tunnistaa tulevaisuuden e-Ammattilaisuus ja siinä tarvittavat osaamistarpeet,
2) kehittää digitalisaatiota julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon, yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin yhdyspintojen palvelupolkuihin monitoimijaverkostona asiakaslähtöisesti,
3) kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevien, alan yritysten ja kansalaisten digiosaamista muuttuvat osaamistarpeet ja erikoisosaaminen huomioiden,
4) kehittää e-Ammattilaisten osaamisen kehityspolku ja siihen liittyvät valmennuskokonaisuudet,
5) kehittää digitalisaatiota edistävää monitoimija- ja yritysyhteistyötä,
6) integroida hankkeen kehittämistyö sote-alan koulutukseen sekä hyödyntää sitä organisaatioiden tulevaisuuden toiminnassa