Digitaidot kunnolla vauhtiin 1-3 op

Ohjel­mis­tojen perus­teel­linen hallinta tekee työstäsi luovempaa, sujuvampaa ja varmasti nautin­nol­li­sempaa. Se on myös yksi menes­ty­misen perus­pi­la­reista, sillä dokumenttien ammat­ti­mainen ilme ja hyvä käytet­tävyys toimivat aina tekijänsä käyntikorttina.

Digitaidot kunnolla vauhtiin -opinto­jakso toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, ja opiskelija voi suorittaa ne itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan. Opinnot toteu­tetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoit­tautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoit­tau­tu­mi­sajan päättymistä.

Opinnot ovat maksuttomat.

Sisältö

Koulutus jakautuu kolmeen yhden opinto­pisteen osako­ko­nai­suuteen, joista kustakin annettaan opinto­piste erikseen.

Ensim­mäinen osa 1 op

 • Ohjel­mis­tojen (Word, Excel, Power­Point ja Teams) esittely, perus­kä­sitteet, termistö ja perus­käyttö: dokumenttien luomisen, muokkaa­misen ja tallet­ta­misen perusteet, tekstin muokkaa­minen ja muotoilu sekä valmiiden muotoi­lujen käyttäminen
 • Kuvien, tauluk­kojen ja kaavioiden lisää­minen ja perus­käyttö Word-asiakir­joissa ja Power­Point-esityk­sessä Excel-työkirjoissa
 • Video­pu­helut ja -konfe­renssit Teams-ohjel­mistoa käyttäen
 • Oleel­liset lisätoi­minnot: tulos­ta­minen, etsi- ja korvaa, kopiointi ja liittäminen

Toinen osa 1 op

 • Edistynyt asiakir­jojen muokkaa­minen: tyylit, palstat, ylä- ja alatun­nisteet, sivunu­merot, kansi­lehti sekä pitkien asiakir­jojen ominai­suudet kuten viitteet ja asiakirjan jakaminen osiin
 • Katsaus Excel-funktioihin, yleisimmät funktiot ja funktioiden käyttö (lisää­minen, sisäk­käiset funktiot)
 • Esiin­ty­minen ja Power­Point: hyvän esityksen rakenne ja osat, esiin­ty­mis­ti­lanne, esiin­ty­miset apuvä­lineet Power­Poin­tissa, näytön jakaminen
 • Edistyneet PowerPoint:in ominai­suudet: SmartArt-tekniikka, videoiden käyttö
 • PDF-tiedos­to­muodon käyttäminen
 • Edistyneet Excel-työkir­jojen ominai­suudet: taulukot edistynyt muokkaa­minen, ehdol­linen muotoilu, sekaviit­taukset ja kaavantarkastustyökalut

Kolmas osa 1 op

 • Yhteistyö Word-asiakir­jojen muokkaa­mi­sessa: Muokkaus­mer­kin­töjen käyttö sekä asiakirjan kommentointi
 • Word-asiakir­jojen muotoi­le­minen valmiiksi muille: Omien asiakir­ja­mallien luominen ja raken­neosien käyttö
 • Edistynyt data-analy­tiikka Excel-ohjel­mis­tolla käyttäen sekä luette­loai­neistoja, että pivot-rapor­tointia: Luette­loai­neis­tojen perusteet, muokkaus ja laskenta sekä pivot-taulukon ja -kaavioiden perusteet, analy­sointi sekä laskentamahdollisuudet
 • Power­Point etätyös­ken­te­lyssä: Videon tekeminen Power­Poin­tilla, näyttö­ti­lanne, teksti­tykset, esityksen tallen­ta­minen videoksi
 • Edistyneet Power­Point-ominai­suudet: Piirto, näyttö­leikkeet, siirtymät ja animaatiot, Power­Pointin muut tallen­nus­vaih­toehdot (PDF, GIF-animaatio, jne.

Tavoitteet

 • Ymmärrät Word-, Excel-, Power­Point- ja Teams-ohjel­mis­tojen perusteet ja pystyt käyttämään niitä ammat­ti­mai­sella otteella itsenäisesti.
 • Asiakirjasi ovat ulkoa­sultaan ammat­ti­maisia ja käytät niissä jousta­vasti kuvia ja taulukoita.
 • Esitelmäsi on raken­teeltaan hyviä ja niitä tukeva diaesitys on ammattimainen.
 • Käytät sujuvasti Exceliä erilaisiin yksin­ker­taisiin ja monimut­kaisiin laskelmiin sekä datan visualisointiin.
 • Teamsin perus­käyttösi on sujuvaa.
 • Tunnet opinto­jak­solla käsitel­tävien ohjelmien käyttöä helpot­tavia ominai­suuksia, jotka tekevät ohjel­mis­tojen käytöstäsi joustavaa.
 • Saat etäopiskelu- ja -työskentelytaitoja.

Toteutus

Opinto­jakso suori­tetaan itsenäi­sesti verkossa, jossa on saata­villa kurssin materi­aalit sekä harjoi­tus­teh­tävät. opintojen kuluessa laadit useita erilaisia asiakirjoja (esimer­kiksi ammat­ti­mainen katsaus etätyö­tai­toihin), työkirjoja (esimer­kiksi yrityksen myynti­kir­janpito ja sen analy­sointi myyjittäin ja alueittain) sekä diaesi­tyksiä (esimer­kiksi tyylikäs yrity­se­sittely, jossa on myös esitetty kaavion yrityksen talousluvut).

Opiskelu tapahtuu suurelta osin harjoi­tusten kautta. Voit tehdä harjoi­tukset täysin omatoi­mi­sesti, mutta tueksesi tarjotaan runsaasti tukima­te­ri­aalia. Voit myös osoittaa osaamisesi vain tekemällä tehtävät ja edetä seuraavaan osaan.

Ilmoit­tau­tu­minen

Ilmoit­taudu 25.10.-17.12.2021 toteutukseen >>

Arviointi

Hyväk­sytty / Hylätty

Tutustu muuhun avoimen amk:n opintotarjontaan >