magnolia banneri

Pallia­tii­vi­sen hoidon asiantuntija

Pallia­tii­vi­sen hoidon asian­tun­tija (30 op) – erikois­tu­mis­kou­lu­tus perus­tuu työelä­män tarpee­seen ja vastaa kansal­li­sesti asetet­tui­hin pallia­tii­vista hoitoa koske­viin suun­ni­tel­miin ja tavoit­tei­siin. Pallia­tii­vi­sen hoidon kansal­li­nen kehit­tä­mi­nen edel­lyt­tää moniam­ma­til­lista eritys­osaa­mista, jota tällä valta­kun­nal­li­sella erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sella tuote­taan. Samalla varmis­te­taan poti­laan hoitoon osal­lis­tu­vien ammat­ti­lais­ten osaa­mi­sen laatu ja valta­kun­nal­lis­ten laatu­kri­tee­rei­den toteu­tu­mi­nen siten, että B ja C -tason pallia­tii­vista hoitoa toteut­ta­viin yksi­köi­hin olisi saata­vissa pallia­tii­vi­sen hoidon asiantuntijoita.

Kohde­ryhmä

Pallia­tii­vi­sen hoidon asian­tun­tija -erikois­tu­mis­kou­lu­tus on moniam­ma­til­li­nen koulu­tus, jonka kohde­ryh­mänä ovat sairaan­hoi­ta­jan, tervey­den­hoi­ta­jan, kätilön, ensi­hoi­ta­jan, fysio­te­ra­peu­tin, toimin­ta­te­ra­peu­tin, kuntou­tuk­sen ohjaa­jan, gero­no­min tai sosio­no­min ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­non tai aiemman opis­toas­teen tutkin­non suorit­ta­neet, joilla on riit­tä­vät tiedot ja taidot opin­toja varten ja jotka ovat valmiita kehit­tä­mään pallia­tii­vi­sen hoidon osaa­mis­taan. Koulu­tus on suun­nattu myös niille, joilla ammat­ti­kor­kea­koulu toteaa muutoin olevan opin­toja varten riit­tä­vät tiedot ja valmiudet.

Erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­valta edel­ly­te­tään työko­ke­musta sosi­aali- ja tervey­sa­lan työteh­tä­vistä. Erityi­sesti kokemus pallia­tii­vi­sesta hoidosta huomioidaan.

Tavoit­teet

 • Hallit­set pallia­tii­vi­sen hoidon asian­tun­ti­juu­den edel­lyt­tä­mät näyt­töön perus­tu­vat, laaja-alaiset ja edis­ty­neet moni­tie­teel­li­set klii­ni­set tiedot ja taidot asiakas- ja perhe­läh­töi­sessä palveluprosessissa.
 • Toimit pallia­tii­vi­sen hoidon ja kuntou­tuk­sen asian­tun­ti­jana eri toimin­taym­pä­ris­töissä ja moniam­ma­til­li­sissa verkostoissa.
 • Hallit­set asiakas- ja perhe­läh­töi­set ohjaus­me­ne­tel­mät ja -väli­neet ja osaat sovel­taa niitä uudis­tu­vissa toimintaympäristöissä.
 • Hallit­set hyvät vuoro­vai­ku­tus­tai­dot asiak­kai­den ja heidän läheis­tensä kanssa sekä osaat antaa psyko­so­si­aa­lista tukea.
 • Arvioit ja kehität omaa ja työyh­tei­sönsä osaa­mista ja toimin­taa näyt­töön perustuen.
 • Osal­lis­tut pallia­tii­vi­sen hoidon toimin­ta­ta­po­jen sekä asiakas- ja perhe­läh­töis­ten palve­lu­pro­ses­sien alueel­li­seen ja kansal­li­seen kehitys- ja uudistamistyöhön.

Sisältö

Erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sen laajuus on 30 opin­to­pis­tettä, joka tarkoit­taa opis­ke­li­jan työmää­ränä 810 tuntia.
Koulu­tuk­sen rakenne sisäl­tää kolme kaikille yhteistä moduu­lia sekä yhden vapaasti valit­ta­van koko­nai­suu­den, joiden sisällä opis­ke­lija syven­tää omaa asiantuntijuuttaan.

Moduuli 1: Pallia­tii­vi­sen hoidon asia­kas­läh­töi­nen prosessi 6 op
Moduuli 2: Oire­hoito ja kuole­van poti­laan hoito 10 op
Moduuli 3: Psyko­so­si­aa­li­nen tuki, vuoro­vai­ku­tus ja tiimi­työ 9 op
Moduuli 4: Asian­tun­ti­juu­den kehit­tä­mi­nen 5 op

Opetus­suun­ni­telma >>

Toteu­tus

Koulu­tus toteu­te­taan moni­muo­to­kou­lu­tuk­sena 24.1.2022 – 30.4.2023. Koulu­tuk­seen sisäl­tyy lähio­pe­tus­päi­viä, verkko-opis­ke­lua ja itse­näistä työs­ken­te­lyä. Oppi­mis­teh­tä­vät integroi­tu­vat työelä­mään ja henki­lö­koh­tai­sen asian­tun­ti­juu­den kehit­tä­mi­seen. Koulu­tus toteu­te­taan yhteis­työssä 18 ammat­ti­kor­kea­kou­lun sekä työelä­män kanssa. 

Lähio­pis­ke­lu­päi­vät

 • 26. – 27.1.2022
 • 23. – 24.3.2022
 • 16.5.2022
 • 22.8.2022
 • 19.9.2022
 • 7. – 8.11.2022
 • 25. – 26.1.2023
 • 4.4.2023

Hake­mi­nen

Haku­me­net­tely 1

Erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­seen vali­taan 20 opis­ke­li­jaa

Haku­lo­make >>

Hake­muk­seen liite­tään vapaa­muo­toi­nen kirjal­li­nen kuvaus, jossa hakija pohtii seuraa­via kysymyksiä:

 1. Kuvaa, millaista pallia­tii­vi­sen hoidon työko­ke­musta sinulla on. Miten voisit työs­säsi hyödyn­tää Pallia­tii­vi­sen hoidon asian­tun­tija -erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sessa hankit­tua osaa­mista nyt ja tule­vai­suu­dessa? (max 7 pistettä)
 2. Kuvaa ja arvioi opis­ke­lun, työelä­män ja muun elämäsi yhteensovittamista.
 3. Kuvaa ja arvioi oppimis- ja tiedon­ha­ku­val­miuk­siasi (esim. erilais­ten oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen käyttö, tiedon­ha­ku­tai­dot, erilais­ten tieto­kan­to­jen käyttö, tiedon hyödyn­tä­mi­nen jne.).
Haku­me­net­tely 2

Lisäksi koulu­tuk­seen vali­taan viisi opis­ke­li­jaa, joilla on aikai­sem­min suori­te­tut pallia­tii­vi­sen hoidon ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­not 30 op (haku­me­net­tely 2). Nämä opis­ke­li­jat suorit­ta­vat koulu­tus­ko­ko­nai­suu­den viimei­sen osion 5 op, johon sisäl­tyy valta­kun­nal­li­nen loppu­tentti.

Haku­lo­make >>

Hake­muk­seen liite­tään vapaa­muo­toi­nen kirjal­li­nen kuvaus, jossa hakija pohtii, mitä osaa­mista hänelle on kerty­nyt työko­ke­muk­sen ja aiemmin suori­tet­tu­jen erikois­tu­mi­so­pin­to­jen kautta.

 1. Kuvaa omaa pallia­tii­vi­sen hoidon osaamistasi.
 2. Miten aiemmin käymäsi erikois­tu­mi­so­pin­to­jen tavoit­teet ja sisäl­löt vastaa­vat tämän erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sen tavoit­teita ja sisältöjä?
 3. Millä muulla tavoin olet hank­ki­nut osaa­mista pallia­tii­vi­sesta hoidosta?

Alku­pe­räi­set todis­tuk­set tarkis­te­taan opin­to­jen alkaessa. 

Opis­ke­le­maan vali­tuille ilmoi­te­taan sähkö­pos­titse 26.11.2021. Valit­tu­jen opis­ke­li­joi­den tulee vahvis­taa koulu­tus­pai­kan vastaa­not­ta­mi­nen 12.12.2021 mennessä. Tämän jälkeen ilmoit­tau­tu­mi­nen on sitova. 

Hinta

Haku­me­net­tely 1
1500 euroa (alv 0 %)
Koulu­tuk­sen voi maksaa kolmessa erässä. 

Haku­me­net­tely 2
300 euroa (alv 0 %)

Peruut­ta­mi­nen hakuai­kana on maksu­tonta. Opis­ke­lu­pai­kan vastaa­not­ta­mi­sen jälkeen (30.11.2021) tehdystä peruu­tuk­sesta tai peruut­ta­matta jättä­mi­sestä lasku­te­taan koulu­tuk­sen hinta kokonaisuudessaan.

Lisä­tie­toja 

EduPal – Pallia­tii­vi­sen koulu­tuk­sen kehittäminen >>

Tuulia Sunikka
050 344 8387
[email protected]