magnolia banneri

Palliatiivisen hoidon asiantuntija

Palliatiivisen hoidon asiantuntija (30 op) – erikoistumiskoulutus perustuu työelämän tarpeeseen ja vastaa kansallisesti asetettuihin palliatiivista hoitoa koskeviin suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Palliatiivisen hoidon kansallinen kehittäminen edellyttää moniammatillista eritysosaamista, jota tällä valtakunnallisella erikoistumiskoulutuksella tuotetaan. Samalla varmistetaan potilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten osaamisen laatu ja valtakunnallisten laatukriteereiden toteutuminen siten, että B ja C -tason palliatiivista hoitoa toteuttaviin yksiköihin olisi saatavissa palliatiivisen hoidon asiantuntijoita.

Kohderyhmä

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus on moniammatillinen koulutus, jonka kohderyhmänä ovat sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, geronomin tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat valmiita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan. Koulutus on suunnattu myös niille, joilla ammattikorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Erikoistumiskoulutukseen osallistuvalta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Erityisesti kokemus palliatiivisesta hoidosta huomioidaan.

Tavoitteet

 • Hallitset palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa.
 • Toimit palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa.
 • Hallitset asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaat soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä.
 • Hallitset hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaat antaa psykososiaalista tukea.
 • Arvioit ja kehität omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen.
 • Osallistut palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön.

Sisältö

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, joka tarkoittaa opiskelijan työmääränä 810 tuntia.
Koulutuksen rakenne sisältää kolme kaikille yhteistä moduulia sekä yhden vapaasti valittavan kokonaisuuden, joiden sisällä opiskelija syventää omaa asiantuntijuuttaan.

Moduuli 1: Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op
Moduuli 2: Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 op
Moduuli 3: Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op
Moduuli 4: Asiantuntijuuden kehittäminen 5 op

Opetussuunnitelma >>

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena 24.1.2022 – 30.4.2023. Koulutukseen sisältyy lähiopetuspäiviä, verkko-opiskelua ja itsenäistä työskentelyä. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä 18 ammattikorkeakoulun sekä työelämän kanssa. 

Lähiopiskelupäivät

 • 26. – 27.1.2022
 • 23. – 24.3.2022
 • 16.5.2022
 • 22.8.2022
 • 19.9.2022
 • 7. – 8.11.2022
 • 25. – 26.1.2023
 • 4.4.2023

Hakeminen

Hakumenettely 1

Erikoistumiskoulutukseen valitaan 20 opiskelijaa

Hakulomake >>

Hakemukseen liitetään vapaamuotoinen kirjallinen kuvaus, jossa hakija pohtii seuraavia kysymyksiä:

 1. Kuvaa, millaista palliatiivisen hoidon työkokemusta sinulla on. Miten voisit työssäsi hyödyntää Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista nyt ja tulevaisuudessa? (max 7 pistettä)
 2. Kuvaa ja arvioi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista.
 3. Kuvaa ja arvioi oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, tiedon hyödyntäminen jne.).
Hakumenettely 2

Lisäksi koulutukseen valitaan viisi opiskelijaa, joilla on aikaisemmin suoritetut palliatiivisen hoidon ammattikorkeakouluopinnot 30 op (hakumenettely 2). Nämä opiskelijat suorittavat koulutuskokonaisuuden viimeisen osion 5 op, johon sisältyy valtakunnallinen lopputentti.

Hakulomake >>

Hakemukseen liitetään vapaamuotoinen kirjallinen kuvaus, jossa hakija pohtii, mitä osaamista hänelle on kertynyt työkokemuksen ja aiemmin suoritettujen erikoistumisopintojen kautta.

 1. Kuvaa omaa palliatiivisen hoidon osaamistasi.
 2. Miten aiemmin käymäsi erikoistumisopintojen tavoitteet ja sisällöt vastaavat tämän erikoistumiskoulutuksen tavoitteita ja sisältöjä?
 3. Millä muulla tavoin olet hankkinut osaamista palliatiivisesta hoidosta?

Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa.

Opiskelemaan valituille ilmoitetaan sähköpostitse 26.11.2021. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanottaminen 12.12.2021 mennessä. Tämän jälkeen ilmoittautuminen on sitova.

Hinta

Hakumenettely 1
1500 euroa (alv 0 %)
Koulutuksen voi maksaa kolmessa erässä.

Hakumenettely 2
300 euroa (alv 0 %)

Peruuttaminen hakuaikana on maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen (30.11.2021) tehdystä peruutuksesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan.

Lisätietoja 

EduPal – Palliatiivisen koulutuksen kehittäminen >>

Tuulia Sunikka
050 344 8387
[email protected]