Pallia­tii­visen hoidon asiantuntija

Pallia­tii­visen hoidon asian­tuntija (30 op) – erikois­tu­mis­kou­lutus perustuu työelämän tarpeeseen ja vastaa kansal­li­sesti asetet­tuihin pallia­tii­vista hoitoa koskeviin suunni­telmiin ja tavoit­teisiin. Pallia­tii­visen hoidon kansal­linen kehit­tä­minen edellyttää moniam­ma­til­lista eritys­osaa­mista, jota tällä valta­kun­nal­li­sella erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sella tuotetaan. Samalla varmis­tetaan potilaan hoitoon osallis­tuvien ammat­ti­laisten osaamisen laatu ja valta­kun­nal­listen laatu­kri­tee­reiden toteu­tu­minen siten, että B ja C -tason pallia­tii­vista hoitoa toteut­taviin yksiköihin olisi saata­vissa pallia­tii­visen hoidon asiantuntijoita.

Kohde­ryhmä

Pallia­tii­visen hoidon asian­tuntija -erikois­tu­mis­kou­lutus on moniam­ma­til­linen koulutus, jonka kohde­ryhmänä ovat sairaan­hoi­tajan, tervey­den­hoi­tajan, kätilön, ensihoi­tajan, fysio­te­ra­peutin, toimin­ta­te­ra­peutin, kuntou­tuksen ohjaajan, geronomin tai sosio­nomin ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorit­taneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat valmiita kehit­tämään pallia­tii­visen hoidon osaamistaan. Koulutus on suunnattu myös niille, joilla ammat­ti­kor­kea­koulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Erikois­tu­mis­kou­lu­tukseen osallis­tu­valta edelly­tetään työko­ke­musta sosiaali- ja tervey­salan työteh­tä­vistä. Erityi­sesti kokemus pallia­tii­vi­sesta hoidosta huomioidaan.

Tavoitteet

 • Hallitset pallia­tii­visen hoidon asian­tun­ti­juuden edellyt­tämät näyttöön perus­tuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitie­teel­liset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhe­läh­töi­sessä palveluprosessissa.
 • Toimit pallia­tii­visen hoidon ja kuntou­tuksen asian­tun­tijana eri toimin­taym­pä­ris­töissä ja moniam­ma­til­li­sissa verkostoissa.
 • Hallitset asiakas- ja perhe­läh­töiset ohjaus­me­ne­telmät ja -välineet ja osaat soveltaa niitä uudis­tu­vissa toimintaympäristöissä.
 • Hallitset hyvät vuoro­vai­ku­tus­taidot asiak­kaiden ja heidän läheis­tensä kanssa sekä osaat antaa psyko­so­si­aa­lista tukea.
 • Arvioit ja kehität omaa ja työyh­tei­sönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen.
 • Osallistut pallia­tii­visen hoidon toimin­ta­ta­pojen sekä asiakas- ja perhe­läh­töisten palve­lu­pro­sessien alueel­liseen ja kansal­liseen kehitys- ja uudistamistyöhön.

Sisältö

Erikois­tu­mis­kou­lu­tuksen laajuus on 30 opinto­pis­tettä, joka tarkoittaa opiske­lijan työmääränä 810 tuntia.
Koulu­tuksen rakenne sisältää kolme kaikille yhteistä moduulia sekä yhden vapaasti valit­tavan kokonai­suuden, joiden sisällä opiskelija syventää omaa asiantuntijuuttaan.

Moduuli 1: Pallia­tii­visen hoidon asiakas­läh­töinen prosessi 6 op
Moduuli 2: Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 op
Moduuli 3: Psyko­so­si­aa­linen tuki, vuoro­vai­kutus ja tiimityö 9 op
Moduuli 4: Asian­tun­ti­juuden kehit­tä­minen 5 op

Opetus­suun­ni­telma >>

Toteutus

Koulutus toteu­tetaan monimuo­to­kou­lu­tuksena 24.1.2022 – 30.4.2023. Koulu­tukseen sisältyy lähio­pe­tus­päiviä, verkko-opiskelua ja itsenäistä työsken­telyä. Oppimis­teh­tävät integroi­tuvat työelämään ja henki­lö­koh­taisen asian­tun­ti­juuden kehit­tä­miseen. Koulutus toteu­tetaan yhteis­työssä 18 ammat­ti­kor­kea­koulun sekä työelämän kanssa. 

Lähio­pis­ke­lu­päivät

 • 26. – 27.1.2022
 • 23. – 24.3.2022
 • 16.5.2022
 • 22.8.2022
 • 19.9.2022
 • 7. – 8.11.2022
 • 25. – 26.1.2023
 • 4.4.2023

Hakeminen

Hakume­nettely 1

Erikois­tu­mis­kou­lu­tukseen valitaan 20 opiske­lijaa

Hakulomake >>

Hakemukseen liitetään vapaa­muo­toinen kirjal­linen kuvaus, jossa hakija pohtii seuraavia kysymyksiä:

 1. Kuvaa, millaista pallia­tii­visen hoidon työko­ke­musta sinulla on. Miten voisit työssäsi hyödyntää Pallia­tii­visen hoidon asian­tuntija -erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sessa hankittua osaamista nyt ja tulevai­suu­dessa? (max 7 pistettä)
 2. Kuvaa ja arvioi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista.
 3. Kuvaa ja arvioi oppimis- ja tiedon­ha­ku­val­miuk­siasi (esim. erilaisten oppimi­sym­pä­ris­töjen käyttö, tiedon­ha­ku­taidot, erilaisten tieto­kan­tojen käyttö, tiedon hyödyn­tä­minen jne.).
Hakume­nettely 2

Lisäksi koulu­tukseen valitaan viisi opiske­lijaa, joilla on aikai­semmin suori­tetut pallia­tii­visen hoidon ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pinnot 30 op (hakume­nettely 2). Nämä opiske­lijat suorit­tavat koulu­tus­ko­ko­nai­suuden viimeisen osion 5 op, johon sisältyy valta­kun­nal­linen loppu­tentti.

Hakulomake >>

Hakemukseen liitetään vapaa­muo­toinen kirjal­linen kuvaus, jossa hakija pohtii, mitä osaamista hänelle on kertynyt työko­ke­muksen ja aiemmin suori­tet­tujen erikois­tu­mi­so­pin­tojen kautta.

 1. Kuvaa omaa pallia­tii­visen hoidon osaamistasi.
 2. Miten aiemmin käymäsi erikois­tu­mi­so­pin­tojen tavoitteet ja sisällöt vastaavat tämän erikois­tu­mis­kou­lu­tuksen tavoit­teita ja sisältöjä?
 3. Millä muulla tavoin olet hankkinut osaamista pallia­tii­vi­sesta hoidosta?

Alkupe­räiset todis­tukset tarkis­tetaan opintojen alkaessa. 

Opiske­lemaan valituille ilmoi­tetaan sähkö­pos­titse 26.11.2021. Valit­tujen opiske­li­joiden tulee vahvistaa koulu­tus­paikan vastaa­not­ta­minen 12.12.2021 mennessä. Tämän jälkeen ilmoit­tau­tu­minen on sitova. 

Hinta

Hakume­nettely 1
1500 euroa (alv 0 %)
Koulu­tuksen voi maksaa kolmessa erässä. 

Hakume­nettely 2
300 euroa (alv 0 %)

Peruut­ta­minen hakuaikana on maksu­tonta. Opiske­lu­paikan vastaa­not­ta­misen jälkeen (30.11.2021) tehdystä peruu­tuk­sesta tai peruut­ta­matta jättä­mi­sestä lasku­tetaan koulu­tuksen hinta kokonaisuudessaan.

Lisätietoja 

EduPal – Pallia­tii­visen koulu­tuksen kehittäminen >>

Tuulia Sunikka
050 344 8387
[email protected]