Etäte­rapia osana lähiterapiapalvelua

Etäte­ra­piao­saa­minen on osa terapeutin työtä

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjes­tätät yhteis­työssä etäte­ra­pia­pal­ve­luiden korkea­kou­lu­diplomi -koulu­tuksen 30 op verkossa 20.1.-30.11.2022

Koulu­tuk­sessa perehdyt etäte­ra­pioissa hyödyn­net­täviin teknisiin ja digitaa­lisiin välineisiin käytännöin kokeiluin ja testauksin. Perehdyt virtu­aa­liym­pä­ris­tössä tapah­tuvaan eri ikäisten verkko­vuo­ro­vai­ku­tukseen ja -ohjaukseen. Koulu­tuksen aikana testaat ja kokeilet erilaisia ratkaisuja ja välineitä oman asiak­kaasi kanssa

Sinulla on mahdol­lisuus kokeilla laitteita sovit­tujen tapaa­misten aikana. Opinnot suori­tet­tuasi saat etäte­rapia asian­tun­tijan osaamismerkin. 

Toteutus

Opiskelu tapahtuu verkossa Moodle-alustalla. Etänä toteut­tet­tavia 4 tunnin tapaa­misia on 10. 

Etäta­paa­miset kevät 2022:

  • 20.-21.1.2022
  • 18.3.2022
  • 22.4.2022
  • 20.5.2022
  • 10.6.2022

Syksyn päivät ilmoi­tetaan myöhemmin.
Tarkempi opetus­suun­ni­telma ja ilmoit­tau­tu­mis­linkki avautuvat syyskuussa 2021.

Opinto­maksu: 300€

Annamme mielel­lämme lisätietoja koulu­tuk­sesta 15.8.2021 alkaen
Antti Alamäki antti.alamaki@karelia.fi
Anu Kinnunen anu.kinnunen@savonia.fi