KOVAT - kansainvälisen osaajan valmennus työhön

Kesto 1.10.2018 – 30.6.2020

Hankkeen tavoitteena on yritysten ja korkeakoulujen yhteistyönä toteutettavien pilottien kautta etsiä ratkaisuja kv-osaajien työllistymisen ja yritysten osaavan työvoiman saatavuuden ongelmiin. Hanke toteuttaa kaksi
toimenpidekokonaisuutta, joissa pilotoidaan ja kehitetään kv-osaajien työelämään suuntaavaa valmennusta ja
koulutusta. Toimenpiteitä toteutetaan kehittäjäverkostossa, joka samalla kehittää yhteisiä toimintatapoja kv-osaajien ja työpaikkojen yhteen saattamiseksi. Kehittäjäverkostoon kuuluvat Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu,Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Karjalan Kauppakamari, Josek, Pikes, Keti ja alueen kv-osaajia työllistävät yritykset.

1.Kv-osaajat yrityksiin taitovalmennus /alkaa keväällä 2019

Kehittää kv-osaajan työllistäneen yrityksen tarpeisiin perustuvaa valmennusta ja koulutusta. Sisältö perustuu yrityksen määrittelemiin osaamistarpeisiin, esim. osaamisen tunnistaminen, kielitaidot, ammatilliset valmiudet, työelämävalmiudet. Pilotoinnin kautta kehitetään keveämpiä, täsmällisempiä ja nopeampia malleja.

2.Kv-osaajien palvelupolut, työllistymisen ja uraohjauksen kehittäminen” /rinnakkain, 6-7 pilottiryhmää, 12-15 henkilöä per ryhmä

Tukee kv-osaajien siirtymää työelämään. Kokeillaan kv-osaajien osaamisen tunnistamisen menetelmiä, oman osaamisen täydentämisen ja sen markkinoinnin tapoja sekä kielen oppimisen menetelmiä. Toiminnot kohdistuvat toimialoille ja tehtäviin, joilla maakunnan työvoiman tarve on suurin