Uudistuvat esimies- ja johtamistaidot -valmennus

 

Millaisia arjen haasteita kohtaat esimiestyössäsi ja miten ne voitaisiin ratkaista yhdessä? Miten hiljainen tieto saadaan koko työyhteisön voimavaraksi?
Valmennuksessa tuetaan esimiehiä heidän esimies/asiantuntijaroolissaan, jonka myötä johtamistaidot paranevat ja he rohkenevat uudistaa johtamiskäytänteitään
- työhyvinvointi lisääntyy ja työn organisointi paranee. Esimiehenä saat valmiuksia hallita paremmin esimiestyön ja johtamisen arjen haasteita ja saat työkaluja työyhteisön ja oman toiminnan tehostamiseen.

Esimerkkejä valmennusteemoista:

>> Itsensä johtaminen

Oivalla itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen kehittämisen tärkeys tuloksekkaassa johtamisessa. Itsetuntemus on kaiken johtamisen perusta ja valmennuksessa opit tuntemaan itsesi entistä paremmin. Samalla myös johtamisen taidot kehittyvät. Esimiehenä saat valmiuksia parempaan ajankäytön suunnitteluun sekä selkeämpään tavoitteiden asettamiseen ja stressinhallintaan. Opit kiteyttämään omia henkilökohtaisia arvoja ja sovittamaan niitä työyhteisön arvoihin.

>> Esimiehen roolit ja velvollisuudet

Pohdi ja ymmärrä omaa rooliasi esimiehenä. Samalla tunnistat omia kehittymistarpeita ja laadit henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman.Työntekijöiden osallistaminen antamaan parhain panos, luottamuksen ilmapiirin rakentaminen sekä työyhteisön moninaisuuden huomioiminen ovat keskeisiä onnistuneen esimiestyön ja johtamisen kulmakiviä. Valmennuksessa keskeisiä teemoja ovat esimies/alaistaidot, työnorganisointi ja resurssointi, esimiehenä kehittyminen, esimiesviestintä, palautteen antaminen sekä motivointi. Henkilöstöjohtamisen kysymyksiä pohdit strategisten arvojen ja tavoitteiden näkökulmasta.

>> Valmentava johtaminen

Ymmärrä valmentavan johtamisen tunnuspiirteet ja henkilöstön tavoitteellisen työskentelyn edellytykset työyhteisön toiminnassa. Opi kannustamaan ja motivoimaan henkilöstöä kohti yhteisiä päämääriä hyödyntämällä valmentavaa johtamistyyliä. Tunnista onnistuneen muutoksen edellytykset ja ymmärrä muuttuneen toimintaympäristön asettamat haasteet henkilöstölle. Oivalla toimivan työyhteisön merkitys tuloksellisessa liiketoiminnassa ja henkilöstön työviihtyvyydessä.

>> Muutosjohtaminen esimiestyössä

Rohkaistu esimiehenä uudistamaan omaa tapaasi toimia sekä luomaan uudenlaista toimintakulttuuria työyhteisöön. Arjen muutosten toteuttaminen johdetusti, hallitusti ja tavoitteellisesti on taito, jota esimies tarvitsee joka päivä. Uudistumiskyky ja muutoksien onnistunut johtaminen ovat organisaation kilpailukyvyn säilyttämisen elinehto. Miten työyhteisösi vastaanottaa muutoksia? Esimiehenä ymmärrät muutoksia ihmisten toiminnan näkökulmasta, osaat viestiä muutoksesta ja saat taitoa ja välineitä työyhteisön osallistamiseen muutokseen.

>> Ennakoiva johtamistyöskentely

Havainnoi ja tunnista ongelmia, muutostarpeita ja uusia kehityssuuntauksia ennakoivat signaalit yhteiskunnassa. Arvioi signaalien vaikutuksia organisaatioon ja työyhteisöön, ja vastaa uusiin haasteisiin joustavasti ja viivyttelemättä ennakoinnin menetelmiä soveltaen. Opi johtamaan aktiivisesti ja suunnitellusti muutos- ja ongelmanratkaisuprosessin läpivientiä tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta.

>> Haastavat tilanteet esimiestyössä

Vahvista dialogisia valmiuksiasi sekä kykyä hyödyntää työyhteisöä ja keskustelua voimavarana. Avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen ovat tärkeitä työyhteisön vuorovaikutuksessa ja viestinnässä. Esimiehenä vahvistat valmiuksia tunnistaa puuttumista edellyttäviä ristiriitatilanteita ja häiriöitä työyhteisöissä. Taitosi ottaa vaikeita asioita puheeksi, kohdata ja käsitellä niitä sekä sitouttaa ja luoda avoimuutta kehittyvät. Pohdit haastavien tilanteiden käsittelemistä ja vuorovaikutusta organisaation omien rakenteiden ja työkalujen pohjalta (esim. kehityskeskustelut ja Vartu-malli).

>> Osaamisen johtaminen

Vahvista osaamistasi suunnitelmalliseen osaamisen kehittämiseen tulevaisuuden tarpeita varten. Osaaminen johtaminen on tärkeä osa tulevaisuuden rakentamista. Pohdit valmennuksessa työyhteisön nykyistä osaamista ja osaamistarpeita tulevaisuudessa. Perehdyt osaamisen kehittämisen menetelmiin ja välineisiin sekä strategiaa ja toimintaympäristöjen muutoksia tukevan osaamisen kehittämisen ja tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoinnin menetelmiin. Havainnoit kehityssuuntia sekä kehityssuuntien tuomia osaamistarpeiden muutoksia.

>> Työhyvinvoinnin johtaminen

Miten työhyvinvointi toteutuu organisaatiossasi ja mihin se vaikuttaa? Sitoudu työhyvinvoinnin johtamiseen osana organisaatiosi strategisia tavoitteita. Oivalla työhyvinvoinnin johtamisen merkitys organisaation tuloksellisessa toiminnassa. Toiminta ja työympäristöt ovat jatkuvassa rakenteellisessa muutoksessa. Miten toteuttaa muutokset tukien työntekijöiden hyvinvointia?

>> Moninaisuuden johtaminen

Omaksu kehittyneet valmiudet moninaisuuden johtamiseen. Työyhteisön moninaisuuden tunnistaminen ja hyväksyminen ovat yhteisöllisyyden perusta. Yhteisöllisyys puolestaan lisää työhyvinvointia, oppimista ja työn iloa. Tutki työyhteisösi yhteisöllisyyden ja työn ilon edellytyksiä ja mahdollisia keinoja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Opi hyödyntämään työyhteisön moninaisuutta voimavarana. Laadi suunnitelma moninaisuuden johtamisen kehittämiseksi ja kartoita sopivat työkalut moninaisuuden johtamisen jalkauttamiseksi käytäntöön. Työyhteisön yhteinen arvopohja selkiytyy ja työntekijät virittyvät oman työnsä kehittämiseen.

>> Digijohtaminen

Ota haltuun digijohtaminen! Digitalisaation hyödyntäminen, käyttöönotto ja käyttö vaatii myös johtamista. Digitalisaation johtaminen on johtamisen uusi alue. Pohdit digitalisaation tuomia tulevaisuuden mahdollisuuksia, mitä digitalisaatio on ja tulisi olla omassa yksikössä ja organisaatiossa, miten se muuttaa asiakkaiden saamia palveluja ja työntekijöiden työtä. Miten mahdollistaa digitaalisten palvelujen ketteriä kokeiluja ja käyttöönottoa ja siihen liittyvän osaamisen kehittymistä, miten hyödyntää tiedolla johtamista ja edistää digiosaamisen johtamista sekä muita digitalisaation johtamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä.

Suunnittelu ja toteutus

Valitse teemoista kehittämistavoitteita vastaavat osa-alueet. Räätälöimme osa-alueiden sisällön ja toteutuksen tarpeidenne mukaisesti yhteisessä suunnittelutapaamisessa. Toteutamme valmennuksen vertaismentoroinnin ja ratkaisukeskeisen valmennuksen otteella. Keskeisenä ytimenä on dialogi valmennuksen ja käytännön tekemisen välillä. Valmennuspäivä sisältää orientaation ja johdatuksen aiheeseen, esimerkkejä yhteisesti käsiteltäväksi, yhteistoiminnallisia tehtäviä ja esimiesten yhteistä dialogia. Valmennuspäivien välillä havainnoit ja sovellat ratkaisuja omassa esimies- ja johtamistyössäsi sekä teet omaan esimiestoimintaan liittyviä pohdintoja.

Valmentajat

Karelia-ammattikorkeakoulun asiantuntijat:

Kim Wrange, yliopettaja
Pirjo Vesa, yliopettaja, työnohjaaja
Tarmo Alastalo, lehtori, työyhteisövalmentaja, työyhteisosovittelija
Satu Saarinen, lehtori
Jyri Roihuvuo, lehtori
Päivi Sihvo, lehtori

Hinta

Esimerkkihinnat sisältävät kaksi valmennuspäivää (á 4 h) per teema 2 x 4 h. Ensimmäisen teeman hinta 3200,00 € + alv 24 %, joka sisältää teemavalmennuksen lisäksi alkukartoituksen ja räätälöinnin.
Seuraavien teemojen hinta 2800,00 € + alv 24%.

4 teemaa 11600,00 €
5 teemaa 14400,00 €
6 teemaa 17200,00 €
7 teemaa 20000,00 €

Hintoihin lisätään alv 24 %

Kysy lisää!

Anne Prepula, palveluliiketoiminnan koordinaattori
anne.prepula [at] karelia.fi, puh. 050 311 9167