Fysio­tik­ka — fysio­te­ra­pia

Fysio­tik­ka – fysio­te­ra­pia­pal­ve­lut

Fysio­tik­ka tar­jo­aa fysio­te­ra­pia­pal­ve­lui­ta yri­tyk­sil­le ja yksi­tyis­hen­ki­löil­le. Fysio­ti­kas­sa fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus suo­rit­taa käy­tän­nön opis­ke­lu­jak­son­sa. Toi­min­taa val­voo lail­lis­tet­tu fysio­te­ra­peut­ti, joka vas­taa toi­min­nas­ta sekä ohjaa ja opas­taa opis­ke­li­joi­ta asia­kas­työs­ken­te­lys­sä. Fysio­tik­ka sijait­see Tik­ka­rin­ne-kam­puk­sel­la (Tik­ka­rin­ne 9).

Pal­ve­lut

Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat eri­lai­set kun­to-ja toi­min­ta­ky­ky­tes­tit, ohjaus-ja neu­von­ta eri­lai­sis­sa tuki-ja lii­kun­tae­lin­vai­vois­sa sekä lii­kun­ta­neu­von­ta esi­mer­kik­si elä­män­ta­pa­muu­tos­ti­lan­teis­sa. Lisäk­si jär­jes­täm­me eri­lai­sia ryh­mä­oh­jauk­sia.

     Esi­merk­ke­jä kun­to- ja toi­min­ta­ky­ky­tes­teis­tä

Tilat

  • nyky­ai­kai­nen kun­to­sa­li (80 m²)
  • ryh­mä­lii­kun­ta­ti­la (120 m²)
  • eril­li­nen tes­ti­huo­ne
  • kol­me tera­pia­huo­net­ta

Yhteis­työ­kump­pa­nit

Fysio­tik­ka tekee yhteis­työ­tä Joen­suun alu­een sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan toi­mi­joi­den, kuten Joen­suun ter­veys­kes­kuk­sen, Kare­lian opis­ke­li­ja­ter­vey­den­huol­lon ja alu­een poti­la­syh­dis­tys­ten, sekä lii­kun­ta-alan toi­mi­joi­den kans­sa. Teem­me yhteis­työ­tä myös Joen­suun Urhei­lua­ka­te­mian kans­sa eri­lais­ten lihas­ta­sa­pai­no­kar­toi­tus­ten, yksi­lö­oh­jaus­ten sekä luen­to­pal­ve­lu­jen muo­dos­sa.

Ajan­va­raus

Fysio­ti­kan asiak­kaak­si voi tul­la suo­raan soit­ta­mal­la, Nii­ni­vaa­ran ter­veys­a­se­man lää­kä­rin lähet­tä­mä­nä tai opis­ke­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jan lähet­tä­mä­nä. Pal­ve­lem­me arki­sin klo 8–16. Ajan­va­raus: 050 913 1787.

Yhteys­tie­dot

Juha Jalo­vaa­ra
Ohjaa­va fysio­te­ra­peut­ti
juha.jalovaara[at]karelia.fi
puh. 050 913 1787

palvelut[at]karelia.fi


» Lue lisää Fysio­ti­kan väli­neis­töis­tä ja mene­tel­mis­tä