Ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen

Tut­kin­to: Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ylem­pi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to
Tut­kin­to­ni­mi­ke: Fysio­te­ra­peut­ti (ylem­pi AMK) / Sai­raan­hoi­ta­ja (ylem­pi AMK) / Sosio­no­mi (ylem­pi AMK) / 
Ter­vey­den­hoi­ta­ja (ylem­pi AMK) / Mas­ter of Health Care / Mas­ter of Social Ser­vices

Tut­kin­non laa­juus ja kes­to: 90 opin­to­pis­tet­tä | 2 luku­vuot­ta
Opis­ke­lu­pai­kat: 40
Ope­tus­muo­to: Moni­muo­to­to­teu­tus. Kou­lu­tus toteu­te­taan verk­ko-opin­toi­na.

Kou­lu­tus­paik­ka: Verk­ko­to­teu­tus

Hakuai­ka: 18.3. — 1.4.2020

Hake­mi­nen -> Valin­ta­pe­rus­teet

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Opin­to­jen aloi­tus

Väes­tön ikään­ty­mi­nen on moniu­lot­tei­nen ilmiö, joka kos­ket­taa koko yhteis­kun­taa. Ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen ja joh­ta­mi­sen YAMK-kou­lu­tus antaa sinul­le laa­ja-alais­ta osaa­mis­ta ikään­ty­mi­ses­tä sekä val­miuk­sia uudis­taa ja joh­taa pal­ve­lu­ja. Kou­lu­tuk­sen perus­ta­na ovat pyr­ki­mys ikäys­tä­väl­li­seen yhteis­kun­taan (Age Friend­ly Socie­ty) sekä WHO:n mää­rit­te­le­mä aktii­vi­nen ikään­ty­mi­nen (Acti­ve Ageing).

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen ja joh­ta­mi­sen YAMK-kou­lu­tuk­ses­sa vah­vis­tat val­miuk­sia­si toi­mia moniam­ma­til­li­sis­sa ikäih­mis­ten hyvin­voin­tia, ter­veyt­tä, toi­min­ta­ky­kyä ja osal­li­suut­ta tuke­vis­sa teh­tä­vis­sä sekä vaa­ti­vis­sa kehit­tä­mis- ja joh­ta­mis­teh­tä­vis­sä. Sinul­la on val­miu­det myös yrit­tä­jyy­teen. Lisäk­si sinul­la on näke­mys­tä ja kykyä vai­kut­taa ikäys­tä­väl­lis­ten yhtei­sö­jen, aluei­den ja yhteis­kun­nan kehit­tä­mi­seen.

Val­mis­tut­tua­si voit työl­lis­tyä eri­lai­siin kehit­tä­mis- ja joh­ta­mis­teh­tä­viin jul­ki­sel­le, yksi­tyi­sel­le ja kol­man­nel­le sek­to­ril­le. Jul­ki­seen vir­kaan tai teh­tä­vään tut­kin­to antaa saman kel­poi­suu­den kuin yli­opis­to­jen ylem­pi kor­kea­kou­lu­tut­kin­to. Tyy­pil­li­siä työ­teh­tä­viä ja ammat­ti­ni­mik­kei­tä ovat osas­ton­hoi­ta­ja, yli­hoi­ta­ja, esi­mies­teh­tä­vät ikäih­mis­ten pal­ve­luis­sa, kehit­tä­mis­asian­tun­ti­ja, suun­nit­te­li­ja, pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri ja pro­jek­ti­pääl­lik­kö.

Opin­not raken­tu­vat yhteis­työs­sä oman alu­ee­si sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan toi­mi­joi­den kans­sa, ja opis­ke­lu on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa työn ohes­sa. Kou­lu­tus toteu­te­taan verk­ko-opin­toi­na.

Kare­lias­sa opis­ke­let käyt­täen omaa tie­to­ko­net­ta­si.

Lue opis­ke­li­joi­den tari­noi­ta.

opintopolku nappi uusi2

Ikä­osaa­mi­sen Uutis­kir­je 1/2020

Ikä.NYT ‑verk­ko­jul­kai­su

Tutus­tu myös Ikä­osaa­mi­sen YAMK tekee tule­vai­suut­ta ‑blo­giin.