Categories
Ajankohtaista AMK-tutkinnot Hakuaika Koulutusala Koulutustaso Koulutusuutiset Monimuoto-opinnot Opetusmuoto Terveys ja hyvinvointi

Sairaan­hoitaja (AMK), monimuo­to­to­teutus (erillishaku)

Sairaan­hoitaja (AMK)
Innovative Nurse 2 -sairaan­hoi­ta­ja­kou­lutus väljästi asutuille alueille

Tutkinnon laajuus ja kesto: 210 opinto­pis­tettä

Tutkin­to­nimike: Sairaan­hoitaja (AMK) 
Opiske­lu­paikat: 25
Opetus­muoto: Monimuo­to­to­teutus. Suuri osa opinnoista on itsenäistä opiskelua sekä ohjattua etäopis­kelua. Opinnoissa hyödyn­netään työn opinnol­lis­ta­mista. Opintoja on mahdol­lista suorittaa osittain työn ohessa.
Opetus­kieli: suomi

Koulu­tus­paikka: Lähio­petus pääsään­töi­sesti Tikka­rinne-kampuk­sella.
Hakuaika: 11. – 29.1.2021
Koulutus alkaa: 12.4.2021
Hakukel­poisuus: Yleinen AMK-hakukel­poisuus

Opetus­suun­ni­telma

Innovative Nurse 2 -sairaan­hoi­ta­ja­kou­lutus on innova­tii­vinen sairaan­hoi­ta­ja­kou­lutus, jossa keski­tytään väljästi asutuilla alueilla toimivien sairaan­hoi­tajien työn erityis­haas­teisiin. Se on tarkoi­tettu erityi­sesti sinulle, joka asut tai haluat työsken­nellä Pohjois-Karjalan väljästi asutuilla alueilla. Sairaan­hoi­ta­jao­pin­noissa opit monipuo­lisen tieto­pe­rustan lisäksi ihmis­suh­de­taitoja. Opit myös organi­sointi- ja ongel­man­rat­kai­su­taitoja sekä hallit­semaan erilaisia hoito­ti­lan­teita. Väljästi asutuilla alueilla sairaan­hoi­tajan osaami­sessa koros­tuvat digitaa­lisuus (pitkät välimatkat), uudet palve­lu­ketjut, itsenäinen päätök­senteko ja suoriu­tu­minen työssä.

Koulu­tuk­sessa pätevöidyt sairaan­hoi­ta­jaksi (AMK), ja osaami­sessasi koros­tuvat esimer­kiksi seuraavat tiedot ja taidot:

  • kotiin vietävät ja liikkuvat palvelut
  • laaja-alaisen ja kokonais­val­taisen hoidon tarpeen arvioinnin ja hoidon
  • dokumen­toinnin ja sähköiset palvelut
  • uuden tekno­logian käyttöönoton ja käytön
  • sosiaali- ja tervey­salan uuden lainsää­dännön soveltamista
  • moniam­ma­til­lista yhteis­työtä sosiaali- ja tervey­salan muiden kumppa­neiden kanssa 
  • yrittä­jyyttä.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tuvien sairaan­hoi­tajien työllis­ty­mis­nä­kymät ovat erittäin hyvät ja monipuo­liset. Voit työsken­nellä perus­ter­vey­den­huollon, erikois­sai­raan­hoidon, julkisen ja yksityisen työnan­tajan palve­luk­sessa, kansain­vä­li­sissä tehtä­vissä sekä suunnittelu- ja koulu­tus­teh­tä­vissä tai yrittäjänä. Sairaan­hoi­tajan ohella sinusta voi tulla esimer­kiksi projek­ti­työn­tekijä, terveys­suun­nit­telija, lääke-edustaja, tutki­mus­hoitaja, asiakas­neuvoja tai palveluohjaaja.

Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tieto­ko­nettasi.
Tutustu koulu­tuksen esitteeseen (esitteen linkki päivi­tetään pian)

Opiske­li­ja­tarina: Suvi Kuittinen pääsee hyödyn­tämään Innovative Nurse -koulu­tuk­sessa opittuja taitoja työelämässä

Verkossa Innovative Nurse -koulu­tuk­sesta:
Innovative Nurse (IN) sairaan­hoi­ta­ja­kou­lutus käynnistyi Kareliassa. Innovative Nurse -hankkeen opettajia maail­man­kongres­si­mat­kalla Singa­po­ressa
Kokemuksia sisätau­ti­ki­rur­gisen hoitotyön harjoit­telun opinnol­lis­ta­mi­sesta
Sairaan­hoi­tajan tehtävä sähköistyy
Näytöllä osaamista sairaan­hoitaja- ja terveydenhoitajaopinnoissa

opintopolku nappi uusi2

Ota yhteyttä:

Riitta Muhonen
riitta.muhonen(at)karelia.fi
+358 50 441 1511

Tarja Ruokonen
tarja.ruokonen(at)karelia.fi
+358 50 371 5096

Koulutus on saanut opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön valtio­na­vus­tuksen. Koulutus toteu­tetaan sovel­tuvin osin yhteis­työssä Kajaanin ja Lapin ammat­ti­kor­kea­koulun kanssa.