Insi­nöö­ri, ener­gia- ja ympäristötekniikka

Tut­kin­to: Tek­nii­kan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to
Tut­kin­to­ni­mi­ke: Insi­nöö­ri (AMK)
Tut­kin­non laa­juus ja kes­to: 
240 opin­to­pis­tet­tä | 4 luku­vuot­ta
Aloi­tus­pai­kat: 40 (AMK-valin­ta­koe 20, Todis­tus­va­lin­ta 20: yli­op­pi­las­tut­kin­to 10, amma­til­li­nen perus­tut­kin­to 10)
Ope­tus­muo­to: Päi­vä­to­teu­tus. Ope­tus tapah­tuu pää­sään­töi­ses­ti klo 8 — 18 välil­lä.
Kou­lu­tus­paik­ka: Wärt­si­lä-kam­pus

Hakuai­ka: 17.3. — 31.3.2021
Hake­mi­nen > Valintaperusteet

opintopolku nappi uusi2

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Ener­gia- ja ympä­ris­tö­tek­niik­ka on tule­vai­suut­ta isol­la T:llä. Kysees­sä on yksi voi­mak­kaim­min kas­va­vis­ta teol­li­suu­den ja yri­tys­toi­min­nan alois­ta, ja alan asian­tun­ti­jao­saa­mis­ta tar­vi­taan koko ajan enem­män kai­kil­la yhteis­kun­nan sektoreilla.

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta val­mis­tu­nee­na ener­gia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan insi­nöö­ri­nä osaat kehit­tää yri­tys­ten toi­min­ta­ta­po­ja aiem­paa ener­gia­te­hok­kaam­mik­si ja ympä­ris­töä sääs­tä­vik­si, suun­ni­tel­la uusiu­tu­van ener­gian rat­kai­su­ja ja ana­ly­soi­da ympä­ris­tön tilaa.

Työ­nan­ta­jia­si voi­vat olla esi­mer­kik­si teol­li­suus­yri­tyk­set, ympä­ris­tö­tek­no­lo­gia-alan yri­tyk­set, ener­gia- ja vesi­lai­tok­set, suun­nit­te­lu- ja kon­sult­ti­toi­mis­tot, jäte­huol­to­yh­tiöt, kun­tien ympä­ris­tö- ja tek­ni­set viras­tot sekä aluei­den ympäristökeskukset.

Opin­to­je­si myö­tä saat val­miu­det toi­mia eri­lai­sis­sa ympä­ris­tö­alan suunnittelu‑, tutkimus‑, tuo­te­ke­hi­tys- ja viran­omais­teh­tä­vis­sä sekä itse­näi­se­nä yrittäjänä.

Ener­gia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan insi­nöö­rio­pin­nois­sa pereh­dyt moni­puo­li­ses­ti uusiu­tu­vaan ener­gi­aan — sen tek­no­lo­gioi­hin, tuot­ta­mi­seen ja hyö­dyn­tä­mi­seen. Lisäk­si opit suun­nit­te­le­maan ener­gia­rat­kai­su­ja eri­lai­siin koh­tei­siin pien­ta­lois­ta teol­li­suus­yri­tyk­siin sekä laa­ti­maan laa­tu- ja ympäristöjärjestelmiä.

Kare­lias­sa opis­ke­let käyt­täen omaa tie­to­ko­net­ta­si.