Categories

Insinööri, energia- ja ympäristötekniikka

Tutkinto: Tekniikan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinto
Tutkin­to­nimike: Insinööri (AMK)
Tutkinnon laajuus ja kesto: 
240 opinto­pis­tettä | 4 lukuvuotta
Aloitus­paikat: 40 (AMK-valin­takoe 20, Todis­tus­va­linta 20: yliop­pi­las­tut­kinto 10, ammatil­linen perus­tut­kinto 10)
Opetus­muoto: Päivä­to­teutus. Opetus tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8 – 18 välillä.
Koulu­tus­paikka: Wärtsilä-kampus

Hakuaika: 17.3. – 31.3.2021
Hakeminen > Valintaperusteet

opintopolku nappi uusi2

Opetus­suun­ni­telma

Energia- ja ympäris­tö­tek­niikka on tulevai­suutta isolla T:llä. Kyseessä on yksi voimak­kaimmin kasva­vista teolli­suuden ja yritys­toi­minnan aloista, ja alan asian­tun­ti­jao­saa­mista tarvitaan koko ajan enemmän kaikilla yhteis­kunnan sektoreilla.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tu­neena energia- ja ympäris­tö­tek­niikan insinöörinä osaat kehittää yritysten toimin­ta­tapoja aiempaa energia­te­hok­kaam­miksi ja ympäristöä säästä­viksi, suunni­tella uusiu­tuvan energian ratkaisuja ja analy­soida ympäristön tilaa.

Työnan­ta­jiasi voivat olla esimer­kiksi teolli­suus­yri­tykset, ympäris­tö­tek­no­logia-alan yritykset, energia- ja vesilai­tokset, suunnittelu- ja konsult­ti­toi­mistot, jätehuol­to­yhtiöt, kuntien ympäristö- ja tekniset virastot sekä alueiden ympäristökeskukset.

Opintojesi myötä saat valmiudet toimia erilai­sissa ympäris­töalan suunnittelu-, tutkimus-, tuote­ke­hitys- ja viran­omais­teh­tä­vissä sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Energia- ja ympäris­tö­tek­niikan insinöö­rio­pin­noissa perehdyt monipuo­li­sesti uusiu­tuvaan energiaan – sen tekno­lo­gioihin, tuotta­miseen ja hyödyn­tä­miseen. Lisäksi opit suunnit­te­lemaan energia­rat­kaisuja erilaisiin kohteisiin pienta­loista teolli­suus­yri­tyksiin sekä laatimaan laatu- ja ympäristöjärjestelmiä.

Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tieto­ko­nettasi.