Insi­nöö­ri, Industrial Mana­ge­ment

Tut­kin­to: Tek­nii­kan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to
Tut­kin­to­ni­mi­ke: Insi­nöö­ri (AMK)

Tut­kin­non laa­juus ja kes­to: 240 opin­to­pis­tet­tä | 4 luku­vuot­ta
Opis­ke­lu­pai­kat (yhteis­ha­ku): 40 40 (Onli­ne-valin­ta­koe 8, valin­ta­koe Suo­mes­sa kam­puk­sel­la 12, FIN­NIPS-ver­kos­ton valin­ta­koe 6, SAT ‑tes­ti 2, todis­tus­va­lin­ta 12: Fin­nish Mat­ricu­la­tion Exa­mi­na­tion and Inter­na­tio­nal Bacca­lau­rea­te Degrees 8, Fin­nish Voca­tio­nal Upper Secon­da­ry Qua­li­fica­tion 4)

Kou­lu­tus­paik­ka: Wärt­si­lä-kam­pus 

Hakuai­ka: 7. — 20.1.2021

Hake­mi­nen -> Valin­ta­pe­rus­teet

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Englan­nin­kie­li­ses­tä Industrial Mana­ge­ment –kou­lu­tuk­ses­ta val­mis­tu­nut insi­nöö­ri on tavoi­tel­luin osaa­ja kan­sain­vä­li­sis­sä kes­ki­suu­ris­sa ja suu­ris­sa yri­tyk­sis­sä. Kou­lu­tuk­ses­sa yhdis­ty­vät tek­nii­kan, talou­den ja joh­ta­mi­sen osaa­mi­nen. Pää­set hyö­dyn­tä­mään Kare­lian pit­kä­ai­kai­sen koke­muk­sen, sil­lä Kare­lial­la on yli 100 vuo­den koke­mus talou­den ja 60 vuo­den koke­mus tek­nii­kan osaa­jien kou­lut­ta­ja­na.

Neli­vuo­ti­nen tut­kin­to antaa sinul­le vah­van osaa­mi­sen älyk­kääs­sä tuo­tan­nos­sa (IoT, Lean, robo­tiik­ka, laa­tu, data-ana­lyy­si), myyn­nis­sä, tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den elin­kaa­ren hal­lin­nas­sa sekä tii­mien ja pro­jek­tien joh­to­teh­tä­vis­sä. Kare­lian kan­sain­vä­li­set yri­tys­kump­pa­nit osal­lis­tu­vat kou­lu­tuk­sen toteut­ta­mi­seen eri muo­dois­sa. Alan joh­ta­jien tar­peet ja visiot näky­vät sekä ope­tus­si­säl­löis­sä että tavois­sa opis­kel­la.

Kan­sain­vä­lis­ten kump­pa­niem­me ansios­ta voit opis­kel­la eri­pi­tui­sia jak­so­ja ulko­mail­la. Samal­la sinul­la on mah­dol­li­suus eri­kois­tua sinua kiin­nos­ta­vaan tek­nii­kan osa-alu­ee­seen.

Val­mis­tu­mi­sen jäl­keen edis­tät yri­tys­toi­min­taa ja rat­kai­set ongel­mia kan­sain­vä­li­ses­sä tii­mis­sä koti- tai ulko­mail­la. Työs­sä­si kehi­tät uut­ta lii­ke­toi­min­taa tai paran­nat yri­tyk­sen tuot­ta­vuut­ta ja tehok­kuut­ta. Työ­paik­ka­si on yri­tyk­ses­sä tai jul­ki­sel­la sek­to­ril­la. Sinul­la on erin­omai­set mah­dol­li­suu­det jat­kaa myös euroop­pa­lai­siin mais­te­rioh­jel­miin.

Kare­lias­sa opis­ke­let käyt­täen omaa tie­to­ko­net­ta­si.

opintopolku nappi uusi2