Insi­nöö­ri, rakennustekniikka

Tut­kin­to: Tek­nii­kan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to
Tut­kin­to­ni­mi­ke: Insi­nöö­ri (AMK)
Tut­kin­non laa­juus ja kes­to: 
240 opin­to­pis­tet­tä | 4 luku­vuot­ta
Aloi­tus­pai­kat: 45 (AMK-valin­ta­koe 22, Todis­tus­va­lin­ta 22: yli­op­pi­las­tut­kin­to 11, amma­til­li­nen perus­tut­kin­to 11)
Ope­tus­muo­to: Päi­vä­to­teu­tus. Ope­tus tapah­tuu pää­sään­töi­ses­ti klo 8 — 18 välil­lä.
Kou­lu­tus­paik­ka: Wärt­si­lä-kam­pus

Hakuai­ka: 17.3. — 31.3.2021
Hake­mi­nen > Valintaperusteet

opintopolku nappi uusi2


Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Raken­nusa­lan insi­nöö­reis­tä on Suo­mes­sa täl­lä het­kel­lä pulaa, joten työl­lis­ty­mis­nä­ky­mät ovat hyvät. Eten­kin puu­ra­ken­ta­mi­sen ennus­te­taan kas­va­van voi­mak­kaas­ti, ja se onkin eri­tyi­nen pain­opis­tea­lu­eem­me. Raken­nus­tek­niik­ka on kan­sain­vä­lis­tä toi­min­taa, ja Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kat­ta­va yhteis­työ­ver­kos­to euroop­pa­lais­ten raken­nusa­lan yri­tys­ten ja kor­kea­kou­lu­jen kans­sa mah­dol­lis­taa halu­tes­sa­si opis­ke­lun ja työ­har­joit­te­lun ulkomailla.

Raken­nus­tek­nii­kan insi­nöö­rin ammat­ti­ni­mik­kei­tä ovat muun muas­sa työ­maa­in­si­nöö­ri, raken­ne­suun­nit­te­li­ja, pro­jek­ti-insi­nöö­ri, työ­pääl­lik­kö, myyn­ti-insi­nöö­ri, suun­nit­te­li­ja ja han­kin­tain­si­nöö­ri. Tule­va työ­paik­ka­si voi löy­tyä esi­mer­kik­si raken­nus­teol­li­suu­den, elin­kei­noe­lä­män ja jul­kis­hal­lin­non eri teh­tä­vis­tä tai itse­näi­se­nä yrittäjänä.

Raken­nus- ja yhdys­kun­ta­tek­nii­kan opin­nois­sa pereh­dyt syväl­li­ses­ti talon­ra­ken­nus­tek­nii­kan eri osa-aluei­siin. Suun­tau­dut opin­nois­sa­si joko raken­ne­suun­nit­te­luun tai raken­nus­tuo­tan­toon. Nykyi­nen raken­nus­tek­niik­ka vaa­tii jat­ku­vaa huol­toa, ja Karelia-amk:n raken­nus­tek­nii­kan kou­lu­tus val­mis­taa sinut pait­si suun­nit­te­le­maan ja toteut­ta­maan myös yllä­pi­tä­mään rakennuksia.

Kare­lias­sa opis­ke­let käyt­täen omaa tie­to­ko­net­ta­si.

Lue opis­ke­li­joi­den tarinoita.