Insi­nöö­ri, talo­tek­niik­ka

Tut­kin­to: Tek­nii­kan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to
Tut­kin­to­ni­mi­ke: Insi­nöö­ri (AMK)
Tut­kin­non laa­juus ja kes­to: 
240 opin­to­pis­tet­tä | 4 luku­vuot­ta
Aloi­tus­pai­kat: 50 (AMK-valin­ta­koe 25, Todis­tus­va­lin­ta 25: yli­op­pi­las­tut­kin­to 13, amma­til­li­nen perus­tut­kin­to 12)
Ope­tus­muo­to: Päi­vä­to­teu­tus. Ope­tus tapah­tuu pää­sään­töi­ses­ti klo 8 — 18 välil­lä.
Kou­lu­tus­paik­ka: Wärt­si­lä-kam­pus

Hakuai­ka: 18.3. — 1.4.2020, Eril­lis­ha­ku 6.7. — 7.8.2020

opintopolku nappi uusi2

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Raken­nus- ja yhdys­kun­ta­tek­nii­kan insi­nöö­ri­nä toi­mit aina kes­tä­vä kehi­tys edel­lä. Se tar­koit­taa, että suun­nit­te­let ja toteu­tat ympä­ris­töä sääs­tä­viä raken­nuk­sia ja ener­gia­te­hok­kai­ta raken­nus­rat­kai­su­ja.

Opin­to­je­si pää­tyt­tyä hal­lit­set talo­tek­nis­ten jär­jes­tel­mien koko­nai­suu­den, säh­kö­tur­val­li­suu­teen vai­kut­ta­vat teki­jät, lain­sää­dän­nön ja viran­omais­mää­räyk­set. Lisäk­si sinul­la on lvi-alan suun­nit­te­lu­pä­te­vyy­teen vaa­dit­ta­vat tie­dot. Tun­net pait­si raken­nus­tuo­tan­non pro­ses­sit myös lii­ke­toi­min­nan peri­aat­teet.

Raken­nus- ja yhdys­kun­ta­tek­nii­kan insi­nöö­rit työl­lis­ty­vät muun muas­sa suun­nit­te­luin­si­nöö­reik­si, käyt­töin­si­nöö­reik­si, huol­toin­si­nöö­reik­si, myyn­ti-insi­nöö­reik­si, tuo­tan­to­pääl­li­köik­si ja käyt­tö­pääl­li­köik­si.

Raken­nus- ja yhdys­kun­ta­tek­nii­kan opin­to­je­si aika­na han­kit insi­nöö­rio­saa­mis­ta ja ongel­man­rat­kai­sus­sa tar­vit­ta­via mate­maat­tis-luon­non­tie­teel­li­siä perus­tai­to­ja. Tut­kin­nos­sa suun­tau­du­taan talo­tek­niik­kaan ja pereh­dy­tään säh­kö- ja lvi-alaan, joi­den suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­seen talo­tek­nii­kan kou­lu­tus ja alan työ­ko­ke­mus anta­vat sinul­le auk­to­ri­soi­dun päte­vyy­den.

Kare­lias­sa opis­ke­let käyt­täen omaa tie­to­ko­net­ta­si.

Lue opis­ke­li­joi­den tari­noi­ta.