Categories

Johta­minen ja liiketoimintaosaaminen

Tutkinto: Liike­ta­louden ylempi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinto
Tutkin­to­nimike: Tradenomi (ylempi AMK)

Tutkinnon laajuus ja kesto: 90 opinto­pis­tettä | 2 – 2,5 lukuvuotta
Opiske­lu­paikat: 35
Opetus­muoto: Monimuo­to­to­teutus, jossa keski­määrin 2 – 4 lähipäivää kuukaudessa.

Koulu­tus­paikka: Wärtsilä-kampus 

Hakuaika: 17.3. – 31.3.2021

Hakeminen -> Valintaperusteet

Opetus­suun­ni­telma

Koulu­tus­ka­lenteri 2021 – 2022

Maailma on muuttunut muuta­massa vuosi­kym­me­nessä enemmän kuin sitä edeltävänä aikana koko ihmis­kunnan histo­riassa – ja vauhti vain kiihtyy. Näin ollen kyky ja uskallus reagoida toimin­taym­pä­ris­tössä tapah­tuviin muutoksiin on yksi tärkeim­mistä tulevai­suuden taidoista alasta riippumatta.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ylemmän ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­neena trade­nomina sinulla on valmiudet toimia erilai­sissa yritysten, julkis­hal­linnon tai kolmannen sektorin asian­tuntija-, päällikkö- ja esimies­teh­tä­vissä. Ylempi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinto tuottaa saman kelpoi­suuden julkiseen virkaan kuin yliopis­toissa ja muissa tiede­kor­kea­kou­luissa suori­tettu ylempi korkeakoulututkinto.

Karelia-amk:sta valmis­tuneet trade­nomit (YAMK) voivat toimia muun muassa liike­toi­min­ta­pääl­lik­köinä, palve­lu­pääl­lik­köinä, projek­ti­pääl­lik­köinä, kehitys­pääl­lik­köinä, henki­lös­tö­pääl­lik­köinä, laatu­pääl­lik­köinä, yksikön tai osaston johtajina tai yrittäjinä.

Pääosan opinnoista suoritat etäopin­toina itsenäi­sesti työsken­nellen ja verkkoa hyödyntäen. Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tieto­ko­nettasi. Koulu­tukseen sisäl­tyvät lähipäivät järjes­tetään pääsään­töi­sesti kahden päivän jaksoissa. Opinnot on mahdol­lista suorittaa työn ohessa.

opintopolku nappi uusi2