Joh­ta­mi­nen ja liiketoimintaosaaminen

Tut­kin­to: Lii­ke­ta­lou­den ylem­pi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to
Tut­kin­to­ni­mi­ke: Tra­de­no­mi (ylem­pi AMK)

Tut­kin­non laa­juus ja kes­to: 90 opin­to­pis­tet­tä | 2 — 2,5 luku­vuot­ta
Opis­ke­lu­pai­kat: 35
Ope­tus­muo­to: Moni­muo­to­to­teu­tus, jos­sa kes­ki­mää­rin 2 — 4 lähi­päi­vää kuukaudessa.

Kou­lu­tus­paik­ka: Wärt­si­lä-kam­pus 

Hakuai­ka: 17.3. — 31.3.2021

Hake­mi­nen -> Valintaperusteet

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Kou­lu­tus­ka­len­te­ri 2021–2022

Maa­il­ma on muut­tu­nut muu­ta­mas­sa vuo­si­kym­me­nes­sä enem­män kuin sitä edel­tä­vä­nä aika­na koko ihmis­kun­nan his­to­rias­sa — ja vauh­ti vain kiih­tyy. Näin ollen kyky ja uskal­lus rea­goi­da toi­min­taym­pä­ris­tös­sä tapah­tu­viin muu­tok­siin on yksi tär­keim­mis­tä tule­vai­suu­den tai­dois­ta alas­ta riippumatta.

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ylem­män ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­nee­na tra­de­no­mi­na, res­to­no­mi­na tai media­no­mi­na sinul­la on val­miu­det toi­mia eri­lai­sis­sa yri­tys­ten, jul­kis­hal­lin­non tai kol­man­nen sek­to­rin asiantuntija‑, pääl­lik­kö- ja esi­mies­teh­tä­vis­sä. Ylem­pi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to tuot­taa saman kel­poi­suu­den jul­ki­seen vir­kaan kuin yli­opis­tois­sa ja muis­sa tie­de­kor­kea­kou­luis­sa suo­ri­tet­tu ylem­pi korkeakoulututkinto.

Karelia-amk:sta val­mis­tu­neet tra­de­no­mit (YAMK) voi­vat toi­mia muun muas­sa lii­ke­toi­min­ta­pääl­lik­köi­nä, pal­ve­lu­pääl­lik­köi­nä, pro­jek­ti­pääl­lik­köi­nä, kehi­tys­pääl­lik­köi­nä, hen­ki­lös­tö­pääl­lik­köi­nä, laa­tu­pääl­lik­köi­nä, yksi­kön tai osas­ton joh­ta­ji­na tai yrittäjinä.

Pää­osan opin­nois­ta suo­ri­tat etä­opin­toi­na itse­näi­ses­ti työs­ken­nel­len ja verk­koa hyö­dyn­täen. Kare­lias­sa opis­ke­let käyt­täen omaa tie­to­ko­net­ta­si. Kou­lu­tuk­seen sisäl­ty­vät lähi­päi­vät jär­jes­te­tään pää­sään­töi­ses­ti kah­den päi­vän jak­sois­sa. Opin­not on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa työn ohessa.

opintopolku nappi uusi2