Julkaisut, D‑sarja

Julkaisut, D‑sarja, opinnäytteitä

Julkaisusarja on lopetettu vuonna 2010. Opinnäytteitä on saatavilla verkkojulkaisuina ammattikorkeakoulujen yhteisessä Theseus-verkkokirjastossa.

D:4
Musiikin koulutuksen yhteiskunnalliset reunaehdot.
Kaisa Kärkkäinen
Miksi kulttuurialan koulutusta kannattaa järjestää, vaikka se taloudelliselta kannalta voi vaikuttaa perusteettomalta? Julkaisussa valotetaan tätä ajankohtaista kysymyksenasettelua musiikkialan koulutuksen osalta. Tutkimuksessa selostetaan musiikin koulutusta ohjaavaa lainsäädäntöä sekä rahoitusjärjestelmää ja pohditaan koulutuksen tuloksellisuuden käsitettä. Tuloksellisuutta mitataan yleisesti tehokkuuden, vaikuttavuuden ja taloudellisuuden näkökulmista: miten tämä mittari soveltuu musiikin koulutukseen? Empiirisessä osassa selvitetään, syntyykö yksikkökoon kasvattamisella skaalaetuja musiikin perusopetuksessa ja ammatillisen peruskoulutuksessa. Julkaisu perustuu Kaisa Kärkkäisen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun musiikin
koulutusohjelmassa valmistuneeseen opinnäytetyöhön.

2008. 95 s. ISBN 978–951-604–082‑3. Hinta 20 € (sis. alv).
Verkkojulkaisu

D:3
Sanaton matka : vuorovaikutus puhumattoman autistisen lapsen kuvataideterapiassa.
Hilkka Putkisaari
Sanaton matka on tapaustutkimus autistisen Alli-tytön ja terapeutin välisestä vuorovaikutuksesta kuvataideterapiassa. Kuvataideterapiassa autistista asiakasta lähestytään hyvin erilaisesta lähtökohdasta kuin laajalti käytetyissä käyttäytymisanalyyttisissä kuntoutus- ja terapiamenetelmissä. Keskiössä ovat sanattoman vuorovaikutuksen eri keinot ja kuvallisen ilmaisun kautta tapahtuva viestintä. Allin kuvataideterapian tulokset antavat rohkaisevan esimerkin siitä, että myös humanistisesti suuntautuneella terapialla voidaan tukea autistin vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja rikastaa luovuutta. Julkaisusa käsitellystä teemasta on olemassa vähäisesti aikaisempaa suomenkielistä teoriatietoa.

2007; 2. muuttam. lisäpainos 2009. 72 s. ISBN 978–951-604–060‑1. Hinta 20 € (sis. alv).

D:2
Laulaja ja hänen instrumenttinsa.
Leena Kotila
Laulaja on sekä muusikko että soiva instrumentti samalla kertaa. Tutkimuksessa tarkastellaan lauluun ja laulun opiskeluun kytkeytyviä terveyden ja hyvinvoinnin ongelmia. Julkaisussa käsitellään äänentuottoon liittyvien sairauksien kuten laulajan käheyden, artikulaatiovirheiden, hengityselintensairauksien ja tukirangan ongelmien vaikutusta lauluun. Toinen asiakokonaisuus on henkisen terveyden ja hyvinvoinnin suhde laulajan suoritukseen: miten muusikkouteen vaikuttavat psykiatriset sairaudet, narsismi ja esiintymisjännitys. Lisäksi pohditaan vielä laulunopettajan ja oppilaan vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä. Kirjoittaja on lääkäri, joka on suorittanut ammattikorkeakoulussa laulun ammattiopinnot. Julkaisu perustuu Pohjois-karjalan ammattikorkeakoulussa tehtyyn opinnäytteeseen.

2006. 71 s. ISBN 951–604-055–1. Hinta 20 € (sis. alv).

D:1
Ohjelmapalveluiden turvallisuus Itä-Suomen läänissä.
Pia Saukkoriipi
Julkaisussa selvitetään luontoon liittyvien ohjelmapalvelujen turvallisuutta Itä-Suomen matkailuyrityksissä asiakkaan näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitetaan, miten Kuluttajaviraston ohjelmapalvelujen turvallisuudesta antamien ohjeiden toteutuvat yritysten toiminnassa. Tutkimus toteutettiin yhdessä Itä-Suomen lääninhallituksen kanssa keväällä 2004. Julkaisussa kootaan yhteen ohjelmapalvelujen turvallisuuteen liittyvää tutkimustietoa sekä Suomesta että ulkomailta. Julkaisu perustuu Pia Saukkoriipiin opinnäytetyöhön Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun matkailun koulutusohjelmassa.

2005.107 s. ISBN 951–604-047–0. Hinta 10 € (sis. alv).