Categories
Ajankohtaista

Käännös­pal­velut

Käännös­pal­velut

Tarjoamme laadukkaat käännökset sekä perus­teks­teistä että erityi­sa­lojen teksteistä, joissa tarvitaan tietyn erityi­salan käsit­teistön tuntemista.

Kenelle

Yrityk­sille, yhtei­söille ja yksityishenkilöille.

Sisältö

Perus­tekstien käännökset:

Yleis­kie­listen tekstien ja liike­kir­jeiden käännökset suomesta englantiin, ruotsiin, saksaan tai venäjään ja käännökset edellä luetel­luista kielistä suomeen.
 

Erityi­sa­lojen käännökset:

Erityi­sa­lojen käännök­sillä tarkoi­tetaan tietyn toimialan tai yhden toimijan erityis­osaa­mi­selle raken­tuvia tekstejä, joiden kääntä­minen vaatii alaan ja käytet­tävään termi­no­lo­giaan pereh­ty­mistä. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa tieteel­liset julkaisut, esite- ja markki­noin­ti­ma­te­ri­aalit, manuaalit ja käyttöohjeet.

Hinta

Kysy tarjous!

Palvelun lopul­linen hinta määräytyy työn laajuuden, vaati­vuuden ja aikataulun mukaan. Hintoihin lisätään arvon­li­sävero. Toimitus-ajasta sovitaan tapaus­koh­tai­sesti. Nopeissa (1–3 arkipäivää) toimek­sian­noissa hintaan lisätään kiireel­li­syys­lisänä 30 %.

Yhteys­henkilö

Lehtori Laura Väistö
translations[at]karelia.fi
Puh. 050 550 8339
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu