Kare­lian asian­tun­ti­ja­pal­ve­lut


Hyö­dyn­nä asian­tun­ti­joi­dem­me osaa­mi­nen

Tar­joam­me eri alo­jen asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­ta, joi­den tuot­ta­mi­ses­sa hyö­dyn­näm­me asian­tun­ti­joi­dem­me osaa­mis­ta, moni­puo­lis­ta työ­elä­mäyh­teis­työ­tä, vah­vaa kump­pa­nuus­toi­min­taa sekä tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia tilo­ja ja väli­nei­tä. Voit vali­ta joko val­mii­ta pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia tai yksin­ker­tai­ses­ti ker­toa meil­le tar­pees­ta­si, niin tar­joam­me orga­ni­saa­tiol­le­si sopi­vaa pal­ve­lua. Tutus­tu täs­tä pal­ve­lui­him­me.

Avoi­met inno­vaa­tio­ym­pä­ris­töt ja pal­ve­lut

TKI-ympä­ris­töt ja infra­struk­tuu­rit ovat olen­nai­nen osa oppi­lai­tos­ten ja kor­kea­kou­lu­jen osaa­mis­ta ja ne tuke­vat ope­tus­ta sekä tut­ki­mus- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa. Tutus­tu sivus­toon, joka tuo esil­le kou­lu­tusor­ga­ni­saa­tioi­den pal­ve­lut ja TKI-infrat Joen­suun seu­dul­la ja Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Pää­set sivus­tol­le täs­tä: http://www.tki-infrat-joensuu.fi
Yhteis­työs­sä Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Rive­ria ja Itä-Suo­men yli­opis­to.

Hyö­dyn­nä asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­hin saa­ta­va tuki

Hyö­dyn­nä orga­ni­saa­tio­si kehit­tä­mi­ses­sä Teke­sin tar­joa­ma 6200 euron inno­vaa­tio­se­te­li.
Lue lisää inno­vaa­tio­se­te­lis­tä.

Lue mah­dol­li­suuk­sis­ta saa­da asian­tun­ti­ja-apua Koro­na-pan­de­mian aiheut­ta­miin haas­tei­siin.

Talou­del­li­sen tuen lisäk­si sinul­la on mah­dol­li­suus saa­da asian­tun­ti­ja-apua hank­kei­den val­mis­te­luun. Ota yhteyt­tä: anne.ilvonen(at)karelia.fi

Tes­taa, mit­taa ja mal­lin­na tilois­sam­me

Käy­täm­me pal­ve­lu­jen toteut­ta­mi­ses­sa hyö­dyk­si eri­lai­sia oppimis‑, pal­ve­lu- ja tut­ki­musym­pä­ris­tö­jä, jot­ka sijait­se­vat kam­puk­sil­lam­me. Moder­nien tilo­jen ja labo­ra­to­rioi­den avul­la pys­tym­me tar­joa­maan mm. laa­duk­kai­ta tek­nii­kan tes­taus­pal­ve­lui­ta, bio­ta­lou­den, ikä­osaa­mi­sen ja hyvin­voin­nin pal­ve­lui­ta sekä simu­laa­tio­pal­ve­lui­ta.
Lue lisää pal­ve­lu- ja tut­ki­musym­pä­ris­töis­täm­me

Tule yhteis­työ­kump­pa­nik­si tutkimus‑, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­pro­jek­tei­hin

Tutkimus‑, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­tam­me (TKI-toi­min­ta) tavoit­tee­na on uusien ja jo ole­mas­sa ole­vien pal­ve­lui­den, tuot­tei­den, mene­tel­mien, väli­nei­den ja pro­ses­sien kehit­tä­mi­nen sekä käy­tän­nön ongel­mien rat­kai­se­mi­nen. Tutkimus‑, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­ta tuot­taa uut­ta tie­toa ja osaa­mis­ta sekä työ­elä­mään että ope­tuk­sen sisäl­töi­hin ja työ­ta­poi­hin.
Tutus­tu pro­jek­tei­him­me

Yhteys­tie­dot

Har­ri Mik­ko­nen
Pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan pääl­lik­kö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Pre­pu­la
Pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut(at)karelia.fi

» Tutus­tu pal­ve­lu­ha­ke­mis­toom­me ja ota yhteyt­tä