Categories
Ajankohtaista

Karelian asian­tun­ti­ja­pal­velut


Hyödynnä asian­tun­ti­joi­demme osaaminen

Tarjoamme eri alojen asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita, joiden tuotta­mi­sessa hyödyn­nämme asian­tun­ti­joi­demme osaamista, monipuo­lista työelä­mäyh­teis­työtä, vahvaa kumppa­nuus­toi­mintaa sekä tarkoi­tuk­sen­mu­kaisia tiloja ja välineitä. Voit valita joko valmiita palve­lu­ko­ko­nai­suuksia tai yksin­ker­tai­sesti kertoa meille tarpeestasi, niin tarjoamme organi­saa­tiollesi sopivaa palvelua. Tutustu tästä palveluihimme.

Avoimet innovaa­tio­ym­pä­ristöt ja palvelut

TKI-ympäristöt ja infra­struk­tuurit ovat olennainen osa oppilai­tosten ja korkea­kou­lujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaa­tio­toi­mintaa. Tutustu sivustoon, joka tuo esille Karelian, UEF:n ja Riverian palvelut ja TKI-infrat Joensuun seudulla ja Pohjois-Karjalassa. 

Pääset sivus­tolle tästä.

Hyödynnä asian­tun­ti­ja­pal­ve­luihin saatava tuki

Hyödynnä organi­saa­tiosi kehit­tä­mi­sessä Business Finlandin tarjoama 6200 euron innovaa­tio­seteli.
Lue lisää innovaatiosetelistä.

Talou­del­lisen tuen lisäksi sinulla on mahdol­lisuus saada asian­tuntija-apua hankkeiden valmis­teluun. Ota yhteyttä: anne.ilvonen(at)karelia.fi

Testaa, mittaa ja mallinna tiloissamme

Käytämme palve­lujen toteut­ta­mi­sessa hyödyksi erilaisia oppimis-, palvelu- ja tutki­musym­pä­ristöjä, jotka sijait­sevat kampuk­sil­lamme. Modernien tilojen ja labora­to­rioiden avulla pystymme tarjoamaan mm. laaduk­kaita tekniikan testaus­pal­ve­luita, biota­louden, ikäosaa­misen ja hyvin­voinnin palve­luita sekä simulaatiopalveluita.

Lue lisää palvelu- ja tutkimusympäristöistämme

Tule yhteis­työ­kump­pa­niksi tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaatioprojekteihin

Tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­min­tamme (TKI-toiminta) tavoit­teena on uusien ja jo olemassa olevien palve­luiden, tuotteiden, menetelmien, välineiden ja prosessien kehit­tä­minen sekä käytännön ongelmien ratkai­se­minen. Tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­minta tuottaa uutta tietoa ja osaamista sekä työelämään että opetuksen sisäl­töihin ja työta­poihin.
Tutustu projek­tei­himme

Yhteys­tiedot

Harri Mikkonen
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut(at)karelia.fi

>> Tutustu palve­lu­ha­ke­mis­toomme ja ota yhteyttä