Kare­lias­sa pala­taan syk­syl­lä kam­puk­sil­le koro­na-rajoi­tuk­set huomioiden

Kare­lias­sa pala­taan syk­syl­lä kam­puk­sil­le koro­na-rajoi­tuk­set huomioiden

Poik­keuk­sel­li­sen kevään jäl­keen Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa val­mis­tau­du­taan vai­heit­tain uuteen nor­maa­liin siir­ty­mi­seen. Ope­tus käyn­nis­tyy syk­syl­lä 2020 aiem­min sovit­tu­jen aika­tau­lu­jen mukai­ses­ti niin, että syys­lu­ku­kausi käyn­nis­tyy uusil­la opis­ke­li­joil­la elo­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la ja jat­ka­vat aloit­ta­vat opin­ton­sa pää­sään­töi­ses­ti syys­kuun alus­sa. Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa pyri­tään palaa­maan kam­puk­sil­le ja nor­maa­liin toi­min­ta­ta­paan kai­kil­ta niil­tä osin kuin se on mahdollista.

-  Pyrim­me palaa­maan mah­dol­li­sim­man pit­käl­le nor­maa­liin toi­min­ta­ta­paan, mut­ta olem­me varau­tu­neet koro­na-epi­de­mian mah­dol­li­ses­ti aiheut­ta­mien rajoi­tus­ten jat­ku­mi­seen syk­syl­lä 2020. Tämä voi tar­koit­taa opis­ke­li­ja­ryh­mien koon rajoit­ta­mis­ta ope­tus­ti­lois­sa, ope­tus­ryh­mien jaka­mis­ta, osan lähio­pe­tuk­ses­ta muut­ta­mis­ta etä­opin­noik­si ja lähio­pin­to­jen jaka­mis­ta klo 8–18 välil­le, ker­too reh­to­ri Pet­ri Raivo.

Koro­na-epi­de­mian takia kan­sain­vä­lis­tä liik­ku­vuut­ta on rajoi­tet­tu voi­mak­kaas­ti. Tämän joh­dos­ta aloit­ta­vat englan­nin­kie­li­set tut­kin­to-ohjel­mat (Inter­na­tio­nal Busi­ness ja Industrial Mana­ge­ment) aloi­te­taan etä­opin­to­na. Myös­kään kan­sain­vä­lis­tä opis­ke­li­ja­vaih­toa ei toteu­te­ta syys­lu­ku­kau­den aika­na saa­pu­vien tai läh­te­vien opis­ke­li­joi­den osalta.

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa seu­ra­taan aktii­vi­ses­ti koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja nou­da­te­taan viran­omais­ten ohjei­ta. Koro­na-epi­de­mian mah­dol­li­set toi­min­nan rajoi­tuk­set tar­ken­tu­vat kan­sal­lis­ten lin­jaus­ten ja ohjeis­tus­ten päi­vi­tyk­sen myö­tä kesän aika­na. Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu tie­dot­taa vii­meis­tään elo­kuus­sa mah­dol­lis­ten rajoi­tus­ten vai­ku­tuk­sis­ta kou­lu­tuk­sen toteutukseen