Kes­tä­vä ener­gia­ta­lous

Tut­kin­to: Tek­nii­kan alan ylem­pi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to
Tut­kin­to­ni­mi­ke: Insi­nöö­ri (ylem­pi AMK) tai Met­sä­ta­lous­in­si­nöö­ri (ylem­pi AMK)

Tut­kin­non laa­juus ja kes­to: 60 opin­to­pis­tet­tä | 1 — 2 luku­vuot­ta
Opis­ke­lu­pai­kat: 20
Ope­tus­muo­to: Moni­muo­to­to­teu­tus, jos­sa kes­ki­mää­rin 1 — 2 lähi­päi­vää kuu­kau­des­sa

Kou­lu­tus­paik­ka: Wärt­si­lä-kam­pus 

Hakuai­ka: 18.3. — 1.4.2020

Hake­mi­nen -> Valin­ta­pe­rus­teet

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Ajoi­tus­suun­ni­tel­ma 2020 — 2021

Uusiu­tu­van ener­gian käyt­töä pyri­tään Suo­mes­sa lisää­mään niin, että sen osuus kat­ta yhä suu­rem­man osan ener­gian­ku­lu­tuk­ses­ta. Tavoit­tee­seen pää­se­mi­nen vaa­tii sel­kei­tä lisä­pa­nos­tuk­sia uusiu­tu­van ener­gian tuo­tan­toon, mikä puo­les­taan vaa­tii lisää alan osaa­mis­ta.

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kes­tä­vän ener­gia­ta­lou­den insi­nöö­rin ylem­män ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­ri­tet­tua­si sinul­la on näke­mys kes­tä­vän kehi­tyk­sen yhteis­kun­nal­li­ses­ta mer­ki­tyk­ses­tä ja tai­to kehit­tää ener­gia-alaa yri­tys­ten ja orga­ni­saa­tioi­den joh­to­ta­son teh­tä­vis­sä. Samal­la han­kit val­miu­det itse­näi­seen asian­tun­ti­ja­työ­hön.

Tut­kin­to antaa sinul­le mah­dol­li­suu­den toi­mia eri­lai­sis­sa yri­tys­ten, jul­kis­hal­lin­non tai kol­man­nen sek­to­rin asiantuntija‑, esi­mies- ja ope­tus­teh­tä­vis­sä. Teh­tä­vä­si voi­vat liit­tyä ener­gian han­kin­taan ja tuo­tan­toon, ener­gia­lii­ke­toi­min­taan, suun­nit­te­lu- ja kehit­tä­mis­toi­min­taan tai alan ope­tuk­seen. Ilmas­ton­muu­tok­sen nouse­mi­nen kes­tä­vyy­den kes­kei­sek­si mit­ta­rik­si syn­nyt­tää uusiu­tu­van ener­gian alal­le run­saas­ti uut­ta kehi­tys- ja lii­ke­toi­min­taa.

Kes­tä­vän ener­gia­tau­lou­den kou­lu­tus toteu­te­taan verk­ko-ope­tuk­se­na, joten var­si­nai­sia lähi­päi­viä ei ole. Kare­lias­sa opis­ke­let käyt­täen omaa tie­to­ko­net­ta­si.

opintopolku nappi uusi2